Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng
 Năm 2022, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, chủ động, thể hiện quyết tâm cao nhất của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh, đã tham mưu cấp ủy, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tích cực đổi mới, chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác Tổ chức xây dựng Đảng; chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các Nghị quyết, quy định, quy chế, đề án, kế hoạch, chương trình về công tác tổ chức xây dựng đảng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế.

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; hoàn thành sớm việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các nhiệm kỳ từ 2020 - 2030; thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022 được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, bảo đảm đúng quy định.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề. Quan tâm kiện toàn, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên được quan tâm; thực hiện tốt công tác khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện tốt công tác rà soát chính trị nội bộ, từ đó bảo đảm cán bộ trong quy hoạch được rà soát, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị, góp phần chủ động nguồn cán bộ thực hiện công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, giới thiệu cán bộ ứng cử...; công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc được tăng cường, đẩy mạnh... Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, xã hội của tỉnh năm 2022, đồng thời là tiền đề để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2023.

Ngoài kết quả đạt được năm 2022 công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế đó là: Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo của một số đơn vị chưa đảm bảo theo yêu cầu, còn chậm, số liệu báo cáo chưa đầy đủ... Một số trường hợp chuyển đảng chính thức cho đảng viên không đúng thời hạn; làm thủ tục tặng Huy hiệu Đảng còn chậm thời gian; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở một số cơ sở còn khó khăn, chưa có nhiều giải pháp hiệu quả, bền vững nhất là những thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố, thị trấn và các đơn vị kinh tế tư nhân. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; công tác nhập dữ liệu cơ sở đảng viên chưa thường xuyên và khai thác văn bản qua hệ thống phần mềm ở một số cấp ủy còn hạn chế, chất lượng chưa cao. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi nhất là vùng sâu, vùng cao và một số chi bộ thuộc khối hành chính, sự nghiệp chưa thực sự được đảm bảo; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ở một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn hạn chế.

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Trong bối cảnh tình hình hiện nay, công tác xây dựng Đảng gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến phức tạp, kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ, các vấn đề an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh mạng, dịch bệnh, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng, bảo đảm đồng bộ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 03 nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược về công tác Tổ chức xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kịp thời thể chế hoá, cụ thể hoá các đường lối, chủ trương của Đảng thành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải quyết hiệu quả những vấn đề nảy sinh, triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là Đề án số 17về công tác tổ chức xây dựng Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2023 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Triển khai thực hiện đồng bộ 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW và 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch 03-KH/TW của Bộ Chính trị; các đề án được Ban Tổ chức Trung ương cụ thể hóa tại Kế hoạch số 52-KH/BTCTW.

Tích cực, tập trung triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch năm 2023; các nghị quyết, quy định của Trung ương, các đề án, chương trình, kế hoạch của cấp uỷ các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cấp cơ sở. Rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 20/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng theo kế hoạch năm 2023.  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Rà soát, sửa đổi, ban hành mới các văn bản về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức đảng và đảng viên

Tăng cường công tác bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ gìn bí mật nội bộ, bí mật quốc gia. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định việc thẩm tra, xác minh vấn đề lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên; rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở các đảng bộ trực thuộc đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng, biểu dương, khích lệ những mô hình mới, cách làm hiệu quả, kịp thời ngăn chặn, uốn nắn những sai phạm trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, trong đó tập trung vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng; bám sát thực tế cơ sở, kịp thời phản ánh thực chất kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình, tiêu biểu trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; phấn đấu xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai trong sạch, vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ, công chức toàn Ngành “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trịnh Xuân Quyết – Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn