Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi cho phát triển công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 

Tỉnh đã xác định chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh trong thời gian tới với các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và 2030 như: Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai, hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số, phát triển đô thị thông minh, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính trong hệ thống chính trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm  quốc phòng an ninh, hoạt động đối ngoại, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Lào Cai trong nhóm các tỉnh, thành phố ở mức khá về chỉ số xếp hạng chuyển đổi số. Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chính về chính quyền số: 100% cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị được đầu tư bảo đảm về hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng phục vụ triển khai chính quyền số; 100% cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị được số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành, kết nối thông suốt, chia sẻ dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở đầy đủ theo danh mục phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; 100% báo cáo định kỳ phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh đáp ứng yêu cầu được thực hiện trực tuyến; kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ theo danh mục quy định; Phát triển đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số đồng bộ trên địa bàn thị xã Sa Pa thành phố Lào Cai, tập trung vào các lĩnh vực, dịch vụ: du lịch, văn hóa; y tế; giáo dục và đào tạo; giao thông, xây dựng, đô thị; nông nghiệp; môi trường; an ninh trật tự an toàn xã hội; dịch vụ đô thị thông minh khu kinh tế cửa khẩu đáp ứng mục tiêu an ninh, an sinh, an toàn; nhân rộng đến các điểm, lĩnh vực thuộc địa phương khác khi đảm bảo điều kiện. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế số: Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh bằng mức trung bình chung của cả nước (phấn đấu tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 15 -20% GRDP của tỉnh); Thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi số các doanh nghiệp, phát triển thương mại điện tử, kinh tế số các ngành, lĩnh vực. Trên 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng nền tảng số; 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, tham gia thương mại điện tử.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra, trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai tập trung triển khai thực hiện một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau: 

 Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp về đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số. Tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân thực hiện chuyển đổi số. Phát huy vai trò tiên phong chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là lực lượng xung phong đi đầu thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo; phải là những người đầu tiên, tích cực nhất giúp chuyển đổi số đi vào đời sống ở địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của tỉnh.

Xây dựng thể chế, chính sách, đảm bảo nguồn lực cho chuyển đổi số. Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách thúc đẩy chuyển đổi số. Chính sách hỗ trợ đặc thù cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ chuyển đổi số, nhân lực số tỉnh Lào Cai; hỗ trợ thu hút, đào tạo chuyên gia về an toàn thông tin, an ninh mạng, chuyển đổi số. Chính sách hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, thu hút đầu tư phát triển công nghệ số và các cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Thực hiện gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách thủ tục hành chính với phát triển chính quyền số, đô thị thông minh, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số. Rà soát các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ trong các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng đơn giản hóa hoặc thay đổi phù hợp để có thể ứng dụng hiệu quả công nghệ số. Ưu tiên, bảo đảm nguồn lực kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách, đề án, dự án về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, phân bổ tỷ lệ ít nhất 1%/tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực từ xã hội, doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình chuyển đổi số. Tăng cường hợp tác trong nước, quốc tế về chuyển đổi số; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường Phát triển hạ tầng số, nền tảng số. Thúc đẩy phát triển hạ tầng mạng viễn thông thế hệ mới, hạ tầng Internet vạn vật (IoT); tái cấu trúc, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu, hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng, mạng truyền số liệu chuyên dùng trong hệ thống chính trị làm nền tảng phục vụ cho chuyển đổi số. Thực hiện lộ trình số hóa hạ tầng thiết yếu khác phục vụ chính quyền số, đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số, như: hạ tầng giao thông, điện, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, kinh tế, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch,…  Xây dựng, phát triển, ứng dụng các nền tảng số, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, nền tảng đô thị thông minh, nền tảng ứng dụng di động, nền tảng dịch vụ dùng chung, dữ liệu dùng chung, định danh, xác thực điện tử, thanh toán điện tử, giám sát an toàn, an ninh mạng,…

Phát triển hệ thống trung tâm xử lý, giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) của tỉnh kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Thực hiện các giải pháp nâng cao an toàn thông tin, an ninh mạng theo cấp độ, theo mô hình 4 lớp; bảo vệ, bảo mật dữ liệu của các cơ quan trong hệ thống chính trị, dữ liệu cá nhân theo quy định của Đảng, Nhà nước. Xây dựng mạng lưới đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh. Tham gia vào mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia. Đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước.

 

Đỗ Quang Thắng - Chuyên viên phòng Tổng hợp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1,082
  • Trong tuần: 2,369
  • Tất cả: 1,706,653
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn