Đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng
Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xác định được tầm quan trong của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, truyền truyền các chỉ thị, nghị quyết thời gian qua Tỉnh uỷ Lào Cai chỉ đạo tổ chức các Hội nghị nghiên cứu học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo theo yêu cầu học tập của Trung ương. 

Trong năm 2022, toàn tỉnh tổ chức học tập 05 Nghị quyết của Trung ương với 810 điểm cầu cho 96.208 lượt cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh (Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh tham gia học tập; Các kết luận, quy định hội nghị TW 4 khóa XIII của Đảng; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 5, 6- khoá XII;...). Chỉ đạo và tổ chức thành công "Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet, Cuộc thi đã thu hút 92.284 lượt người trong và ngoài tỉnh tham gia thi với 1.454.417 lượt thi, Kết thúc cuộc thi dã tao giải cho 9 tập thể, 57 cá nhân đạt giải xuất sắc. Tổ chức Hội nghị nói chuyện trực tiếp chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ năm 2022; hội nghị được phát trực tiếp trên fanpage của tỉnh đoàn cho các lãnh đạo, cán bộ, các đoàn viên, thanh niên của tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Trên cơ sở chỉ đạo Tỉnh uỷ, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII gắn với thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình đảm bảo nghiêm túc, cụ thể và thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị. Chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của tỉnh, của đất nước, tiến hành sâu rộng với các hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc tổ chức phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được cấp ủy các cấp thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của địa phương, ngành,…

Định kỳ hằng tháng Tỉnh uỷ đều chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh, qua đó kịp thời thông tin tình hình thời sự thế giới, trong nước, trong tỉnh để đội ngũ cán bộ chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên trong tỉnh nắm bắt, làm tài liệu chính thống để tuyên truyền tại Hội nghị của địa phương, đơn vị. Năm 2022, Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp và nói chuyện thời sự năm 2022 cho cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý đang nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Lào Cai, với các nội dung quan trọng, như: Tình hình kinh tế- xã hội nổi bật 9 tháng năm 2022, chương trình hành động của Tỉnh uỷ Lào Cai thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị; thông tin nhanh về Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; một số vấn đề xung quanh cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraina. Các nội dung trên đều dành được sự quan tâm của các đại biểu tham gia học tập, qua đó nhằm tiếp tục nâng cao hiểu biết, nhận thức chính trị, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ đảng viên các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các Huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ tổ chức 1.585 lớp, hội nghị với 203.808 lượt người được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; tổ chức định kỳ thông tin lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra. Trong đó, chú trọng thông tin những vấn đề lý luận, những thành tựu trong công tác lý luận qua 35 năm đổi mới; đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và các vấn đề thực tiễn được đề cập trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên; tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” và những vấn đề về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng ở địa phương, cơ sở. Tổ chức bồi dưỡng học tập lý luận chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường hoạt động giáo dục, tuyên truyền gắn với các ngày kỷ niệm lớn và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh bằng các phương thức phù hợp với thực tiễn như: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022); 92 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng (01/8/1330-01/8/2022), 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2022); 72 năm ngày giải phóng Lào Cai (01/11/1950-01/11/2021);...Việc tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Để các chỉ thị, nghị quyết phát huy tốt vai trò  định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội thời gian tới cấp ủy các cấp cần tiếp tục đổi mới nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt hơn nữa xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Đảng, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm để phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; tập trung tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết, chương trình, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trong năm 2023. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị và công tác bồi dưỡng giáo viên, giảng viên tại Trung tâm Chính trị cấp huyện, các trường chuyên nghiệp, các cơ sở giáo dục. Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tuyên vận ở cơ sở.

Trịnh Xuân Quyết – Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,092
  • Trong tuần: 2,379
  • Tất cả: 1,706,663
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn