• 0
  04/04/2024

  Đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

  Thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo theo đúng chủ trương, định hướng của Trung ương và phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của tỉnh, cũng như của từng ngành, nghề, lĩnh vực và trong từng thời gian nhất định, trong đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 121-KH/TU, Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa XII; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị; kịp thời sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, sửa đổi chức năng nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy theo Quy định số 137-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư.

  223 lượt xem
 • -1
  04/04/2024

  Tiếp tục xây dựng Đảng về tư tưởng

  Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng được cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng “chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả”; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa “bảo vệ” và “đấu tranh”, trong đó xác định “xây” là cơ bản, chiến lược, lấy giáo dục, thuyết phục và nêu gương làm trọng tâm trong tổ chức thực hiện; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên; bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả. 

  230 lượt xem
 • -2
  04/04/2024

  Quan tâm xây dựng Đảng về chính trị

  Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Đảng bộ tỉnh Lào Cai vận dụng sáng tạo trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng vào xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị và các chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh; thực hiện chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn; bảo đảm giữ vững lập trường quan điểm, nguyên tắc của Đảng; kiên định và cụ thể hóa mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng. Triển khai linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả nghị quyết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, linh hoạt, kịp thời đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; quyết tâm bảo vệ Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng và Hiến pháp của Nhà nước. 

  231 lượt xem
 • -3
  26/03/2024

  CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐẢNG TỈNH LÀO CAI – TỪ CHỦ TRƯƠNG ĐẾN THỰC TIỄN

  Cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng là nội dung quan trọng, là quá trình liên tục đặt trong tổng thể của cách hành chính của hệ thống chính trị nhằm góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội cũng như bản thân công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới. 

  317 lượt xem
 • -4
  19/02/2024

  VẬN DỤNG SÁNG TẠO ĐƯỜNG LỐI NGOẠI GIAO CÂY TRE Ở LÀO CAI

  Thấm nhuần tinh thần ngoại giao cây tre của Việt Nam quyết tâm xây dựng và phát triển một nền đối ngoại hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt đường lối đối ngoại, gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp với những gam màu tươi sáng trong bức tranh đối ngoại của tỉnh Lào Cai.

  1149 lượt xem
 • -5
  30/01/2024

  SƠN HẢI NỖ LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

  Đến Sơn Hải vào những ngày cuối năm, chúng tôi cảm nhận được không khí của tết nguyên đán sắp đến. Sơn Hải đang đổi thay với dáng dấp của đô thị, kết cấu hạ tầng khang trang, hiện đại, đồng bộ. Là một xã vùng thấp của huyện Bảo Thắng, cách trung tâm huyện 4 km. Tổng diện tích tự nhiên là 1.571,68ha. Toàn xã có 11 dân tộc anh em cùng sinh sống, với 1.041hộ, 3.352 khẩu. Hiện nay số hộ nghèo của xã là 50 hộ, chiếm 4,8%, hộ cận nghèo là 110 hộ, chiếm 10,6%. 

  1226 lượt xem
 • -7
  17/01/2024

  TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TOÀ ÁN NĂM 2024

  Sáng 05/01/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2024. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.  

  1475 lượt xem
 • -8
  21/12/2023

  KHI NGHỊ QUYẾT BẮT NGUỒN TỪ CUỘC SỐNG

  Công cụ điều hành hữu hiệu trong mỗi nhiệm kỳ Đại hội được hiện thực hóa lý luận và thực tiễn cuộc sống chính là những nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI đã cụ thể hóa chủ đề của Đại hội bằng các nghị quyết chuyên đề, coi đó là kim chỉ nam cho công tác lãnh đạo điều hành, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

  1663 lượt xem
 • -9
  01/12/2023

  Tài liệu Hội nghị tổng kết Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương

  Tài liệu Hội nghị tổng kết Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương

  619 lượt xem
 • -10
  13/10/2023

  BCĐ Nông nghiệp HH quý III

  702 lượt xem
 • -13
  17/08/2023

  Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp cơ sở năm 2023.

  Thực hiện Kế hoạch số 165-KH/ĐUK, ngày 27/6/2023 của Đảng uỷ Khối CQ-DN tỉnh về kế hoạch tổ chức thi Bí thư chi bộ giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023. Sáng ngày ngày 17/8/2023, Tại hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Lào Cai, Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức Hội thị Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023, đối tượng dự thi gồm các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư của các chi bộ trực thuộc. 

  2492 lượt xem
 • -14
  28/07/2023

  Tài liệu Tỉnh ủy 2020-2023

  1085 lượt xem
 • -18
  05/05/2023

  Sơ kết chỉ thị số 13-CT/TW

  760 lượt xem
 • -19
  17/04/2023

  Tài liệu Hội nghị sơ kết BCĐ nông nghiệp hàng hóa tỉnh 3 tháng đầu năm 2023

  Tài liệu Hội nghị sơ kết BCĐ nông nghiệp hàng hóa tỉnh 3 tháng đầu năm 2023

  823 lượt xem
 • -22
  08/03/2023

  Triển khai thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Lào Cai

  Thực hiện Chương trình phối hợp về công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp triển khai các nội dung hợp tác trong thông tin - tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới. Việc phối hợp, hợp tác đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong công tác quản lý biên giới quốc gia. Thông qua hoạt động tuyên truyền và công tác thông tin đối ngoại đã giúp cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới, đặc biệt là cán bộ, Nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn hiếu rõ hơn về chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta góp phần hiểu biết lẫn nhau, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

  1156 lượt xem
 • -23
  08/03/2023

  Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

  Trong năm 2022, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được củng cố và duy trì, có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, BCĐ các cấp; sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể và sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân; được gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động và các phong trào khác; góp phần tạo môi trường ổn định, điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của địa phương.

  1690 lượt xem
 • -24
  08/03/2023

  Hiệu quả hoạt động giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới

  Năm 2022, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ xã đã cơ bản triển khai thực hiện tốt công tác giúp đỡ các xã với những hoạt động thiết thực, hiệu quả như: phối hợp với các cấp, các ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương nắm bắt tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã được phân công; phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của cơ sở; tham gia ý kiến trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó;... Ngoài ra, lãnh đạo các cơ quan đơn vị còn tích cực huy động các nguồn lực, vận động quyên góp, ủng hộ thực hiện giúp đỡ các xã bằng những hành động thiết thực, cụ thể (hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, làm đường GTNT, xây dựng nhà văn hóa ...).

  1157 lượt xem
 • -25
  08/03/2023

  Các cơ quan Văn phòng cấp tỉnh phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

  Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai là cơ quan tham mưu, giúp việc Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Đoàn Đại biểu Quốc hội trong tổ chức, điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, ba văn phòng đoàn kết, tích cực phối hợp góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

  715 lượt xem
 • -26
  08/03/2023

  Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, báo chí, xuất bản

  Năm 2022, ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng tư tưởng chính trị, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID -19 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

  738 lượt xem
 • -27
  08/03/2023

  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng

   Năm 2022, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, chủ động, thể hiện quyết tâm cao nhất của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh, đã tham mưu cấp ủy, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

  1846 lượt xem
 • -28
  08/03/2023

  Xây dựng thành phố Lào Cai văn minh, hiện đại

  Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, nguồn lực đầu tư công còn hạn chế song với sự chủ động, quyết tâm cao, Đảng bộ thành phố đã bám sát chủ trương, đường lối của đảng, của cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23, dự báo, đánh giá đúng tình hình, nhận định trước những khó khăn, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị -  xã hội triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 một cách linh hoạt, chủ động, sáng tạo, nhất là triển khai quyết liệt, kịp thời, cơ bản đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/12/2021 của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. 

  886 lượt xem
 • -29
  08/03/2023

  Tăng cường công tác thông tin, nắm bắt tình hình tư tưởng, phản ánh dư luận xã hội

  Năm 2022, công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng được duy trì, thực hiện tốt; đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Các địa phương duy trì hội nghị báo cáo viên hằng tháng, cung cấp kịp thời cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cơ sở thông tin thời sự nổi bật, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phản ánh, tham mưu đề xuất với cấp ủy những giải pháp tích cực, hiệu quả trong giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận, người dân quan tâm. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền miệng cấp tỉnh cho hơn 100 báo cáo viên; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị được truyền tải đầy đủ, chính xác, kịp thời đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đã góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

  2463 lượt xem
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn