Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh hiện có 90 tổ chức cơ sở đảng (45 đảng bộ, 45 chi bộ cơ sở); trong đó có: 52 tổ chức cơ sở Đảng trong cơ quan hành chính; 08 tổ chức cơ sở Đảng trong đơn vị sự nghiệp; 29 tổ chức cơ sở Đảng doanh nghiệp; 01 tổ chức cơ sở Đảng thuộc loại hình khác. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối là 5.536 (số liệu tính đến ngày 25/11/2022). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy và chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ để xác định các nhiệm vụ trọng tâm; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm gắn với công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Các chi, đảng bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong Khối đã nghiêm túc triển khai, thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện Quy chế Dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; các văn bản của Tỉnh, Đảng ủy Khối về thực hiện QCDC ở cơ sở.

Việc triển khai, quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở đã được các cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với công tác tự phê bình và phê bình trong cấp ủy đảng, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức; gắn với việc tham mưu trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; công tác cải cách hành chính, cải tiến nội dung, phương pháp làm việc, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, viên chức; các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng quy định về bố trí phòng thường trực tiếp dân, lịch tiếp dân, bố trí cán bộ tiếp dân, hướng dẫn nhân dân đến liên hệ công tác được thuận tiện; duy trì thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo cơ chế một cửa một cửa liên thông tại có 22 cơ quan, đơn vị trong Khối; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quy định về thời gian giải quyết, phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, tổ chức, giải quyết theo đúng quy trình, quy định. Quá trình thực hiện đều tổ chức kiểm tra, giám sát, phân công các thành viên đôn đốc, theo dõi chỉ đạo. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và ban hành: Quy chế hoạt động của cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế bảo quản và sử dụng tài sản cơ quan, xây dựng nội quy cơ quan, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban nghiệp vụ; chức năng, nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan; các văn bản này đều được đưa ra thảo luận và thống nhất tại hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động hằng năm.

Việc tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở được duy trì nền nếp; thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính; thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mở thầu rộng rãi, thực hiện nghiêm quy trình đấu thầu, mời thầu theo quy định. Việc tuyển dụng, đánh giá phân xếp loại cán bộ, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt cán bộ, đào tạo cán bộ được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, quy định và công khai dân chủ. Nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị đề ra được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Các công việc theo thẩm quyền được cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị công khai minh bạch, thông báo rộng rãi trước khi quyết định, bao gồm: thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; kê khai tài sản, thu nhập; kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; chỉ tiêu kế hoạch công tác hàng năm, tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ; các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động... Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đều được tham gia ý kiến vào những nội dung mà cấp ủy, thủ trưởng cơ quan triển khai. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng quy định của Tỉnh về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được các cơ quan nhà nước thực hiện nghiêm túc, đúng luật, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp.

  anh tin bai

Tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh”

          Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo các nội dung được quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; người lao động đã cơ bản được đảm bảo về quyền lợi theo thỏa thuận với doanh nghiệp; được hưởng các chế độ về: tiền lương, thưởng; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trang bị phương tiện làm việc, đi lại, ăn, ở; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đào tạo bồi dưỡng… Việc thực hiện công khai được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo trình tự, thủ tục quy định và phù hợp với quy định của pháp luật. 100% các doanh nghiệp trong Khối đều đã tổ chức hội nghị người lao động đảm bảo chương trình, nội dung theo quy định. Tại Hội nghị người lao động, các đơn vị công khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; nội quy, quy chế, quy định về tuyển dụng, sử dụng lao động, định mức lao động, thang, bảng lương; trang bị bảo hộ lao động; quy trình vận hành trang thiết bị; an toàn, vệ sinh lao động; thi đua, khen thưởng; thỏa ước lao động tập thể; chế độ nghỉ lễ, tết, phép; việc trích nộp kinh phí công đoàn, BHXH, BHTN, BHYT, an sinh xã hội… Người lao động được dân chủ tham gia vào các nội dung được thông qua tại Hội nghị. Qua đó, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của quản lý công ty đối với người lao động, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật trong việc thực hiện quyền dân chủ cho người lao động; thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tình trạng khiếu kiện. Nhiều doanh nghiệp trong Khối đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động. Qua đó nâng cao, phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Có thể thấy rằng, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp trong việc phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; làm cho cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức đầy đủ hơn về quyền hạn trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của từng cá nhân gắn với tập thể và Nhà nước; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, phát huy dân chủ công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị; tích cực phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc cho cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể ngày càng vững mạnh; qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đỗ Quang Thắng – Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn