Huyện ủy Văn Bàn lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Trong 05 năm qua, cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác Hội và phong trào Nông dân. Các cấp Hội Nông dân từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố kiện toàn và phát triển tổ chức hội, trọng tâm hướng về cơ sở, hội viên nông dân. Các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động và tổ chức thực hiện đã đem lại hiệu quả thiết thực. Hội Nông dân các xã, thị trấn và Hội Nông dân huyện đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục đó là: Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội chưa theo kịp yêu cầu trong tình hình mới; hiệu quả tuyên truyền, vận động Hội viên nông dân chưa cao; công tác giám sát và phản biện xã hội kết quả chưa rõ nét, việc nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn có lúc, có nơi chưa kịp thời. Một số tổ chức hội chưa chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng và phối hợp với chính quyền để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh. Một số cấp ủy đảng chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức hoạt động của Hội Nông dân.

Trong những năm tới, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, khoa học, công nghệ diễn ra ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng sẽ có những tác động đến tư tưởng, đời sống, việc làm của nông dân và hoạt động của tổ chức hội; để lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn và Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Văn Bàn lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2023 - 2028 đạt kết quả tốt, huyện Văn Bàn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2023 – 2028, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của Hội Nông dân và giai cấp nông dân trong giai đoạn mới; xác định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; gắn xây dựng giai cấp nông dân với quá trình phát triển nông nghiệp, công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các chương trình, đề án của BCH Đảng bộ huyện Văn Bàn khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố xây dựng tổ chức hội và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân từ cấp huyện đến cơ sở. 

Hai là, tiếp tục thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tập trung xây dựng, chỉnh đốn, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp, nâng cao chất lượng cán bộ Hội, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tập hợp nông dân vào tổ chức hội; xây dựng giai cấp nông dân phát triển toàn diện, văn minh, có trách nhiệm với xã hội; khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tương thân, tương ái, ý chí, khát vọng vươn lên; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực tổ chức sản xuất cho nông dân; khuyến khích hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, sản phẩm nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn… thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường.

anh tin bai

 Tăng cao thu nhập từ mô hình trồng cây ớt tại huyện Văn Bàn

Ba là, Ban Chấp hành Hội Nông dân các xã, thị trấn và Hội Nông dân huyện chuẩn bị tốt nội dung đại hội: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng, tình hình hoạt động và kết quả đạt được trong 05 năm qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 phải dựa trên cơ sở dự báo sát, đúng tình hình, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn và chức năng, nhiệm vụ của Hội, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hội và phong trào nông dân bảo đảm phù hợp, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tập trung sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; phát động đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân.

Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Nhân sự Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa mới phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, quan tâm các đồng chí trưởng thành từ thực tiễn phong trào nông dân, am hiểu sâu sắc tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ Hội Nông dân các cấp, cán bộ chuyên trách không đủ thời gian tái cử.

Năm là, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân các xã, thị trấn và Hội Nông dân huyện Văn Bàn chuẩn bị và tổ chức Đại hội thành công và đúng tiến độ. Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, chỉ đạo, các phòng ban liên quan bảo đảm các điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, kinh phí để Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và Hội Nông dân các xã, thị trấn được tổ chức đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.

Sáu là, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và của toàn xã hội về vị trí, vai trò và sự đóng góp của Hội Nông dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các công trình, phần việc chào mừng đại hội gắn với tuyên tuyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Chú trọng biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong hội viên nông dân.

 

Đỗ Quang Thắng – Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1,307
  • Trong tuần: 10,116
  • Tất cả: 1,221,173
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn