Lào Cai làm tốt công tác định hướng chính sách, giải pháp đối với các giai cấp, tầng lớp Nhân dân
Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động động số 62-CTr/TU ngày 18/4/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 
anh tin bai

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai Giàng Seo Vần trò chuyện với người dân

thôn Hàm Rồng, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên

Trên cơ sở Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 100% các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã xây kế hoạch triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo chỉ đạo các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của công nhân, người lao động. Ngày 25/12/2013, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành kết luận số 79-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW trong tình hình mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả quan trọng. Vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong tỉnh được giữ vững và nâng cao, đa dạng về cơ cấu, đã hình thành ngày càng đông đảo bộ phận công nhân, trí thức, phát huy rõ lực lượng nòng cốt của khối liên minh công – nông – trí, là cơ sở vững chắc của Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh trưởng thành về nhận thức chính trị, trình độ học vấn, tay nghề chuyên môn. Các chế độ chính sách về bảo hiểm, tiền lương, chăm sóc sức khỏe, an toàn lao động được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động được cải thiện đáng kể.

Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho Công nhân viên chức – Người lao động được phát huy rõ nét. Các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu. Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp tương đối ổn định, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị tại địa phương. Hoạt động của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh ngày càng củng cố và phát triển bền vững, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, trở thành chỗ dựa tin cậy của công nhân lao động.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động số 74 - CTr/TU ngày 30/9/2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 26-NQ /TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ngày 26/8/2021 Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về chiến lược phát triển hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. UBND tỉnh đã ban nhiều văn bản, quyết định thực hiện Nghị quyết 26 -NQ /TW và Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy, giao Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn làm cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện. Qua thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh đã có nhiều chuyển biến vượt bậc. Sản xuất tiếp tục tăng trưởng ổn định theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị nông sản; cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo đúng định hướng; đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Quan hệ sản xuất nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được củng cố và đổi mới; kinh tế tập thể mà lòng cốt là hoạt động của hợp tác xã dần được củng cố và có sự phát triển; số lượng hợp tác xã thành lập mới và hoạt động có hiệu quả ngày càng tăng. Toàn tỉnh hiện có 192 Hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 2012; 4.003 Tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; có 605 trang trại, chủ yếu là trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được mở rộng với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng vùng, từng địa phương; có 19 doanh nghiệp liên kết với nông dân và tổ chức đại diện nông dân (hợp tác xã, tổ hợp tác); có 58 mối liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín từ khâu sản xuất thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra; kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển, phục vụ cho thiết yếu cho sản xuất và cuộc sống của người dân; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, văn hóa truyền thống của các dân tộc được tôn trọng, gìn giữ và phát huy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỉnh ủy đã ban hành thực hiện chương trình hành động số 76-CTr/TU ngày 30/9/2008 về thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 28/9/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai “về nâng cao nhận thức chính trị, phát huy trí tuệ, khuyến khích sáng tạo, công hiến của đội ngũ trí thức và doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, Chương trình hành động 181-CTr/TU về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của  Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Kết luận 93-KL/TW ngày 20/11/2020 về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X)”; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đồng thời Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết trên địa bàn toàn tỉnh; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị, vận dụng các chế độ, chính sách nhằm thu hút trí thức trẻ, trí thức có trình độ cao chuyên môn về ngành, địa phương công tác.

Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 10/5/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XIII về “Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác vận động quần chúng giai đoạn 2006-2010”; Kế hoạch số 48 - KH/TU ngày 23/3/2009 của Tỉnh uỷ Lào Cai về việc tổ chức phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” (2009 - 2010) thực hiện Nghị quyết 07 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá VIII về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, trọng tâm là xây dựng củng cố Đoàn trên địa bàn dân cư” và thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa. 100% các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 ban hành Quy định về phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015, ban hành chương trình phát triển thanh niên các giai đoạn, hằng năm có kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên hằng năm của địa phương, cụ thể hóa các chỉ tiêu về phát triển thanh niên gắn vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo các sở ngành liên quan gắn việc thực hiện chương trình phát triển thanh niên vào nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Việc làm tốt công tác định hướng chính sách, giải pháp đối với các giai cấp, tầng lớp Nhân dân thời gian qua, nhận thức của hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự đồng thuận trong Nhân dân về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh. Kinh tế - xã hội của tỉnh có sự phát triển nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống tinh thần vật chất của Nhân dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được tăng cường, khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không để xảy ra điểm nóng, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở các vùng trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo được chú trọng góp phần khắc phục sự chênh lệch trong phát triển giữa các vùng, miền, khu vực; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới.Hệ thống chính trị ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng được nâng cao, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đưa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” tiếp tục đi vào cuộc sống, không ngừng nâng cao trình độ dân trí, dân sinh, dân chủ ở cơ sở; cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên tổ chức có hiệu quả việc đối thoại với Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở; thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo về quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; phát huy khá tốt vai trò của Nhân dân trong giám sát, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được kiện toàn, củng cố; giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội.

Trịnh Xuân Quyết – Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn