Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân tộc, tôn giáo và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng. Đảng và Nhà nước luôn coi việc chăm lo cuộc sống cho đồng bào có đạo là trách nhiệm, nghia vụ và truyền thống của dân tộc. Với nhận thức như vậy, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện cho tất cả các tôn giáo được cùng hòa nhập và phát triển.

Nhận thức rõ công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và trọng tâm là công tác vận động quần chúng, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; tăng cường tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt đã giúp cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, từ đó góp phần đưa chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng vào cuộc sống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành nâng cao, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn; qua đó củng cố niềm tin của chức sắc, tín đồ các tôn giáo vào chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào giữ gìn và phát huy truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh và nhớ ơn những người có công với Tổ quốc, dân tộc và nhân dân; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, tôn trọng tín ngưỡng truyền thống của đồng bào các dân tộc và đồng bào có đạo; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân và đồng bào có tôn giáo. Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng tốt mối quan hệ gần gũi, thân thiện với chức sắc, chức việc các tôn giáo; chủ động, tích cực tiếp xúc với các chức sắc để tăng cường sự hiểu biết, cởi mở, chân thành tạo niền tin cho chức sắc, chức việc các tôn giáo hiểu, đồng tình, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Công tác tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo chống phá Đảng và Nhà nước được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chú trọng. Tại các địa bàn tiềm ẩn phức tạp về tôn giáo, các cấp, các ngành đã xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân và tín đồ tôn giáo nhận thức rõ âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe lời kẻ xấu tuyên truyền, kích động vi phạm pháp luật; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo chống  phá Đảng, Nhà nước. Luôn tôn trọng và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tăng cường vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo sống “Tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Trong những năm qua, các tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo giúp đỡ học sinh nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai, hỏa hoạn.  Các tổ chức phật giáo đã có các hoạt động từ thiện, nhân đạo với số tiền trên 28 tỷ đồng; Giáo xứ Sa Pa, Giáo xứ Lào Cai cũng có nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo tham gia vào hoạt động an sinh xã hội với số tiền trên 5 tỷ đồng, với các hoạt động như: Hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người già, nuôi dưỡng học sinh lưu trú, tặng quà cho gia đình khó khăn; ủng hộ quỹ phòng, chống Covid…Qua đó, góp phần phát huy nguồn lực của tôn giáo trong công tác giảm nghèo, từ thiện, nhân đạo và thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng thiết thực, hiệu quả.

anh tin bai

 Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh thăm, nói chuyện với Điểm nhóm Tin lành

phường Sa pa, thị xã Sa Pa.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường. Hàng năm, cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo đều có văn bản hướng dẫn các địa phương quản lý hoạt động tôn giáo và hướng dẫn các tổ chức tôn giáo thực hiện hoạt động tôn giáo theo quy định. Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Lào Cai đã giải quyết cho các tổ chức tôn giáo phong phẩm, bổ nhiệm chức vụ cho 38 chức sắc, chức việc Phật giáo và 45 chức sắc thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc); thông báo thôi hoạt động tôn giáo đối với 14 chức sắc Công giáo; giải quyết cho các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tổ chức đại hội, thành lập các tổ chức trực thuộc, mở các lớp bồi dưỡng theo quy định của pháp luật và hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo. Ngoài ra, các cấp chính quyền tỉnh Lào Cai còn tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tổ chức lễ nghi và sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

Để làm tốt hơn nữa công tác tôn giáo, thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở các địa phương cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác tôn giáo. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị về công tác tôn giáo.

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào theo tôn giáo. Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở vùng đồng bào theo tôn giáo; tăng cường công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên là người theo đạo; tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo.

Ba là, Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo theo quy định pháp luật. Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo; xem xét giải quyết kịp thời đề nghị, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của đồng bào theo đạo; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho chức sắc, tín đồ tôn giáo và quần chúng Nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tăng cường vận động, đoàn kết đồng bào có tôn giáo phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp của tôn giáo và các nguồn lực tôn giáo đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Năm là, Nắm chắc tình hình cơ sở, tình hình tôn giáo; phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến tôn giáo, đảm bảo an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các âm mưu và hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, đặc biệt là âm mưu lợi dụng đạo Tin lành để hoạt động tuyên truyền thành lập "Nhà nước Mông".

Sáu là, Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp và tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở; trong đó tập trung quy hoạch, bố trí sử dụng những cán bộ có phẩm chất, năng lực và trình độ làm công tác tôn giáo. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc tham mưu, chỉ đạo giải quyết vấn đề tôn giáo; định kỳ đánh giá kết quả tổ chức thực hiện công tác tôn giáo; biểu đương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phê bình, nhắc nhở những tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt công tác tôn giáo.

Hoàng Mạnh Quyền – Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,290
  • Trong tuần: 2,577
  • Tất cả: 1,706,861
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn