Nâng cao vai trò của ban tuyên vận, tổ tuyên vận trong việc tuyên truyền
Từ khi có Ban Tuyên vận, Tổ tuyên vận, hoạt động tuyên truyền, vận động đã có bước chuyển quan trọng từ cơ chế thông tin một chiều áp đặt sang hai chiều, từ bị động sang chủ động, từ thiếu thông tin sang ngày càng đầy đủ các thông tin cần thiết, từ thông tin thiếu chính thống sang thông tin chính thống thông qua hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên vận và chế độ cung cấp trực tiếp các tài liệu đã được biên soạn với nội dung phù hợp đối tượng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên vận viên và tuyên truyền viên, v.v... do đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một số lĩnh vực nổi bật đó là thông tin thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phòng chống thiên tai, công tác phòng chống cháy nổ; các lĩnh vực công tác tôn giáo, an ninh trật tự; tham mưu cho cấp ủy biện pháp tháo gỡ, giải quyết, xử lý một số vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Tuyên truyền, vận động Nhân dân không lấn chiếm hành lang, vỉa hè, chỉnh trang đô thị góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
 
anh tin bai

Đồng chí Hoàng Giang – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tuyên vận tại Chi bộ thôn Na Pá, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai

Hoạt động thường xuyên và ngày càng đi vào chiều sâu của ban tuyên vận, tổ tuyên vận đã kết nối các lực lượng ở cơ sở, thúc đẩy và xây dựng thành công hàng  nghìn điển hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Công tác nắm bắt dư luận xã hội được quan tâm và dần đi vào nền nếp. Các loại hình tuyên truyền được ban tuyên vận, tổ tuyên vận tận dụng triệt để, góp phần làm chuyển biến tình hình tư tưởng ở cơ sở theo hướng tích cực. Từ việc khắc phục hạn chế trong cơ chế thông tin đã giúp cho công tác tư tưởng và dân vận của Đảng tại cơ sở luôn giữ đúng định hướng; dân chủ trong tư tưởng được mở rộng là cơ sở quan trọng để tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động trong các tầng lớp nhân dân. Thế mạnh và sự tương tác về hiệu quả của các loại hình tuyên truyền, vận động tại cơ sở được củng cố, phát huy.

Thông qua công tác tuyên vận, các phong trào thi đua đã đi vào thực chất, rộng khắp hơn trong hệ thống chính trị, từ đó tác động, lan tỏa nhanh chóng đến các tầng lớp nhân dân. Sức mạnh trong nhân dân được khơi dậy, phát huy hướng tới khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị một cách bền vững, nhất là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh và thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, văn minh đô thị, qua đó củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, làm cho các phong trào thi yêu nước ngày càng thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của ban tuyên vận, tổ tuyên vận, việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh là một trong những giải pháp nhằm tạo động lực quan trọng để Lào Cai vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 và trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ tỉnh Lào Cai tiếp tục chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở trong việc quán triệt, thực hiện Quy định 60-QĐ/TU ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tuyên vận; tập trung những quan điểm chỉ đạo mới, các nội dung cần quan tâm thực hiện gắn với điều kiện thực tế của địa phương. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tình hình thực hiện công tác tuyên vận để có chỉ đạo sát với tình hình thực tiễn.

Hai là, rà soát, bổ sung quy chế phân công thực hiện công tác tuyên vận bảo đảm sát tình hình thực tiễn. Chú trọng phân công các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành cấp ủy huyện, thị xã, thành phố phụ trách chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên vận tại xã, phường, thị trấn, trong đó quan tâm những địa phương còn gặp khó khăn, có thay đổi về nhân sự; có cơ chế đánh giá hiệu quả cán bộ phụ trách địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu những địa phương về thực hiện công tác tuyên vận, nhất là tổ chức hội nghị tuyên vận hằng tháng.

Ba là, xác định rõ công tác tuyên vận là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, do đó cấp uỷ đảng các cấp cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, để công tác tuyên vận thực sự là cầu nối, là nơi triển khai, cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở cơ sở; gắn kết, nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân với Đảng, kịp thời xử lý các vấn đề mới, vấn đề khó, phát sinh từ cơ sở. Việc triển khai thực hiện công tác tuyên vận bảo đảm theo đúng phân cấp đã được quy định, trong đó đặc biệt vai trò lãnh đạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy các xã, phường, thị trấn.

Bốn là, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tuyên vận bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, uy tín để tham mưu, thực hiện nhiệm vụ. Coi trọng công tác đánh giá cán bộ tuyên vận bảo đảm khách quan, toàn diện, đồng thời khuyến thích, động viên, tạo động lực cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm là, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tuyên vận, kiện toàn tổ chức, rà soát, bổ sung quy chế hoạt động ban tuyên vận, tổ tuyên vận đảm bảo phù hợp với thực tế công việc. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ tuyên vận cơ sở nội dung tập trung vào kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng của báo cáo viên; kỹ năng tham mưu xác định mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận và đánh giá việc thực hiện công tác tuyên vận; kỹ năng tổng hợp, sử dụng, khai thác thông tin, tài liệu tuyên vận.

Sáu là, nâng cao chất lượng biên soạn phần thông tin thời sự chính trị bảo đảm có chọn lọc, nhất là những thông tin nổi bật, số liệu có tính tổng hợp, khái quát, phù hợp với đối tượng. Đánh giá nghiêm túc việc thực hiện công tác tuyên vận hằng tháng theo quy định.

Đào Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1,290
  • Trong tuần: 10,099
  • Tất cả: 1,221,156
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn