• 0
  17/08/2023

  Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp cơ sở năm 2023.

  Thực hiện Kế hoạch số 165-KH/ĐUK, ngày 27/6/2023 của Đảng uỷ Khối CQ-DN tỉnh về kế hoạch tổ chức thi Bí thư chi bộ giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023. Sáng ngày ngày 17/8/2023, Tại hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Lào Cai, Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức Hội thị Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023, đối tượng dự thi gồm các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư của các chi bộ trực thuộc. 

  708 lượt xem
 • -1
  28/07/2023

  Tài liệu Tỉnh ủy 2020-2023

  432 lượt xem
 • -5
  05/05/2023

  Sơ kết chỉ thị số 13-CT/TW

  516 lượt xem
 • -6
  17/04/2023

  Tài liệu Hội nghị sơ kết BCĐ nông nghiệp hàng hóa tỉnh 3 tháng đầu năm 2023

  Tài liệu Hội nghị sơ kết BCĐ nông nghiệp hàng hóa tỉnh 3 tháng đầu năm 2023

  640 lượt xem
 • -9
  08/03/2023

  Triển khai thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Lào Cai

  Thực hiện Chương trình phối hợp về công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp triển khai các nội dung hợp tác trong thông tin - tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới. Việc phối hợp, hợp tác đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong công tác quản lý biên giới quốc gia. Thông qua hoạt động tuyên truyền và công tác thông tin đối ngoại đã giúp cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới, đặc biệt là cán bộ, Nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn hiếu rõ hơn về chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta góp phần hiểu biết lẫn nhau, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

  916 lượt xem
 • -10
  08/03/2023

  Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

  Trong năm 2022, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được củng cố và duy trì, có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, BCĐ các cấp; sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể và sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân; được gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động và các phong trào khác; góp phần tạo môi trường ổn định, điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của địa phương.

  1173 lượt xem
 • -11
  08/03/2023

  Hiệu quả hoạt động giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới

  Năm 2022, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ xã đã cơ bản triển khai thực hiện tốt công tác giúp đỡ các xã với những hoạt động thiết thực, hiệu quả như: phối hợp với các cấp, các ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương nắm bắt tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã được phân công; phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của cơ sở; tham gia ý kiến trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó;... Ngoài ra, lãnh đạo các cơ quan đơn vị còn tích cực huy động các nguồn lực, vận động quyên góp, ủng hộ thực hiện giúp đỡ các xã bằng những hành động thiết thực, cụ thể (hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, làm đường GTNT, xây dựng nhà văn hóa ...).

  701 lượt xem
 • -12
  08/03/2023

  Các cơ quan Văn phòng cấp tỉnh phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

  Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai là cơ quan tham mưu, giúp việc Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Đoàn Đại biểu Quốc hội trong tổ chức, điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, ba văn phòng đoàn kết, tích cực phối hợp góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

  470 lượt xem
 • -13
  08/03/2023

  Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, báo chí, xuất bản

  Năm 2022, ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng tư tưởng chính trị, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID -19 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

  381 lượt xem
 • -14
  08/03/2023

  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng

   Năm 2022, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, chủ động, thể hiện quyết tâm cao nhất của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh, đã tham mưu cấp ủy, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

  950 lượt xem
 • -15
  08/03/2023

  Xây dựng thành phố Lào Cai văn minh, hiện đại

  Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, nguồn lực đầu tư công còn hạn chế song với sự chủ động, quyết tâm cao, Đảng bộ thành phố đã bám sát chủ trương, đường lối của đảng, của cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23, dự báo, đánh giá đúng tình hình, nhận định trước những khó khăn, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị -  xã hội triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 một cách linh hoạt, chủ động, sáng tạo, nhất là triển khai quyết liệt, kịp thời, cơ bản đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/12/2021 của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

  516 lượt xem
 • -16
  08/03/2023

  Tăng cường công tác thông tin, nắm bắt tình hình tư tưởng, phản ánh dư luận xã hội

  Năm 2022, công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng được duy trì, thực hiện tốt; đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Các địa phương duy trì hội nghị báo cáo viên hằng tháng, cung cấp kịp thời cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cơ sở thông tin thời sự nổi bật, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phản ánh, tham mưu đề xuất với cấp ủy những giải pháp tích cực, hiệu quả trong giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận, người dân quan tâm. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền miệng cấp tỉnh cho hơn 100 báo cáo viên; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị được truyền tải đầy đủ, chính xác, kịp thời đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đã góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

  1288 lượt xem
 • -17
  08/03/2023

  Làm tốt công tác nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thông tin lý luận và thực tiễn mới.

  Năm 2022, công tác lý luận chính trị được triển khai trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trong tỉnh có những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen với nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường. Mặc dù chịu tác động bởi những khó khăn chung của tình hình trong nước, khu vực và thế giới, nhất là những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến kinh tế và đời sống của người dân, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành công tác lý luận chính trị tiếp tục được quan tâm thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra từ đầu năm.

  586 lượt xem
 • -18
  08/03/2023

  Huyện Bảo Yên tập chung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023

  Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021   2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, tình hình cung ứng, giá xăng dầu trên thế giới biến động mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình cung cấp xăng dầu trên địa bàn huyện, ảnh hưởng đến các mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động, quyết tâm, đồng lòng của các cấp, các ngành, các địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân nên công tác phòng chống dịch Covid-19 của huyện đạt kết quả tốt; các chỉ tiêu năm 2022 cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Trong 22 nhóm chỉ tiêu của Nghị quyết 05-NQ/HU, có 21/22 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu, 01 chỉ tiêu chưa đạt (Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao) nhưng được đánh giá là đã có sự cố gắng, nỗ lực thực hiện ở mức cao nhất.

  222 lượt xem
 • -19
  08/03/2023

  Công tác tuyên vận góp phần phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội

  Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên vận, nhiệm vụ tuyên vận bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đúng định hướng phù hợp với thực tế cơ sở. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã định hướng tốt các nội dung tuyên truyền, vận động tại cơ sở; đổi mới nội dung, nhiều thông tin mới, thông tin kịp thời, có tính thời sự, các chuyên đề được truyền đạt ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu; đa dạng hoá các hình thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền, hướng trọng tâm về cơ sở. Các hội nghị điều hành khoa học, thảo luận khá sôi nổi, nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tế.

  104 lượt xem
 • -20
  08/03/2023

  Đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

  Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xác định được tầm quan trong của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, truyền truyền các chỉ thị, nghị quyết thời gian qua Tỉnh uỷ Lào Cai chỉ đạo tổ chức các Hội nghị nghiên cứu học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo theo yêu cầu học tập của Trung ương. 

  117 lượt xem
 • -21
  06/03/2023

  Đảng bộ tỉnh Lào Cai - hành trình khát vọng

  LCĐT - Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai là dịp để chúng ta cùng ôn lại những trang sử hào hùng của Đảng bộ tỉnh, về lịch sử vẻ vang của quê hương Lào Cai.

  156 lượt xem
 • -22
  06/03/2023

  Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở

  LCĐT - Trong thời gian qua, nhiều chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành với tinh thần đổi mới, sáng tạo, triển khai đồng bộ và thành công ở cơ sở, tạo sức lan tỏa rộng lớn.

  176 lượt xem
 • -23
  08/02/2023

  HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH CHÚC MỪNG ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI NHÂN DỊP KỶ NIỆM SINH NHẬT LẦN THỨ 93 CỦA ĐẢNG

  Sáng ngày 01/02/2023, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đến chúc mừng Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/02/2023).

  490 lượt xem
 • -25
  20/12/2022

  Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, báo chí, xuất bản

  Năm 2022, ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng tư tưởng chính trị, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID -19 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 

  165 lượt xem
 • -26
  12/12/2022

  Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề về phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025.

  Năm 2022, là năm thứ 02 triển khai Đề án số 02-ĐA/TU về phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; các cấp, các ngành, địa phương đã rất chủ động, tích cực triển khai thực hiện, các chỉ tiêu năm 2022 cơ bản đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. 

  482 lượt xem
 • -27
  12/12/2022

  Huyện ủy Văn Bàn quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023

  Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Huyện ủy đã cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh vào thực tế địa phương. Quyết tâm, quyết liệt trong từng nhiệm vụ; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và toàn thể Nhân dân trong huyện đã tạo nên sức mạnh để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết 10-NQ/HU, ngày 07/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, kiên định việc phấn đấu thực hiện các mục tiêu kế hoạch để tập trung thực hiện ở mức cao nhất. 

  455 lượt xem
 • -28
  12/12/2022

  Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tích cực cải cách hành chính

  Trong năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLD) đã quan tâm chỉ đạo kịp thời, triển khai thực hiện cải cách hành chính trong các cấp công đoàn và đã đạt hiệu quả, thiết thực.

  512 lượt xem
 • -29
  12/12/2022

  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân tộc, tôn giáo và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng. Đảng và Nhà nước luôn coi việc chăm lo cuộc sống cho đồng bào có đạo là trách nhiệm, nghia vụ và truyền thống của dân tộc. Với nhận thức như vậy, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện cho tất cả các tôn giáo được cùng hòa nhập và phát triển.

  8274 lượt xem
Thống kê truy cập
 • Đang online: 66
 • Hôm nay: 871
 • Trong tuần: 871
 • Tất cả: 1,613,642
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn