Huyện ủy Bắc Hà triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09 -NQ/TU, ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.
Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 27/8/2021 của Tỉnh uỷ "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững". Ngày 14/10/2021, Huyện ủy Bắc Hà đã xây dựng Chương trình hành động số 61-CTr/HU về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TU, chỉ đạo UBND huyện ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND, ngày 21/3/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TU của Tỉnh ủy, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng ngành phụ trách triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch, sau 01 năm triển khai đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Xây dựng con người Bắc Hà phát triển toàn diện, có nếp sống văn hóa, văn minh hiện đại gắn với hội nhập, giữ gìn bản sắc truyền thống văn hóa, có tinh thần yêu nước, tự cường, đoàn kết, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, phấn đấu vì lợi ích chung, có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của thôn bản, có ý thức bảo vệ và cải tạo môi trường sinh thái, lao động chăm chỉ có lương tâm nghề nghiệp, có kỷ luật, có kỹ thuật sáng tạo, năng suất cao. Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực có sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, từng bước nâng cao chất lượng nhân tố con người - nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, công tác xây dựng hương ước, quy ước trên địa bàn huyện. Năm 2022, toàn huyện có 135/158 thôn, tổ dân phố đăng ký danh hiệu văn hóa; 11.800/13.971 hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 148/148 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt văn hóa. Phát huy vai trò giáo dục trong các đơn vị trường học đối với phát triển và hoàn thiện nhân cách của học sinh; chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn, sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp, dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường theo hướng phát triển năng lực học sinh, tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới.

Xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn hóa văn minh, hiện đại giàu bản sắc. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị, trường học, UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp xây dựng nội quy, quy chế làm việc gắn với môi trường văn hóa lành mạnh và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 06 và các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh. Thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao hiệu quả các hoạt động ngăn chặn, phòng, chống đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong mỗi cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác quản lý công chức, viên chức và người lao động; đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan, đơn vị. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, kiện toàn BCĐ phong trào từ cấp huyện đến cấp xã. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và các hủ tục lạc hậu trong nhân dân; xây dựng 32 mô hình CLB phòng, chống bạo lực gia đình (tại các xã Tà Chải, Lùng Cải, Nậm Khánh, Nậm Đét, Thị trấn Bắc Hà) và nhân rộng mô hình Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình tại xã Na Hối; tình trạng tảo hôn ở một số xã trên địa bàn huyện đã giảm rõ rệt, không có tình trạng hôn nhân cận huyết thống.

anh tin bai

    Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà được tổ chức hằng năm luôn hấp dẫn khách du lịch đến với Bắc Hà

    Xây dựng văn hóa trong chính trị, văn hóa trong kinh tế. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (Khóa XII, Khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ cơ quan. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu của các cơ quan, tổ chức, đội ngũ những người làm công tác giáo dục, cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa, những người có tầm ảnh hưởng quan trọng trong cộng đồng và xã hội.

    Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát huy giá trị tốt đẹp trong văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo. Trong năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện có 01 di tích được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh (Đồn Bắc Hà) và công nhận 02 di sản văn hóa Lễ hội đua ngựa và Nghệ thuật thêu trên trang phục của người Mông hoa là di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia; Được tổ chức lỷ lục Giness Việt Nam công nhận top 100 món ăn đặc sản Việt Nam gồm xôi bảy màu và thắng cố ngựa Bắc Hà. Xây dựng được 02 nhà văn hóa thôn bản theo kiến trúc nhà sàn truyền thống tại thôn Na Lo và thôn Na Pắc Ngam xã Tà Chải nhằm lưu giữ, bảo tồn nét văn hóa đặc sắc dân tộc Tày địa phương phục vụ công tác phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn Thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ Khèn Mông Bắc Hà và các đội xòe xã Tà Chải, Na Hối nhằm truyền dạy và bảo tồn các điệu xòe truyền thống, nhạc cụ dân tộc đặc sắc của địa phương. Duy trì tổ chức các lễ hội truyền thống (Gầu tào, Xuống Đồng, Nhảy Lửa, Cúng rừng...) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc gắn với công tác phát triển du lịch trên địa bàn.

    Từng bước tạo dựng, hình thành sản phẩm văn hóa đặc trưng Bắc Hà. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án xây dựng chùa Linh Sơn trên núi Ba mẹ con gắn với quy hoạch chung đô thị Bắc Hà, lập dự án xin ý kiến Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện trùng tu, tôn tạo một số hạng mục tại di tích lịch sử Đền Bắc Hà như: Sửa chữa thay xà gồ, xà ngang, thay ngói, chát lại tường, chống thấm, chống mối nhà phủ chúa sơn trang, nâng cấp nhà vệ sinh ... bằng nguồn vốn xã hội hóa dự kiến khoảng 600 triệu đồng. Vận động xã hội hóa xây mới nhà bếp đền Trung Đô với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Đối với các hoạt động văn hóa, lễ hội do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp nên chỉ tổ chức phần lễ không tổ chức phần hội. Tổ chức tốt một số sự kiện văn hóa du lịch như: Chương trình đón khách du lịch xông đất Bắc Hà; Chương trình sắc mận cao nguyên trắng; Tổ chức thành công Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà, mùa hè năm 2022 và các sự kiện như: Hội thi dân ca, dân vũ năm 2022, Lễ hội mận, các hoạt động thăm quan, trải nghiệm vườn mận, làng du lịch cộng đồng các xã Tà Chải, Na Hối, Bản Phố, Bảo Nhai, Cốc Ly. Duy trì tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ tại chợ đêm Bắc Hà thành sản phẩm du lịch đặc sắc phục vụ du khách.

    Chủ động hội nhập, hợp tác và quảng bá bản sắc văn hóa, con người Bắc Hà. Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá giới thiệu hình ảnh văn hóa, con người Bắc Hà qua các chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại của huyện. Các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao lớn được tổ chức, góp phần quảng bá hình ảnh và văn hóa con người Bắc Hà và tuyên truyền trực quan nhân kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, của địa phương, tổ chức các chương trình văn nghệ chào mừng các sự kiện chính trị của huyện, tỉnh, đất nước gồm: Lễ hội Mùa Đông huyện Bắc Hà năm 2022; Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà, Mùa Hè năm 2022; các Chương trình chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước và hoạt động tại Chợ đêm Bắc Hà phục vụ khách du lịch.

Có thể thấy rằng, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành đến công tác văn hóa, Huyện uỷ Bắc Hà đã nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong thời đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

Đỗ Quang Thắng – Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 804
  • Trong tuần: 804
  • Tất cả: 1,613,575
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn