Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
6 tháng đầu năm 2022, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19, tình hình thế giới, nhất là tình hình giữa Nga - Ucraina đã tác động, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Song do thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy và chính quyền các cấp, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đã dần phục hồi; hầu hết các ngành, lĩnh vực đã quay trở lại đà tăng trưởng; hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, người lao động ổn định và phát triển trở lại. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, GRDP 6 tháng đầu năm đạt 7,14%; sản xuất công nghiệp duy trì ổn định và tăng so với cùng kỳ; thương mại dịch vụ có xu hướng phục hồi tích cực; du lịch diễn ra sôi động; thu ngân sách tăng so với cùng kỳ; lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế được thực hiện tốt; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác quân sự - quốc phòng được củng cố, tăng cường. Phương thức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng có nhiều đổi mới; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn ở các cấp. Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo cảu, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.
anh tin bai

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở; gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, từng công việc và từng mặt công tác, trong đó có trách nhiệm của từng cá nhân, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và 18 đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. 6 tháng đầu năm 2022 đã đăng tải, sản xuất với tổng số 368 tin, bài, ảnh, phóng sự, vi deo. Ban tuyên vận các xã, phường, thị trấn đã tham mưu tổ chức được trên 700 hội nghị tuyên vận hàng tháng với sự tham gia của gần 20.000 lượt đại biểu là cán bộ, đảng viên, thành viên ban tuyên vận, tổ tuyên vận. Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet về tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai và cuộc thi tìm hiểu chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp hành hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thu hút hàng trăm nghìn tài khoản tham gia với hàng triệu lượt thi.

Thực hiện QCDC của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp được quan tâm thực hiện tốt. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án tại cơ sở, tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định; thực hiện giám sát đối với việc rà soát đối tượng được thăm hỏi, tặng quà và cấp phát gạo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân nhân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, như: tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Các xã, phường, thị trấn thực hiện có hiệu quả QCDC theo Pháp lệnh 34/PL - UBTVQH11. Các nội dung của việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được niêm yết tại trụ sở chính quyền, nơi làm việc và phòng cơ chế “Một cửa. Các khoản thu nộp các loại quỹ, chương trình, dự án, các khoản huy động đóng góp và kết quả đóng góp của nhân dân tham gia xây dựng các công trình phúc lợi công cộng đều được các xã chú trọng thông báo trên loa truyền thanh, niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn, trung tâm học tập cộng đồng và tại các công trình được xây dựng.

Các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc triển khai Nghị định số 04/NĐ - CP. Có 1.022/1.022 cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC, đạt tỷ lệ 100%. 1.022/1.022 cơ quan, đơn vị xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở, ký Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (đạt 100%). Các nội dung như: Kế hoạch, nhiệm vụ công tác, kinh phí, các khoản mua sắm, các khoản thu, chi cũng như các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức và người lao động được công khai và thông tin. Các cơ quan, ban, ngành đã thực hiện tốt dân chủ hóa các chính sách cán bộ như: Đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển, nâng ngạch, nâng bậc lương. Thực hiện lấy ý kiến quần chúng khi đề bạt, bổ nhiệm,  khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

Chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước thực hiện tốt QCDC ở cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến thủ tục hành chính bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của 03 cấp là: 228.932 hồ sơ; trong đó cấp tỉnh: tiếp nhận 52.924 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC, hồ sơ giải quyết đúng hạn 96,5%, quá hạn 3,5%. Cấp huyện: tiếp nhận 12.091 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC, hồ hồ sơ giải quyết đúng hạn 97,0 %, quá hạn 3,0%. Cấp xã: tiếp nhận 163.917 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC, tỷ lệ đúng hạn 99,2 %, quá hạn 0,8%. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân được chú trọng.

Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp được triển khai thực hiện tương đối đồng bộ; người lao động trong các doanh nghiệp đều bám sát vào nội quy, quy chế để thực hiện. Hầu hết các doanh nghiệp đều phấn đấu thực hiện nghiêm túc các nội dung của QCDC, đặc biệt là trong việc công khai hóa các hoạt động của doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất kinh doanh, chế độ nghỉ lễ, tết, phép, chế độ đóng BHXH, BHYT; rà soát, bổ sung, hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động; xây dựng những quy định, nội dung người lao động được biết, được bàn, được tham gia giám sát và quyết định.

Các đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn của BCĐ thực hiện QCDC tỉnh. Đảng uỷ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì và thực hiện tốt Chỉ thị số 590/CT-ĐUQSTW của Đảng uỷ Quân sự Trung ương; quán triệt triển khai thực hiện Quy định số 104-QĐ/QU, ngày 16/2/2017 của Đảng ủy Trung ương. Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ, nề nếp sinh hoạt, học tập của đơn vị, của Hội đồng quân nhân, định kỳ hằng tháng sinh hoạt hoặc đột xuất khi có yêu cầu; mọi chế độ, quyền lợi của cán bộ, chiến sỹ được đảm bảo và công khai, phát huy dân chủ trên cả 3 lĩnh vực: dân chủ về chính trị, dân chủ về quân sự chuyên môn và dân chủ về kinh tế đời sống. Đảng uỷ Công an tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT - BCA, ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an và 14 quy chế dân chủ trong lực lượng Công an nhân dân gắn với cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 18 - KH/TU, ngày 04/3/2016 về tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 120 - KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); thực hiện nghiêm túc Quy định số 11 - QĐi/TW của Bộ Chính trị và Quy chế số 17 - QC/TU của Tỉnh ủy. Quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thực hiện QCDC ở cơ sở, trong đó, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về những quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở. Các cấp ủy chú trọng tăng cường chỉ đạo, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp, sự phối kết hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và các Nghị định 04/2014/NĐ - CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 145/2020/NĐ - CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với các nhiệm vụ: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cải cách hành chính, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đồng thời nắm chắc tình hình thực hiện QCDC ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện tốt quy chế hoạt động và nhiệm vụ được phân công, sâu sát cơ sở, chú ý lắng nghe các ý kiến, kiến nghị phản ánh của nhân dân, thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị được phân công phụ trách thực hiện QCDC ở cơ sở; phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố, thị xã tổ chức đánh giá các kết quả, tồn tại, hạn chế về thực hiện QCDC ở cơ sở ở địa phương, đơn vị, thành viên được phân công phụ trách. Xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022. Tổ chức đánh giá, xếp loại kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC đối với Ban chỉ đạo QCDC các cấp.

Hoàng Mạnh Quyền – Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 78
  • Hôm nay: 1,419
  • Trong tuần: 10,228
  • Tất cả: 1,221,285
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn