HĐND tỉnh thực hiện hiệu quả chương trình giám sát năm 2022
Năm 2022 là năm thứ hai của nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVI, cùng với khó khăn chung của tỉnh và sự tác động của tình hình kinh tế thế giới, ảnh hưởng của dịch Covid-19 có nhiều tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, trong đó có hoạt động của các cơ quan thuộc HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh luôn chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các cơ quan HĐND tỉnh, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch giám sát năm 2022. Thông qua các hoạt động, đã kịp thời nắm bắt thông tin và có các kiến nghị, đề xuất các giải pháp, biện pháp với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách có liên quan; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các cơ chế, chính sách.

Trong năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 06 cuộc giám sát, khảo sát, trong đó: Giám sát 04 chuyên đề: “(1) Việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo về môi trường trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. (2) Việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý rừng; quản lý dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. (3) Việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà và đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai. (4) Giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; giám sát, khảo sát khác 02 lĩnh vực, nội dung, cụ thể: “(1) Việc thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 c ủa Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; (2) Về ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh ảnh hưởng của một số công trình thủy điện trên địa bàn huyện Bảo Yên”.

Hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết kiến nghị của cử tri được tăng cường. HĐND tỉnh đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt Quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; duy trì lịch tiếp công dân vào thứ năm hàng tuần, ngày 10 hàng tháng; phân công các Ban phối hợp cùng Thường trực thực hiện giám sát và tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; tiếp nhận, xử lý đơn, thư của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 24/11/2022 Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tiếp 186 lượt công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; Tiếp nhận 101 đơn, trong đó: Trong đó: Chuyển 23 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trả lại 31 đơn công dân và hướng dẫn công dân viết lại đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyết giải quyết; lưu 47 đơn; hiện còn 05 đơn đang được cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo cũng như vận động công dân chấp hành kết quả giải quyết đúng pháp luật của cơ quan có thẩm quyền đã được thực hiện thường xuyên.

  anh tin bai

Thường trực HĐND tỉnh triển khai giám sát về chính sách pháp luật việc quản lý, sử dụng dịch vụ môi trường rừng

trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại Văn Bàn

Công tác điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát được tổ chức thực hiện bảo đảm phù hợp, tránh chồng chéo. Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban, các Tổ đại biểu đăng ký nội dung, chương trình giám sát; tổ chức họp với các Ban để thống nhất các nội dung giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên (đảm bảo lựa chọn nội dung giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn, không bị trùng chéo, điều tiết giảm các nội dung không cần thiết, không làm ảnh hưởng, phiền hà đến hoạt động của các đơn vị, địa phương...); kịp thời thông báo lịch giám sát đến các cơ quan, đơn vị, địa phương ngay từ đầu năm để nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong hoạt động giám sát. Theo đó, đa số các Ban, các Tổ đại biểu đã tổ chức các đoàn giám sát đúng kế hoạch theo sự điều hòa chung của Thường trực... Nhìn chung Thường trực HĐND tỉnh đã thể hiện vai trò tích cực trong việc chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát, giảm thiểu được sự trùng lặp về địa điểm, thời gian, đối tượng, nội dung giám sát tại các đơn vị, địa phương; kịp thời tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những nội dung, vấn đề nổi cộm; đề xuất những giải pháp, biện pháp để Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

Cùng với đó, các Ban HĐND tỉnh chủ động ban hành kế hoạch, tổ chức giám sát, khảo sát 23 chuyên đề, nội dung, lĩnh vực; trên cơ sở nội dung, lĩnh vực giám sát, khảo sát các Ban đã mời Thường trực, các Ban HĐND các huyện, thị xã, thành phố, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tại địa phương tham gia phối hợp giám sát nhiều nội dung. Các báo cáo kết quả giám sát được tổng hợp, phản ánh sát thực và khách quan tình hình thực tiễn; được tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện, xin ý kiến thành viên Đoàn theo quy định và thu thập được nhiều ý kiến có giá trị của thành viên Đoàn giám sát, các chuyên gia..., góp phần nâng cao chất lượng báo cáo kết quả giám sát. Trên cơ sở lĩnh vực được giao, các Ban HĐND tỉnh đã tiến hành các ho ạt động giám sát thường xuyên như: Xem xét, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; thẩm tra các văn bản, tờ trình xin ý kiến thỏa thuận của UBND tỉnh theo sự phân công...; giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, theo dõi việc giải quyết kiến nghị sau giám sát; việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện...; nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các Ban sau giám sát, thẩm tra được các cấp, các ngành tiếp thu, giải quyết, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, địa phương, nâng cao hiệu quả, vai trò của cơ quan dân cử tại địa phương.

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát; chủ động xây dựng chương trình giám sát, tập trung tiến hành giám sát, cơ bản hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, tích cực phối hợp, tham gia các Đoàn giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh khi tiến hành giám sát tại địa phương, cơ sở; chỉ đạo, phân công thành viên Tổ phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện trong công tác tổng hợp, xây dựng các báo cáo kết quả giám sát tại địa phương.

Bên cạnh đó, các Tổ đại biểu đã có nhiều cố gắng trong việc tham gia, phối hợp với Thường trực, các Ban HĐND huyện triển khai các hoạt động giám sát thường xuyên trong việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện và việc thi hành pháp luật ở địa phương; tổ chức các hình thức tiếp xúc cử tri (thường xuyên, chuyên đề) trên địa bàn để nắm rõ tình hình kinh tế - xã hội, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; thường xuyên theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn... Năm 2022, có 9/9 Tổ đại biểu chủ động ban hành kế hoạch, tổ chức giám sát, khảo sát 21 chuyên đề, nội dung, lĩnh vực theo hoạt động giám sát của tổ và yêu cầu của Thường trực HĐND. Trên cơ sở nội dung, lĩnh vực giám sát, khảo sát các Ban đã mời Thường trực, các Ban HĐND các huyện, thị xã, thành phố, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tại địa phương tham gia phối hợp giám sát nhiều nội dung. Qua giám sát, đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc từ tình hình thực tế của địa phương, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra các giải pháp, kiến nghị xác đáng, đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị, thành phố xem xét, giải quyết.

Đỗ Quang Thắng – Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 70
  • Hôm nay: 1,258
  • Trong tuần: 2,545
  • Tất cả: 1,706,829
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn