Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phổ cập giáo dục mầm non
Trong những năm qua, với quyết tâm của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự nỗ lực của ngành giáo dục, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân, sự nghiệp giáo dục nói chung, giáo dục mầm non nói riêng đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2013, Lào Cai là tỉnh thứ 7/63 tỉnh/thành phố trên cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đây là kết quả quan trọng tạo tiền đề, nền tảng để Lào Cai là tỉnh đầu tiên thực hiện thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi và duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, bảo đảm tốt nhất các điều kiện để sẵn sàng cho trẻ vào lớp 1.

Tuy nhiên, hiện nay một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cha mẹ trẻ nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở vật chất, đồ dung, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu mặc dù đã được ưu tiên đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu tăng nhanh về quy mô và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; thiếu giáo viên và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số giáo viên còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở một số thôn, xã đặc biệt khó khăn, ở điểm trường lẻ, loại hình tư thục còn hạn chế; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi còn cao.   

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên, nhằm duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi vào quý I, năm 2025, đảm bảo thực chất và hiệu quả, cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Một là, xác định rõ việc duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và triển khai thực hiện thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện - Nguồn nhân lực - Khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025 và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kết luận, văn bản chỉ đạo của các cấp về duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và thí điểm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội với giáo dục mầm non. Tập trung chỉ đạo đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn; xã, phường, thị trấn có loại hình mầm non tư thục đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi.

anh tin bai

 Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với tỉnh Lào Cai về Khảo sát công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 4 tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ba là, tiếp tục thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp học, trong đó có bậc học mầm non giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; mở rộng diện tích đất ở các trường và điểm trường; xây dựng phòng chức năng, khu vui chơi vận động, trải nghiệm cho trẻ; khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; từng bước chuyển đổi trường mầm non công lập sang loại hình ngoài công lập ở những nơi có điều kiện xã hội hoá cao theo quy định.

Bốn là, thực hiện sắp xếp lại đội ngũ toàn ngành giáo dục gắn với rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp học trên cơ sở rà soát, sắp xếp giáo viên các cấp học để tuyển dụng giáo viên mầm non đảm bảo định mức quy định. Nâng cao chất lượng đội ngũ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Tập trung đào tạo trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trên chuẩn, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về tư tưởng, chính trị, đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết xã hội, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phải chủ động, tích cực tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng, vận dụng phương pháp giáo dục tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.

Năm là, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện rà soát xác định danh mục, nhu cầu đầu tư đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu, chi tiết, cụ thể đến từng cơ sở giáo dục mầm non, từng điểm trường, từng lớp học, đảm bảo đúng, đủ, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, lãng phí. Nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác, sử dụng, phát huy tối đa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có, còn sử dụng được. Tích cực, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp, lồng ghép các chương trình, dự án, đề án, các nguồn vốn (ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, huyện; nguồn vốn xây dựng nông thôn mới; nguồn tài trợ và huy động xã hội hóa...) để đầu tư, mua sắm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi và duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đảm bảo thực chất và hiệu quả.

Sáu là, bảo đảm môi trường an toàn cho trẻ, phát triển về thể chất và tinh thần, nâng cao chất lượng, chăm sóc, giáo dục toàn diện. Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ em làm trung tâm. Chú trọng phát triển tình cảm, giáo dục kỹ năng xã hội, kỹ năng sống phù hợp độ tuổi; tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số; khuyến khích trẻ mẫu giáo làm quen với Tin học - tiếp cận công nghệ số và với ngoại ngữ ở những nơi có điều kiện. Kiểm soát tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì; đảm bảo đủ, cân đối, hợp lý chế độ dinh dưỡng trong các bữa ăn kết hợp với phát triển vận động nhằm giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe, tầm vóc trẻ em; chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1. Thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng thấp với vùng cao. Nâng cao trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, chuẩn hóa giáo dục vùng cao và hướng tới trường mầm non trọng điểm chất lượng giáo dục.

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa huy động nguồn lực của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và thực hiện thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi. Tăng cường hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi.

 

Đỗ Quang Thắng - Chuyên viên phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 176
  • Trong tuần: 2,638
  • Tất cả: 1,698,103
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn