Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Trong năm 2022, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được củng cố và duy trì, có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, BCĐ các cấp; sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể và sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân; được gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động và các phong trào khác; góp phần tạo môi trường ổn định, điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của địa phương.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được tăng cường triển khai thực hiện. Đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức 2.623 buổi tuyên truyền với 214.092 lượt người tham gia. Qua đó, Nhân dân cung cấp 1.295 nguồn tin, trong đó có 672 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra, giải quyết 352 vụ việc, bắt 291 đối tượng; thu giữ và vận động Nhân dân giao nộp 546 súng tự chế; tranh thủ 241 lượt người có uy tín tham gia giải quyết 112 vụ việc về ANTT; Nhân dân tham gia cảm hóa, giáo dục 20 đối tượng tiến bộ...

Hướng dẫn tổ chức tốt Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022 (9/9 huyện, thị xã, thành phố và 152/152 xã, phường, thị trấn và nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục có kế hoạch thực hiện). Kết quả, đã tổ chức Ngày hội ở cấp xã, thôn bản tại 187 điểm; với sự tham gia trực tiếp của 29.598 lượt người. Đặc biệt, tổ chức thành công Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc “điểm” cấp tỉnh ở 02 địa bàn: xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên (dự và chỉ đạo có đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TW; lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo V01, V05-BCA) và tại Công ty cổ phần môi trường đô thị tỉnh Lào Cai được Cục V05-BCA, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đánh giá cao; góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đẩy mạnh công tác Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngoài xã hội. Chỉ đạo tập trung lực lượng, triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn chiến lược, biên giới, khu vực giáp ranh và trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của Bộ Công an về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 và Kế hoạch số 191/KH-BCA- V28, ngày 13/6/2014 của Bộ Công an về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

            Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022. Tăng cường công tác vận động, tranh thủ văn nghệ sỹ, trí thức tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tiếp tục rà soát, đánh giá và thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp, phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống khủng bố, phòng chống cháy nổ; bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến; củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ và phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương nơi các cơ quan, đơn vị đứng chân.

anh tin bai

 Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt việc giữ gìn an ninh, trật tự

Thực hiện tốt công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự. Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an xây dựng, nhân rộng, duy trì có hiệu quả 72 mô hình tại 1.605 điểm và hàng nghìn tổ chức quần chúng ở cơ sở như: Đội dân phòng, Tổ an ninh nhân dân, Tổ hòa giải...với sự tham gia của hàng chục nghìn người; đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển mạnh; điển hình như các mô hình: “Thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”, “Trường học an toàn về an ninh trật tự”, “Camera an ninh”, “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”; đặc biệt, mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự” tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai được Cục V05 - Bộ Công an ghi nhận và thông báo kinh nghiệm toàn quốc.

            Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt được quan tâm triển khai thực hiện. Chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo cấp huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp và lực lượng Công an xã chính quy; giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai. Năm 2022, đã chỉ đạo tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và 02 lớp bồi dưỡng cho 148 đồng chí Công an xã trong toàn tỉnh. Tổ chức 09 lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho 1.220 đồng chí Bảo vệ dân phố và Công an xã bán chuyên trách tiếp tục được sử dụng tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Công tác đánh giá, phân loại phong trào và công tác thi đua khen thưởng được thực hiện bảo đảm theo quy định. Phát động và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh vững chắc trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025” và phong trào thi đua,“Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2022. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; góp phần cổ vũ, động viên Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tỉnh Lào Cai cần triển khai một số giải pháp, nhiệm vụ cụ thể như sau:

         Tiếp tục rà soát, đánh giá và xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

         Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tình hình tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự”. Tiếp tục rà soát, đề nghị đưa các xã đủ điều kiện ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

          Tổ chức triển khai Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2023.

  Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đỗ Quang Thắng – Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1,175
  • Trong tuần: 2,462
  • Tất cả: 1,706,746
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn