Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh quan tâm công tác xây dựng tổ chức Đảng
Sáu tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng; chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch về phát triển đảng viên năm 2022; kế họach về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kế hoạch thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai; kế hoạch thực hiện rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ, các chức danh cấp ủy; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 07/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đảng ủy Khối và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc rà soát   quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở (đợt 1) đối với 51 chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; nhận xét, đánh giá để: bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh quản lý đối với 88 đồng chí (trong đó bổ nhiệm 71 đ/c; bổ nhiệm lại 17đ/c); bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đối với 17 đồng chí (trong đó bổ nhiệm 07đ/c; bổ nhiệm lại 09 đ/c; giới thiệu ứng cử 01 đ/c); nhận xét để hiệp y quy hoạch chức vụ giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh đối với 01 đồng chí; ý kiến nhận xét để đề nghị phê duyệt quy hoạch chức vụ lãnh đạo đối với 11 đ/c thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Lào Cai. 

 Tiến hành rà soát việc thực hiện Kết luận số 27-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020, báo cáo Tỉnh theo quy định. Thực hiện tốt Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; thực hiện việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền theo Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị, hiện nay chưa phát hiện trường hợp vi phạm quy định.

Tổ chức lớp 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (khóa 55, gồm 84 học viên) và 01 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng (khóa 70, gồm 206 học viên); phối hợp với Trường Chính trị theo dõi, quản lý lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2021 (A15-21).

anh tin bai
 Lễ kết nạp Đảng viên tại Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Kịp thời kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng theo đúng quy định Điều lệ Đảng: Thành lập 02 Đảng bộ cơ sở (Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang Lào Cai gồm 56 đảng viên) và (Sở Du lịch tỉnh Lào Cai gồm 30 đảng viên); thành lập 01 Chi bộ cơ sở (Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai gồm 29 đảng viên); kiện toàn Đảng bộ Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai thành Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai (gồm 135 đảng viên); giải thể Chi bộ cơ sở Công ty cổ phần In Báo Lào Cai do chi bộ không còn phù hợp về mặt tổ chức. Bàn giao 02 chi, đảng bộ cơ sở chuyển về trực thuộc Thành ủy Lào Cai từ ngày 01/01/2022 theo quyết định của Tỉnh ủy Lào Cai (Đảng bộ Trường THPT Chuyên Lào Cai gồm 45 đảng viên và Chi bộ Trường THPT Dân tộc Nội trú gồm 32 đảng viên). Kịp thời bổ sung cấp ủy và kiện toàn chức danh, chức vụ bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo kịp thời đúng quy định: Quyết định kiện toàn, bổ sung cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 08 chi, đảng bộ cơ sở trong đó: Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, chi bộ cơ sở 06 đồng chí, Quyết định chỉ định giữ chức vụ Bí thư 05 đồng chí; Quyết định chuẩn y kết quả bầu chức danh Bí thư chi bộ đối với 01 đồng chí; Quyết định thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở đối với 02 đồng chí.

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, 6 tháng đầu năm đã quyết định kết nạp 114 đảng viên mới (đạt 57% kế hoạch năm 2022); lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến nay kết nạp 538/750 đảng viên (đạt 71,7% nghị quyết Đại hội); công nhận 144 đảng viên chính thức; giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho 133 đảng viên; phát thẻ đảng cho 152 đảng viên. Tính đến 10/6/2022, toàn Đảng bộ có 89 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 45 đảng bộ và 44 chi bộ cơ sở, 01 đảng bộ bộ phận; 03 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, với 5.319 đảng viên (5.091 đảng viên chính thức: 288 đảng viên dự bị).

  Xếp loại tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy, đảng viên năm 2021 đảm bảo đúng theo quy định. Tổ chức cơ sở đảng đã đánh giá xếp loại 91/91 (trong đó: HTXSNV 19 = 21.5%, HTTNV 69; HTNV 03); tập thể cấp ủy cơ sở đã đánh giá xếp loại 87/91, 04 chi bộ không có cấp ủy (trong đó: HTXSNV 18, HTTNV 66; HTNV 02, không HTNV 01); đảng viên đã đánh giá xếp loại 5237/5346 đảng viên, 109 đảng viên không phải đánh giá do mới kết nạp (trong đó HTXS:994 đạt 19.3%, HTTNV:4148, HTNV:75, không HTNV:20); cấp ủy viên cơ sở đã đánh giá xếp loại 561 đồng chí (trong đó: HTXSNV: 77, HTTNV: 476, HTNV: 08). Chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện Quy chế làm việc, duy trì sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đảm bảo theo quy định; tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế 16-QC/TU của Tỉnh ủy; Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 20/01/2020 của Bộ Chính trị quy định “Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú” và tiếp tục thực hiện việc phân công công tác cho đảng viên.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở triển khai thực nghiêm túc theo Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị (nay là Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị). Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã ban hành kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 66 đồng chí cán bộ diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh quản lý; phối hợp với phòng bảo vệ chính trị nội bộ Công an tỉnh xác minh 805 trường hợp về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay để phục vụ công tác quy hoạch đối với các đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo các cấp ủy cơ sở và các đoàn thể trong Khối lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Khối thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; 18 Đề án của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 01/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 các nhiệm vụ trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ Khối năm 2022; tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của chi, đảng bộ cơ sở và của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần cùng Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tuyên truyền, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy Lào Cai, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh của đất nước diễn ra trong 6 tháng đầu năm. Xuất bản 02 cuốn tập san: “Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đồng hành cùng sự phát triển của Đảng bộ tỉnh Lào Cai” , “Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 63 năm xây dựng và phát triển” và 01 cuốn sách “Những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-202” của Đảng bộ Khối phục vụ tốt công tác tuyên truyền. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 06 nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ Khối và các Kế hoạch của Đảng ủy Khối về thực hiện Đề án số 14, 15, 16, 17, 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;  nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 5 (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị toàn Đảng bộ Khối với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Lào Cai - 75 năm xây dựng và phát triển; triển khai học tập nghiêm túc chuyên đề năm 2022 về “Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; rà soát quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; tích cực tham gia các cuộc thi do Tỉnh tổ chức.  Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng lãng phí của cấp ủy và UBKT các cấp được triển khai theo kế hoạch. Lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cấp cơ sở và Đại hội Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, tính đến hết tháng 6/2022 Đảng ủy Khối có 02/10 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 07/10 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch và có 01/10 chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch./.

Đào Anh Tuấn – Phó Trưởng Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 173
  • Trong tuần: 2,635
  • Tất cả: 1,698,100
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn