Các cơ quan Văn phòng cấp tỉnh phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị
Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai là cơ quan tham mưu, giúp việc Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Đoàn Đại biểu Quốc hội trong tổ chức, điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, ba văn phòng đoàn kết, tích cực phối hợp góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ba Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ để xây dựng các chương trình công tác hằng tuần, hằng tháng và chương trình công tác các năm, lịch tiếp công dân bảo đảm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, Ba Văn phòng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng lịch làm việc phục vụ các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, do đó các chương trình, lịch công tác do Ba Văn phòng tham mưu, xây dựng đã bảo đảm hợp lý, không chồng chéo, trùng lặp; khi có điều chỉnh lịch công tác đột xuất, các Văn phòng đều nắm bắt, cập nhật được ngay bảo đảm công tác tham mưu, phục vụ các đồng chí Lãnh đạo bảo đảm chu đáo, hiệu quả. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Văn phòng đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tiến hành trao đổi, rà soát kỹ lưỡng để xây dựng các chương trình công tác bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh.

        Việc tham mưu chuẩn bị nội dung, tài liệu các cuộc họp được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Ba Văn phòng đã thường xuyên phối hợp tham mưu chuẩn bị các cuộc họp bảo đảm bám sát chương trình công tác. Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh các Văn phòng đã rà soát, tham mưu tổ chức thành công 30 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 105 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên 200 Hội nghị Giao ban Thường trực Tỉnh ủy, các Kỳ họp HĐND tỉnh, Kỳ họp thường kỳ UBND tỉnh và chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự các kỳ họp Quốc hội; Các nội dung trình tại các hội nghị, kỳ họp đã bảo đảm bám sát các Quy chế làm việc và thẩm quyền cho ý kiến của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

       Công tác thẩm định các dự án, đề án, ban hành các văn bản của tỉnh được đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo chức năng nhiệm vụ, Ba Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi trong việc theo dõi quá trình chuẩn bị báo cáo, tờ trình, đề án trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh; các tài liệu để xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm chất lượng, tính khả thi. Đến nay, các Văn phòng đã hoàn thành tốt việc thẩm định, tham mưu ban hành 18 Đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; 35 Nghị quyết chuyên đề, 33 Chỉ thị của Tỉnh ủy, Các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025, Quy hoạch tỉnh, 120 Nghị quyết của HĐND tỉnh để lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới.

anh tin bai

Các Văn phòng phối hợp triển khai thành công các chương trình đón tiếp, làm việc các đoàn công tác của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại tỉnh Lào Cai 

      Việc phối hợp thông tin, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc tiếp tục được tăng cường. Ba Văn phòng đã tích cực phối hợp phát triển, ứng dụng CNTT trong xử lý hồ sơ, công việc; nhiều hệ thống phần mềm thiết thực đã được triển khai; chủ động đầu tư, trang thiết bị máy móc, hạ tầng CNTT phục vụ công việc. Nhờ vậy, đã bảo đảm tiến độ xử lý công việc, tiết kiệm được thời gian và chi phí, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính. Bước đầu một số phần mềm, hệ thống quản lý hồ sơ, công việc của các Văn phòng đã được liên thông, kết nối với nhau (phần mềm quản lý văn bản, phần mềm theo dõi chỉ đạo, điều hành, phần mềm quản lý lịch công tác) đã giúp tạo dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, tập trung trên môi trường mạng, cung cấp thông tin và xử lý hồ sơ công việc được nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả trong việc tham mưu cho Thường trực. Hệ thống thư điện tử của tỉnh đã được các Văn phòng sử dụng để trao đổi, gửi tài liệu, hồ sơ công việc. Do đó, vấn đề an toàn, an ninh thông tin được bảo đảm.

      Các văn phòng phối hợp tốt trong công tác cung cấp thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, chỉ đạo điều hành của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Nội dung thông tin phục vụ các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã bảo đảm yêu cầu trung thực, chính xác, đầy đủ và kịp thời; việc cung cấp thông tin phải bảo đảm không trùng lặp. Ngoài thông tin định kỳ, đối với những vấn đề đột xuất, các văn phòng thông báo nhanh tình hình và ý kiến của lãnh đạo đến các văn phòng liên quan. Trong công tác hàng ngày, các chuyên viên của Ba Văn phòng được trao đổi, cung cấp thông tin về những nội dung, lĩnh vực có liên quan phục vụ các đồng chí lãnh đạo và yêu cầu công tác của Ba Văn phòng.

      Trong thời gian tới, để tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, Các văn phòng cấp tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

            Tăng cường phối hợp tham mưu xây dựng các nội dung cuộc họp, xây dựng và thực hiện chương trình công tác của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Đoàn ĐBQH tỉnh.

           Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, phục vụ tổ chức các hội nghị lớn như: Hội nghị Ban Thường vụ, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Các hội nghị của Tỉnh ủy, Kỳ họp HĐND, Kỳ họp Quốc hội; các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; UBND tỉnh…Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị của tỉnh đối với lĩnh vực có liên quan khi được lãnh đạo tỉnh chủ trì đồng ý, để nắm bắt thông tin kịp thời tham mưu các văn bản chỉ đạo khi có yêu cầu.

           Phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi quá trình chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kỳ họp HĐND tỉnh và các phiên họp của UBND tỉnh, chủ động thẩm định các dự án, đề án, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định.

           Phối hợp thực hiện tốt trong việc phục vụ các chuyến công tác trong và ngoài tỉnh của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Đoàn ĐBQH tỉnh; phối hợp thực hiện đón tiếp và phục vụ các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với các Đoàn công tác của Trung ương và các hoạt động đối ngoại.

           Tiếp tục thực hiện phối hợp trong công tác thông tin, các Văn phòng thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và các thông tin liên quan khác, các văn bản của cấp trên, các kết luận, quyết định tại các cuộc họp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, để nắm bắt thông tin kịp thời tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo, điều hành.

           Phối hợp trong công tác theo dõi giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân; thường xuyên thông tin việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh; chủ động nghiên cứu tham mưu xử lý theo chức năng, nhiệm vụ.

           Tiếp tục phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc; tổ chức các hoạt động giao lưu của các Văn phòng.

  Thường xuyên đánh giá kết quả phối hợp công tác, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn giải quyết những vướng mắc trong quá trình phối hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác Văn phòng.

Đỗ Quang Thắng – Phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,312
  • Trong tuần: 2,599
  • Tất cả: 1,706,883
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn