Huyện Bảo Yên quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức
Ðể thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Huyện ủy Bảo Yên đã chỉ đạo tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết sâu rộng trong toàn Ðảng bộ và phổ biến tới các cơ quan, đơn vị, toàn thể Nhân dân. Đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ thực thuộc Đảng bộ huyện, đặc biệt là UBND huyện Bảo Yên bám sát các quy định về cơ chế chính sách của Trung ương, của HĐND, UBND tỉnh nhằm hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức như chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức; tạo chuyển biến căn bản trong giáo dục, đào tạo bồi dưỡng trí thức; đề cao trách nhiệm của trí thức, củng cố, nâng cao chất lượng và hoạt động của các tổ chức Hội trí thức và nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của Ðảng đối với đội ngũ trí thức. 

Với sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, đội ngũ trí thức của huyện đã chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ðến nay, trong tổng số 54 cán bộ công chức, viên chức cơ quan khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện có 06 người trình độ Thạc sỹ, 47 người trình độ Đại học và 01 trình độ Cao đẳng; về chính trị có 14 người trình độ cao cấp, 36 người có trình độ trung cấp; Với 84 công chức hành chính Nhà nước cấp huyện có 01 tiến sỹ, 13 thạc sĩ, 69 đại học, 01 công chức đang đào tạo đại học; về trình độ lý luận chính trị có 16 người trình độ cao cấp, 41 người trình độ trung cấp; về quản lý nhà nước: có 16 người có chứng chỉ chuyên viên chính, 61 người có chứng chỉ chuyên viên. Ðội ngũ trí thức ở các cơ quan Đảng, đoàn thể cũng như các cơ quan quản lý nhà nước của huyện đã bám sát thực tiễn, nghiên cứu đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ.

Trong 15 năm qua, huyện Bảo Yên đã cử 13 cán bộ, công chức đi đào tạo sau đại học; 26 người đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 69 cán bộ, công chức đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính cho 125 người, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khác cho 162 người.

anh tin bai

Huyện ủy Bảo Yên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền luôn quan tâm đến xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức của huyện. Nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức phát huy năng lực hoạt động sáng tạo phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tạo điều kiện để lực lượng trí thức có thể tham gia, góp ý xây dựng trong việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của địa phương.

Ngoài kết quả đạt được như trên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW tại huyện Bảo Yên còn tồn tại, hạn chế như sau: Một bộ phận nhỏ trí thức chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển toàn diện của huyện trong tình hình mới; thiếu đội ngũ cán bộ chuyên môn sâu, cán bộ kỹ thuật cao ở các lĩnh vực, đặc biệt là: quản lý hành chính, y tế, khoa học và công nghệ…; Tỷ lệ trí thức trẻ đảm nhiệm chức vụ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị còn chưa nhiều. Trong những năm gần đây mặc dù Tỉnh đã có chính sách đào tạo, tuyển dụng trí thức là người dân tộc thiểu số về công tác tại các địa bàn vùng cao, song thực tế vẫn còn nhiều bất cập, hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học là người dân tộc thiểu số chưa có việc làm. Việc thu hút trí thức có trình độ cao về công tác tại huyện còn khó khăn; ở một số ngành xảy ra tình trạng đào tạo nâng cao xong lại chuyển công tác (y tế, giáo dục).

Để tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong thời gian tới huyện Bảo Yên tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

 Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Thực hiện các nhiệm vụ giải pháp của Kết luận số 52-KL/TW  “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đội ngũ trí thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao trên tất cả các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra.

 Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và sử dụng đội ngũ trí thức một cách phù hợp để phát huy cao năng lực, sở trường của đội ngũ trí thức; phát huy tài năng và trọng dụng những trí thức có phẩm chất tốt, có trình độ, năng lực chuyên môn cao trong quá trình xây dựng và phát triển toàn diện của huyện.

 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch cụ thể để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế,... gắn với tăng trưởng và phát triển bền vững của huyện; xây dựng đội ngũ trí thức trẻ, trí thức là người dân tộc thiểu số và trí thức là nữ gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên địa bàn huyện.

 Thực hiện chính sách ưu tiên tuyển dụng trí thức là người dân tộc thiểu số vào các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, đoàn thể trên địa bàn huyện; ưu tiên tuyển dụng trí thức là người dân tộc thiểu số làm công chức, viên chức cấp huyện, công chức cấp xã. Thực hiện tốt các chính sách thu hút nhân tài về công tác tại huyện nhất là việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực theo tinh thần Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của huyện trong việc đào tạo và thu hút đủ số lượng, bảo đảm chất lượng đội ngũ trí thức về công tác ở địa phương. 

 Phát huy, nhân rộng các sáng kiến, sáng tạo trong việc áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống; phổ biến nhân rộng và kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên khuyến khích các trí thức điển hình tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, nhằm tạo động lực trong toàn đội ngũ trí thức của huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,... của  huyện nhanh và bền vững.

Có cơ chế để đội ngũ trí thức dễ dàng tiếp cận thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình của đất nước; từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong truyền bá những tri thức tiến bộ cho nhân dân, áp dụng có hiệu quả vào sản xuất và đời sống, góp phần quan trọng nâng cao dân trí, từng bước xây dựng huyện nhà ngày một phát triển. Củng cố, phát triển, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nơi đội ngũ trí thức sinh hoạt; đồng thời, tạo môi trường lành mạnh để phát huy năng lực sáng tạo và nâng cao phẩm chất đạo đức của đội ngũ trí thức.

Trịnh Xuân Quyết – Phó Trưởng Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 2217
  • Trong tuần: 14 713
  • Tất cả: 1103330
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn