Huyện ủy Văn Bàn quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023
Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Huyện ủy đã cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh vào thực tế địa phương. Quyết tâm, quyết liệt trong từng nhiệm vụ; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và toàn thể Nhân dân trong huyện đã tạo nên sức mạnh để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết 10-NQ/HU, ngày 07/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, kiên định việc phấn đấu thực hiện các mục tiêu kế hoạch để tập trung thực hiện ở mức cao nhất. 

Năm 2023, Là năm thứ Ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình, dự án dự báo sẽ có thuận lợi, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức có thể làm chậm lại quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội như: biến động khó lường của tình hình kinh tế - chính trị trong nước và quốc tế; dịch bệnh Covid-19 luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại; các thế lực thù địch vẫn tăng cường chống phá; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu luôn có những diễn biến khó lường; an ninh trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp,... đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành.

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện trong điều kiện bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ba Chương trình mục tiêu quốc gia; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện 8 Đề án, 4 Nghị quyết, 5 Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Bàn khoá XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững; khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương cho phát triển, trong đó: nông lâm nghiệp, thủy sản là lĩnh vực phát triển trọng tâm; du lịch, thương mại dịch vụ là mũi nhọn, công nghiệp phát triển phù hợp gắn chặt với giảm thiểu ô nhiễm môi trường; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, quan tâm đời sống người nghèo, người gặp khó khăn, thu nhập thấp. Tiếp tục củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tăng tốc đưa Văn Bàn trở thành huyện phát triển khá của Tỉnh. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 13%.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã xác định, trong thời gian tới Huyện ủy cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ, như sau:

Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền vận động, hướng mạnh về cơ sở. Đổi mới, nâng cao hiệu quả việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh và của các cấp ủy gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm thời gian.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện thường xuyên, chặt chẽ công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Rà soát, xây dựng lại cơ cấu vị trí, việc làm; sắp xếp lại biên chế trong hệ thống chính trị toàn huyện bảo đảm phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn.

Tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh; phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tăng cường lãnh đạo hoạt động của các Chi, Đảng bộ trực thuộc, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các buổi làm việc để trực tiếp đánh giá tình hình, chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm. Lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”.

Chủ động, sáng tạo khai thác tiềm năng, lợi thế, khắc phục các hạn chế, khó khăn để phục hồi nền kinh tế; theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế trong nước, trong tỉnh; đột phá trong hành động, bảo đảm điều hành đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 ở mức cao nhất. Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án số 01-ĐA/HU, ngày 02/12/2020 của Huyện ủy Văn Bàn: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư nông thôn và xây dựng nông thôn mới huyện Văn Bàn, giai đoạn 2021 - 2025. Chuyển đổi mạnh mẽ hình thức sản xuất, mở rộng quy mô, sản xuất tập trung; khuyến khích các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch; đẩy mạnh xây dựng các HTX gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, các sản phẩm OCOP. Tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp: phát triển diện tích trồng quế tại các xã Nậm Tha, Liêm Phú, Nậm Dạng, Tân An, Tân Thượng…, phát triển sản phẩm quế hữu cơ, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các nhà máy chế biến sản xuất tinh dầu quế. Phát triển kinh tế đồi rừng theo hướng bền vững, bảo đảm các mục tiêu về kinh tế - xã hội và môi trường, tập trung bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước. Phát triển chăn nuôi lợn theo hướng hiện đại, bền vững, bảo đảm vệ sinh môi trường chăn nuôi tập trung tại các xã Tân An, Tân Thượng, Võ Lao và vùng Khánh Yên, nâng cao chất lượng sức cạnh tranh sản phẩm. Huy động có hiệu quả các nguồn lực để tập trung xây dựng nông thôn mới, duy trì các xã đã được công nhận; phấn đấu hoàn thành thêm 04 xã nông thôn mới và 01 xã nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch để thu hút đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tạo mặt bằng sạch thu hút đầu tư. Đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại địa phương gắn chặt với yêu cầu giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thu hút, phát triển công nghiệp chế biến nông  sản, dược liệu, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng và sớm vận hành Nhà máy chế biến Măng tại Hòa Mạc, Nhà mày chế biến măng và gia vị tại xã Tân Thượng, Nhà máy chế biến Quế tại xã Liêm Phú. Đẩy mạnh phát triển các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp phù hợp với tiềm năng của địa phương.

  anh tin bai

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Bắc, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

 Tiếp tục thực hiện các nội dung Kế hoạch của Huyện ủy về huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, giai đoạn 2020 - 2025. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả trong giải ngân vốn đầu tư công; rà soát tiến độ thực hiện các dự án để điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp; tạo điệu kiện thuận lợi thực hiện đầu tư các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Tập trung khai thác, huy động nguồn lực từ đất đai, thu hút đầu tư nhằm tạo nguồn thu mới để tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hiệu quả, triệt để tiết kiệm, cân đối, lồng ghép nguồn lực hợp lý. Triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Ba Chương trình Mục tiêu Quốc gia, quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

 Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án số 03-ĐA/HU, ngày 02/12/2020 của Huyện ủy Văn Bàn về phát triển mạng lưới giao thông, xây dựng các đô thị huyện Văn Bàn, giai đoạn 2021 - 2025. Hoàn thiện tuyến đường Võ Lao, Văn Bàn - Cam Cọn, Bảo Yên; Thị trấn Khánh Yên - Liêm Phú...; phối hợp với nhà đầu tư, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải phóng mặt bằng cho tuyến đường kết nối IC16 - Lai Châu. Hoàn thành các hạng mục còn lại hạ tầng đường 45 mét; đẩy nhanh tiến độ Bệnh viện Đa khoa huyện, trường THPT số 1 Văn Bàn. Tập trung đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thị trấn Khánh Yên và các trung tâm có tốc độ đô thị hóa cao như Tân An, Võ Lao, Dương Quỳ, Khánh Yên Hạ,.... Quy hoạch, sắp xếp dân cư nông thôn tập trung, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng cho khu vực nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đỗ Quang Thắng – Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn