Hiệu quả hoạt động giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới
Năm 2022, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ xã đã cơ bản triển khai thực hiện tốt công tác giúp đỡ các xã với những hoạt động thiết thực, hiệu quả như: phối hợp với các cấp, các ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương nắm bắt tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã được phân công; phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của cơ sở; tham gia ý kiến trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó;... Ngoài ra, lãnh đạo các cơ quan đơn vị còn tích cực huy động các nguồn lực, vận động quyên góp, ủng hộ thực hiện giúp đỡ các xã bằng những hành động thiết thực, cụ thể (hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, làm đường GTNT, xây dựng nhà văn hóa ...).

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì giúp đỡ xã đã chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có liên quan, Ban Chỉ đạo, UBND cấp huyện, xã để triển khai có hiệu quả các nội dung trên địa bàn các xã như tuyên truyền, hướng dẫn các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về các Chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành, đưa ra giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã. Các Công ty, Doanh nghiệp được phân công phối hợp với Lãnh đạo cơ quan, đơn vị cấp tỉnh giúp đỡ xã đã cơ bản phát huy vai trò, trách nhiệm đồng hành, quan tâm, bố trí nhân lực, vật lực hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, nhất là hỗ trợ các hộ gia đình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà văn hóa, đường điện thắp sáng và các nội dung khác do người dân thực hiện nhưng không đủ nguồn lực. Ban Chỉ đạo, UBND cấp huyện phân công các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn; tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện giúp đỡ các xã; thường xuyên phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi, rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh các hoạt động của cấp xã và định hướng để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, sáng tạo trong lao động, sản xuất, thực hiện tốt chủ trương, định hướng của huyện, tỉnh trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong năm 2022, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị và các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã chủ động tăng cường phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp và BCĐ, UBND cấp huyện, các phòng ban chuyên môn cấp huyện; BCĐ, UBND cấp xã tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung kế hoạch năm 2022; định hướng, hướng dẫn các xã xác định mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững hàng năm và giai đoạn; đồng thời hướng dẫn xây dựng kế hoạch, định hướng giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Hướng dẫn xã triển khai một số mô hình, dự án phát triển sản xuất (lựa chọn các mô hình, dự án hô trợ phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội của địa phương; nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, Hợp tác xã, tố hợp tác, nhóm sở thích...); tổ chức vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương pháp, nội dung phù hợp các đối tượng, thành phần tại cơ sở. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua do Tỉnh, các cấp phát động.

anh tin bai

 Lãnh đạo cơ quan, đơn vị cấp tỉnh huy động nguồn lực hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới được UBND tỉnh phân công giúp đỡ.

Phối hợp với cấp huyện, xã và các đơn vị liên quan kịp thời nắm bắt tồn tại, khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và kiến nghị các chính quyền các cấp, các ngành giải quyết khó khăn vướng mắc tại địa phương, góp phần giúp đỡ các địa phương nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo các Chương trình MTQG được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Qua theo dõi, tổng hợp, trong năm 2022 các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ xã đã vận động, huy động, ủng hộ hỗ trợ các xã với tổng giá trị quy ra tiền là 16.493,82 triệu đồng, trong đó 643,73 triệu đồng tiền mặt: hỗ trợ hơn 2.000 ngày công, 343 tấn xi măng và vật liệu sửa và làm nhà cho nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe cho hơn 700 lượt người; tặng 3.285 suất quà, 180 bộ bàn ghế, 1.980 đầu sách, vở, dụng cụ học tập, 2.687 bộ quần áo, chăn, 34 bộ máy tính và nhiều hiện vật có giá trị khác...

Công tác phối hợp tốt giữa lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; UBND cấp huyện, phòng ban chuyên môn cấp huyện; UBND các xã đã nâng cao được chất lượng xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã; các đơn vị đã phối hợp hướng dẫn tổ chức triển khai và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lào Cai cần tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp:

           Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động phối hợp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các xã, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Tích cực hướng dẫn, định hướng, chỉ đạo các quy định mới của Trung ương, của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025.

           Phối hợp tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua do Tỉnh, các cấp phát động. Tăng cường vận động Nhân dân trên địa bàn các xã tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ, nêu c ao vai trò chủ thể của Nhân dân trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn các xã. Lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện được UBND tỉnh phân công giúp đỡ xã kịp thời kiện toàn Tổ giúp việc của cơ quan, đơn vị và thường xuyên bố trí thời gian hoặc cử Tổ giúp việc đi cơ sở đê năm tình hình triên khai thực hiện tại xã, định kỳ báo cáo, đề xuất những khó khăn của xã trong quá trình triển khai thực hiện theo quy định.

    Hướng dẫn, giúp đỡ các xã đẩy nhanh tiến độ rà soát, đánh giá hiện trạng xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Định hướng giúp xã xây dựng kế hoạch giai đoạn, hàng năm đê tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; xây dựng kế hoạch cụ thê, chi tiết thực hiện từng nội dung, nhiệm vụ, từng chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới phù hợp với điều kiện của các xã. Phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng măc, trong quá trình triên khai thực hiện tại cơ sở đê hoàn thành mục tiêu kế hoạch đến năm 2025.

Vận động, huy động các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ các xã thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ; định hướng, hướng dẫn cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, ưu tiên thực hiện hiệu quả các dự án, chính sách trên địa bàn các thôn đặc biệt khó khăn.

  Tăng cường công tác kiêm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra; tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Đỗ Quang Thắng – Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1,163
  • Trong tuần: 2,450
  • Tất cả: 1,706,734
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn