Nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ tuyên giáo các cấp
Cách đây 84 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày Quốc tế đỏ” để tuyên truyền, kêu gọi quần chúng đứng lên chống chiến tranh đế quốc, giải phóng dân tộc, bảo vệ hoà bình.
 

Tài liệu vừa phát hành đã khơi dậy phong trào đấu tranh sôi nổi mang ý thức chính trị của quần chúng công nông trên cả nước. Từ sự kiện đầu tiên có ý nghĩa lịch sử đó, đầu năm 2000, Thường vụ Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII quyết định lấy ngày 1/8/1930 là Ngày truyền thống của ngành Tư tưởng - Văn hoá của Đảng. Năm 2008, Ban Khoa giáo Trung ương sáp nhập vào Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày truyền thống ngành Tư tưởng - văn hóa 1/8 được mang tên là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.  

 

emoticon

Đồng chí Cao Đức Hải trong chuyến công tác tại huyện vùng cao Mường Khương.

Trong các giai đoạn cách mạng, công tác tuyên giáo của Đảng đã kịp thời tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ của Đảng, đưa ra những khẩu hiệu chính trị sát hợp với nguyện vọng của quần chúng, hướng dẫn tư tưởng và hành động cách mạng của quần chúng. Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, linh hoạt đã giác ngộ, cổ vũ đông đảo quần chúng đứng lên đấu tranh, làm nên các cao trào cách mạng dẫn tới thành công của Cách mạng Tháng Tám, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

 Cũng trong quá trình đấu tranh giành chính quyền cách mạng, công tác tuyên giáo của Đảng góp phần to lớn vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng đáp ứng nhiệm vụ phát động quần chúng đấu tranh, đồng thời giáo dục cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, gắn bó chặt chẽ với quần chúng, chịu đựng mọi hy sinh, gian khổ phấn đấu vì mục tiêu giành độc lập dân tộc. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, của đường lối độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, đồng thời cũng là thành tựu to lớn của công tác tư tưởng - văn hóa trong việc tuyên truyền, giáo dục ý thức cách mạng, chuyển đổi lý luận cách mạng thành thực tiễn phong trào hành động cách mạng của quần chúng.

 Thành tựu của công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo những năm qua có sự đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo. Những nội dung của đường lối đổi mới đã được kịp thời chuyển hóa vào đời sống xã hội, tạo sự nhận thức đúng đắn và đồng thuận trong hành động. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Đảng ta xây dựng nên những luận cứ khoa học cho những quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, tạo ra bước phát triển vượt bậc toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quan hệ đối ngoại… Đặc biệt, làm rõ hơn quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

 Đảng bộ tỉnh Lào Cai ngay sau khi thành lập (tháng 3/1947) đã nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo. Đảng bộ đã phân công đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiêm phụ trách chỉ đạo công tác tuyên huấn của đảng bộ. Tháng 4/1951, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ Nhất họp đã quyết định thành lập Ban Tuyên huấn của Tỉnh ủy. Ở các huyện, thị xã, ban cán sự đảng đều phân công một ủy viên ban cán sự đảng phụ trách công tác tuyên huấn. Năm 1980, theo hướng dẫn của Trung ương, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy được đổi tên thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trên cơ sở sáp nhập Ban Tuyên huấn với Ban Khoa giáo.

 Trong mỗi thời kỳ cách mạng, ngành tuyên giáo của tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, bám sát nhiệm vụ chính trị để định hướng tuyên truyền, giáo dục cán bộ và nhân dân lập trường, ý thức và hành động cách mạng. Hơn 20 năm sau ngày tái lập tỉnh đến nay, bộ máy tổ chức và hoạt động của ngành tuyên giáo không ngừng được củng cố trưởng thành, luôn đổi mới phương thức hoạt động, do đó, ngày càng có nhiều hình thức hoạt động phong phú. Đã tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đến nay phần lớn cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và huyện đã có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân; cán bộ chủ chốt cơ sở phần lớn đã có trình độ lý luận chính trị trung cấp.

 Ban tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy trong việc quán triệt, đưa nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, định hướng và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung tuyên truyền cổ động theo chủ đề chính trị. Kịp thời, tham mưu tổ chức sơ, tổng kết, xây dựng ban hành các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy trên lĩnh vực khoa giáo… Những năm gần đây đã phát động và hướng dẫn thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; góp phần tích cực vào việc giữ vững kỷ cương đạo đức truyền thống, cán bộ công chức có lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác.

 Hiện nay, ngành tuyên giáo của tỉnh đang nỗ lực thực hiện Đề án số 25 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và khoa giáo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015”, với những nội dung: đổi mới công tác lý luận, đổi mới trong việc quán triệt, học tập và cụ thể hóa nghị quyết của Đảng theo hướng phù hợp, sát thực và hiệu quả; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hình thức tuyên truyền miệng, trong đó đặc biệt quan tâm duy trì nền nếp việc tổ chức hội nghị báo cáo viên các cấp theo định kỳ hằng tháng từ tỉnh tới cơ sở; gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền miệng với vận động quần chúng, thực hiện tốt phương châm vừa tuyên vừa vận, lấy kết quả của vận động để đẩy mạnh tuyên truyền; nâng cao chất lượng thông tin và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin qua hệ thống truyền thông đại chúng (báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử); tăng cường hệ thống tuyên truyền trực quan, văn hóa - văn nghệ, chiếu bóng ở cơ sở; tổ chức hiệu quả các lễ hội hằng năm; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên và thiết thực; nâng cao chất lượng tham mưu sơ kết, tổng kết và ban hành các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy trên các lĩnh vực khoa giáo theo hướng sát, trúng và đúng; bám sát mục tiêu, đẩy mạnh tuyên truyền vận động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện thành công mô hình ban tuyên vận cơ sở...

 Qua hoạt động, dựa trên những kết quả đã làm được và chưa làm được, ngành tuyên giáo của tỉnh đã rút ra những kinh nghiệm, trong đó kinh nghiệm có yếu tố quyết định hiệu quả của công tác tuyên giáo là phải xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có tâm, có tầm, hoạt động ngày càng chuyên nghiệp. Do vậy, phải tiếp tục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp. Rà soát củng cố, tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo cấp tỉnh, huyện, cán bộ tuyên vận chuyên trách cấp xã, đội ngũ giảng viên chính trị, báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên vận viên, tuyên truyền viên và đội ngũ văn nghệ sỹ, phóng viên, biên tập viên. Đồng thời, đổi mới công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, đánh giá cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, công khai; phát huy cao độ tinh thần dám nghĩ, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm; nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát cơ sở, tuyên truyền trúng, đúng, thuyết phục và hiệu quả.

 Tự hào về truyền thống vẻ vang 84 năm qua của ngành, đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong tỉnh nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới hơn nữa để công tác tuyên giáo đạt được nhiều kết quả, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2015).


 Tác giả: Theo LCĐT
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1,130
  • Trong tuần: 2,417
  • Tất cả: 1,706,701
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn