Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, trong những năm qua, Đảng ta hết sức coi trọng và luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là điều kiện có tính quyết định bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng.
Trong bản Di chúc để lại trước khi về cõi vĩnh hằng, điều đầu tiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn là về Đảng. Điều mà Người quan tâm “trước hết” và “trước tiên” là về Đảng và chỉnh đốn Đảng, nhằm xây dựng một Đảng cầm quyền trong sạch và vững mạnh. Người khẳng định “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”.

 

Trong tác phẩm Đường Cách mệnh, năm 1927, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy”. Đặc biệt, khi trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo đất nước, yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng càng được đặt ra cấp thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng sẽ không giữ vững được địa vị lãnh đạo nếu quyền lực bị tha hóa, cán bộ, đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân chi phối, dẫn tới lộng quyền, lạm quyền, tham quyền…, đánh mất niềm tin của nhân dân, xa rời đạo đức cách mạng”.

 

Hai mươi năm sau, năm 1947, cũng về vấn đề này, trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra 12 điều xây dựng Đảng cách mạng chân chính, làm nổi bật mối quan hệ giữa Đảng với dân, nêu cao một tư tưởng lớn: “Dựa vào dân mà xây dựng Đảng”.

 

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh, trong những năm qua, Đảng ta hết sức coi trọng và luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là điều kiện có tính quyết định bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng. Chỉ tính từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành không ít nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng Đảng và tiến hành vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Gần đây nhất, tháng 1/2012, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

 

Trên cơ sở triển khai, thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để các chỉ thị, nghị quyết đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thấy rõ tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nhất là qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân ở các cấp đã góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm và làm trong sạch Đảng. Trong 2 năm (2012 - 2013), thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, toàn Đảng đã xử lý kỷ luật hàng ngàn đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật, tham nhũng. Đặc biệt, việc sớm khởi tố, kết thúc điều tra và đưa ra xét xử công khai, với những bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo trong các vụ tham nhũng lớn, phức tạp vừa qua đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng ...

 

Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp sữa chữa, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm theo 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương 4. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã đề ra những giải pháp thường xuyên, cơ bản, lâu dài và những nhóm giải pháp ưu tiên phải thực hiện ngay để khắc phục hạn chế, yếu kém. Nhiều nơi đã có những giải pháp cụ thể, thiết thực để sửa chữa như: Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; đổi mới công tác tổ chức - cán bộ; bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy chế làm việc...

 

Tuy nhiên, qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Kết quả thực hiện còn thấp và chưa đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đề ra. Cùng với đó là một số những khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt. Đó là: Sự quản lý yếu kém, hoạt động không hiệu quả của một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước; tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, thậm chí có xu hướng ngày càng phát triển; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống còn tồn tại trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên... Điều đó ít nhiều đã tác động tới niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của chế độ, kìm hãm và cản trở quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước.

 

Thực tiễn của cách mạng nước ta qua nhiều năm cũng đã chỉ ra rằng: Là một Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo đất nước tiến hành công cuộc đổi mới trong điều kiện thực hiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thì mới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng như căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách hiện nay. Cuộc đấu tranh để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, biến chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ và rất cam go, phức tạp, không thể làm xong trong một sớm, một chiều mà phải tiến hành một cách thường xuyên, liên tục như “đánh răng, rửa mặt hằng ngày”.

 

Trước nhiệm vụ khó khăn này, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải có quyết tâm chính trị cao, tự giác, gương mẫu tự kiểm điểm, soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình. Mặt khác, phải xử lý thật nghiêm những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật, tham nhũng…

 

Đảng phải tiên phong trong đổi mới, Đảng phải tự đổi mới chính mình để thúc đẩy đổi mới xã hội, phải huy động sức mạnh của toàn dân và của cả hệ thống chính trị vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó đặc biệt phải biết dựa vào dân, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong".

 

Chỉ có như vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng mới có thể nâng lên ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng những đòi hỏi và yêu cầu trong giai đoạn mới.

 Tác giả: Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản VN
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn