Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, báo chí, xuất bản
Năm 2022, ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng tư tưởng chính trị, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID -19 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của tỉnh, của đất nước, tiến hành sâu rộng với các hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh theo đúng sự chỉ đạo, định hướng của Bộ y tế và Ban Chỉ đạo tỉnh. Tổ chức 09 hội nghị tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho trên 500 lượt cán bộ cơ sở, tạo sự đồng thuận, phát huy nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Đã tích cực chỉ đạo, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về văn hóa văn nghệ, tập trung tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết số 23-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Các địa phương đã cụ  thể  hóa  nội  dung  Nghị  quyết  số 09-NQ/TU của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng với yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững phù hợp với đặc điểm tình hình.

anh tin bai

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai cũng là 1 trong 15 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng năm 2021

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền với việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu. Đã tổ chức 05 cuộc thi gồm: (1) Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2022); (2) Giải báo chí với công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tỉnh Lào Cai, lần thứ I-2021; (3) Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021; (4) Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022; (5) Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050(1) Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2022). Cuộc thi đã thu hút 95.236 tài khoản với 3.370.777 lượt thi, tiêu biểu như các đảng bộ: Bảo Thắng (25.579 tài khoản thi với 686.159 lượt tham gia thi), thành phố Lào Cai (16.851 tài khoản thi với 349.262 lượt tham gia thi), Bát Xát (16.810 tài khoản thi với 422.732 lượt tham gia thi). Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao Giấy chứng nhận giải thưởng cho 33 cá nhân và 07 tập thể đã đoạt giải. Trung bình mỗi người dân Lào Cai tham gia thi 4,6 lượt. (2) Giải báo chí với công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tỉnh Lào Cai, lần thứ I-2021 với tổng số 53 tác phẩm dự thi. Sau vòng sơ loại lựa chọn 21 tác phẩm vào vòng Sơ khảo, trong đó: Báo viết: 09 tác phẩm, báo điện tử: 05 tác phẩm, Phát thanh 06 tác phẩm, Truyền hình 01 tác phẩm. Kết quả, Ban Tổ chức Giải đã họp xét và công nhận Giải thưởng cho 15 tác phẩm xuất sắc, gồm: 01 giải A, 01 giải B, 03 giải C và 10 giải Khuyến khích. 04 giải chuyên đề. (3) Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021, kết quả công nhận và trao tặng Giải thưởng cho 40 tác phẩm xuất sắc (02 giải A, 08 giải B, 10 giải C, 20 giải khuyến khích). Tỉnh Lào Cai có trên 20 tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VI năm  2021 trong đó có 2 tác phẩm đoạt giải, đặc biệt, trong số 6 tác phẩm xuất sắc nhất đoạt giải A, Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai có 1 tác phẩm. (4) Phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022, kết quả có 1.057 tác phẩm tham dự Giải (tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2021), sau khi phân loại các tác phẩm từ các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí của tỉnh, tổng số bài được gửi tới Ban Chỉ đạo Giải là 330 tác phẩm. Sau vòng sơ loại, đã lựa chọn 107 tác phẩm đưa vào vòng Sơ khảo để chấm gồm: Báo viết 26 tác phẩm, báo điện tử 17 tác phẩm, phát thanh 36 tác phẩm, truyền hình 28 tác phẩm. Kết thúc vòng Chung khảo Ban chỉ đạo Giải đã lựa chọn được 40 tác phẩm xuất sắc để trao giải ở tỉnh (gồm 2 giải A, 08 giải B, 10 Giải C và 20 giải Khuyến khích) đồng thời gửi các tác phẩm tham dự ở Trung ương. (5) Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cuộc thi được chia làm 3 đợt thi, mỗi đợt diễn ra trọng một tuần. Kết quả sau 3 đợt thi có 07 tập thể và 57 cá nhân đoạt giải. Tham mưu triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022, đã lựa chọn 121 bài gửi tham dự Giải Trung ương, kết quả đã đoạt 01 giải khuyến khích và 01 giải triển vọng. Đối với Cuộc thi của tỉnh Lào Cai sau khi chấm vòng sơ loại Ban Chỉ đạo giải đã lựa chọn được 52 bài viết chất lượng để chấm vòng Chung khảo, kết quả khen thưởng 03 tập thể (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, Ban Chỉ đạo 35 đảng bộ huyện Văn Bàn và Bát Xát); công nhận Giải thưởng cho 47 tác phẩm xuất sắc thuộc 02 thể loại, gồm: Thể loại Tạp chí gồm 05 giải B, 05 giải C và 05 giải khuyến khích Thể loại Báo gồm 05 giải B, 07 giải C và 20 giải khuyến khích. Cuộc thi: “Tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Interne”; “Tìm hiểu 75 năm Đảng bộ Công an tỉnh và Chi đảng bộ đầu tiên Công an tỉnh”; “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Bát Xát và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện”; “Tìm hiểu chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”. Thông qua việc tổ chức các cuộc thi đã thể hiện sự đổi mới, sáng tạo của công tác tuyên giáo trong việc thực hiện ứng dụng chuyển đổi số vào việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ tỉnh. Các đảng bộ tích cực tham gia và tổ chức triển khai các cuộc thi như: Bảo Yên, Bảo Thắng, Bát Xát, thành phố Lào Cai.

Định hướng, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều tiến bộ. Các chương trình phát sóng đều tăng về thời lượng, chất lượng được nâng lên, chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc được tăng cường (1) Đài Phát thanh - Truyền hình: Năm 2022 ước thực hiện 3490 chương trình phát thanh tiếng Việt, 2862 chương trình phát thanh tiếng dân tộc; 5191 chương trình truyền hình Lào cai tiếng Việt, 472 chương trình truyền hình tiếng dân tộc. Về hoạt động của Trang thông tin điện tử (Web): Đăng tải trực tuyến các chương trình thời sự, cập nhật kịp thời các chuyên mục, tin, bài, phóng sự, ảnh, clip do phóng viên của Đài thực hiện và đội ngũ cộng tác viên cung cấp. Tính đến ngày 06/9/2022 đã có 18.376.940 lượt truy cập, trung bình mỗi ngày đạt trên 7.240 lượt. Về hoạt động của 02 trang fanpage tiếng Việt (Facebook): đã thu hút trên 30.000.000 lượt xem. Về hoạt động của trang youtube: Nhìn chung, các video trên YouTube có số lượt xem và thời gian xem các chương trình thời sự có lượt xem nhiều, đã thu hút trên 3.000.000 lượt xem. (2) Báo Lào Cai: Các ấn phẩm đều được xuất bản đúng kế hoạch, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị; chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm có nhiều đổi mới. Báo điện tử cập nhật thông tin nhanh, chính xác và có nhiều bài chuyên sâu, thu hút sự quan tâm của bạn đọc. Đặc biệt, báo điện tử đã sản xuất và đăng tải nhiều sản phẩm đa phương tiện, các dạng bài Long-form, E-magazine, Mega Story, từng bước đáp ứng các yêu cầu về nội dung của một tờ báo điện tử hiện đại. Năm 2022, Báo Lào Cai ước thực hiệnã xuất bản, phát hành 216số báo thường kỳ, báo cuối tuần và báo dành cho đồng bào các dân tộc với tổng số lượng trên 10.000 tờ. Báo Lào Cai điện tử đăng tải trên 12.000 tin, bài; gần 30.000 ảnh và video. Trang fanpage Báo Lào Cai điện tử trung bình mỗi ngày cập nhật khoảng 20 tin bài, lượng tiếp cận tăng mạnh, hiện bình quân đạt khoảng 1.200.000 người/tháng. Trang zalo Báo Lào Cai cũng đã được đưa vào hoạt động từ đầu tháng 5, từng bước đáp ứng với xu hướng tiếp cận thông tin báo chí qua mạng xã hội của người dùng. Công tác định hướng, quản lý, theo dõi hoạt động các cơ quan báo chí và an ninh tư tưởng được quan tâm chỉ đạo, hoạt động báo chí ngày càng đi vào nền nếp, các loại hình báo chí đều phát triển. Việc theo dõi báo chí phản ánh về Lào Cai được tiến hành hàng ngày, hàng tuần kịp thời cung cấp thông tin cho công tác lãnh đạo, quản lý. Hoạt động giao ban báo chí được tổ chức định kỳ hàng tháng giúp các cơ quan báo chí hoạt động đúng định hướng, mục đích và tôn chỉ, thường xuyên chấn chỉnh những vi phạm của các cơ quan báo chí, nhất là vi phạm về tôn chỉ mục đích; Đã tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng, kiểm tra tình hình đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh để có cơ sở tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả của nhiệm vụ này tại cơ sở. Kịp thời chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí của tỉnh và Trung ương thường trú tại Lào Cai, thông tin tuyên truyền thông qua hội nghị giao ban báo chí, các bài viết định hướng tuyên truyền trước các sự kiện chính trị, văn hóa, diễn biến của dịch COVID-19. Nhiều vấn đề “nóng”, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực báo chí được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời nắm bắt, phát hiện, xử lý hiệu quả.

Phối hợp với Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Cộng tác viên và tập huấn nghiệp vụ báo chí năm 2022 cho cán bộ phóng viên và cộng tác viên toàn quốc năm 2022 tại Sa Pa với trên 200 cán bộ phóng viên và cộng tác viên toàn quốc. Tích cực đăng tải tin, bài trên Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong năm Cổng thông tin điện tử đã biên tập, đăng tải trên 1.200 tin, bài bảo đảm theo đúng quy chế, kịp thời, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền cũng như phục vụ công tác chuyên môn của ngành tuyên giáo. Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử các địa phương, đơn vị đã bám sát định hướng của tỉnh, tích cực cập nhật thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn; cập nhật, đăng tải 76.920 tin, bài, văn bản chỉ đạo, điều hành, các địa phương làm tốt như huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên, Mường Khương, Văn Bàn, Bát Xát và thành phố Lào Cai.

Tập trung tuyên truyền, định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh; những vấn đề liên quan đến tình hình Nga - Ukraine theo chỉ đạo từ Trung ương; hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc, quản lý biên giới năm 2022. Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại với 150 đồng chí tham dự. Đôn đốc tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo triển khai cuộc thi Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022. Tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tỉnh Lào Cai với cộng đồng quốc tế bảo đảm thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu quả trong công tác thông tin đối ngoại từ tỉnh đến cơ sở phù hợp với tình hình, yêu cầu mới.

Việc thẩm định, cấp mới, đổi giấy phép trong lĩnh vực báo chí - xuất bản được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, đã góp phần rút ngắn thời gian cấp phép, tạo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân. Các cơ quan báo chí, xuất bản đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thật tốt việc thông tin, tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI; tạo sự thống nhất cao trong Đảng và trong xã hội về các đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động cung cấp thông tin, kiến thức, cập nhật những chính sách, quyết sách kịp thời. Trong năm Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã xuất bản 15 ấn phẩm sách, tài liệu, áp phích với số lượng 94.633 cuốn (tờ), góp phần tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới./.

 

Ngọc Sơn - Trường Chính trị tỉnh
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn