Đánh giá 5 năm thực hiện Quy định về công tác tuyên vận
Nhằm kịp thời đánh giá tình hình triển khai thực hiện, rút ra những bài học kinh nghiệm cũng như hướng chỉ đạo trong thời gian tới, ngày 12/02/2020 Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 287-KH/TU về tổ chức đánh giá 05 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Quy định 11) quy định tạm thời về công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh.

Theo chỉ đạo, việc tổ chức đánh giá Quy định số 11 của Tỉnh ủy cần được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, tránh hình thức. Nội dung đánh giá tập trung vào 4 nhóm vấn đề. Thứ nhất, đánh giá tổ chức, hoạt động của ban tuyên vận xã, phường, thị trấn; tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố theo Quy định, trọng tâm là: (1) Tính hợp lý và chưa hợp lý về tổ chức thực hiện công tác tuyên vận: Số lượng thành viên ban tuyên vận, tổ tuyên vận; cơ cấu các vị trí, chức danh cán bộ tham gia ban tuyên vận, tổ tuyên vận; về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của ban tuyên vận, tổ tuyên vận; về chế độ chính sách trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở, nhất là chính sách về cán bộ. (2) Cơ chế, vị trí, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện, đánh giá công tác tuyên vận tại cơ sở của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. (3) Nội dung, phương thức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở theo mô hình tuyên vận. Việc xây dựng kế hoạch hoạt động; xác định, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên vận hằng tháng của ban tuyên vận; tổ tuyên vận. Chất lượng xây dựng chương trình và thực hiện các nội dung của hội nghị tuyên vận hằng tháng theo Quy định.

Thứ hai, đánh giá công tác lãnh đạo, kiểm tra, bảo đảm điều kiện hoạt động tuyên vận theo Quy định 11, tập trung làm sáng tỏ các vấn đề về nhận thức của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, hoạt động tuyên vận. Việc định hướng, xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình công tác tuyên vận đối với cấp tỉnh, huyện, xã. Chất lượng, số lượng, nội dung việc biên soạn tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của ban tuyên vận, tổ tuyên vận ở cấp tỉnh, huyện, xã. Hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá của cấp ủy, cơ quan giúp việc cấp ủy đối với hoạt động của ban tuyên vận, tổ tuyên vận về: Lựa chọn, sắp xếp nhân sự (nhất là phó ban tuyên vận), tập huấn; chuẩn bị điều kiện, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động; xây dựng và ban hành quy chế phối hợp; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá; đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa thông tin, công cụ phục tuyên truyền, vận động. Việc lưu trữ, sắp xếp hồ sơ, tài liệu tuyên vận phục vụ công tác đánh giá, tuyên truyền, vận động. Hiệu quả thực hiện chuyên mục Thông tin tuyên vận trên Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy và trang thông tin điện tử các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy.

Thứ ba, đánh giá kết quả nổi bật đạt được trong thực hiện các nội dung công tác tư tưởng và dân vận tại cơ sở theo Quy định 11, tập trung làm rõ: (1) Vai trò, tác động của công tác tuyên vận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. (2) Chuyển biến về năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ cơ sở trong thời gian thực hiện công tác tuyên vận; nội dung, phương thức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở; vị trí, vai trò của MTTQ, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động; việc lồng gắn các nội dung và nguồn lực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động. 

Vấn đề thứ tư là đánh giá đầy đủ, khách quan, trung thực những hạn chế, khó khăn, kiến nghị, đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy định 11 bảo đảm sát thực tiễn, khả thi; đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, vận động trong giai đoạn mới.

Về cách thức thực hiện, Tỉnh ủy yêu cầu việc tổ chức đánh giá Quy định 11 được thực hiện nghiêm túc tại 03 cấp: xã, huyện, tỉnh. Đối với cấp xã, xây dựng báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Quy định 11-QĐ/TU theo nội dung kế hoạch, tổ chức đánh giá gắn với hội nghị tuyên vận tháng 4 năm 2020; hoàn thành trong tháng 4 năm 2020. Đối với cấp huyện, căn cứ vào tình hình thực tế các huyện ủy, thành ủy, thị ủy có hình thức tổ chức phù hợp (tổ chức hội nghị riêng hoặc lồng ghép với hội nghị khác); trong trường hợp tổ chức hội nghị, ngoài báo cáo đánh giá của cấp ủy, có các ý kiến phát biểu tham luận của các ngành, đơn vị, địa phương cơ sở nhằm làm rõ hơn những vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo, thực hiện Quy định, nhất là những kinh nghiệm thực tiễn của cơ sở; hoàn thành tổ chức trong tháng 5 năm 2020. Đối với cấp tỉnh, trên cơ sở kết quả đánh giá của các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, Tỉnh ủy hoàn thành tổ chức đánh giá trong tháng 6 năm 2020 (căn cứ tình hình thực tế sẽ quyết định tổ chức hội nghị hoặc đánh giá bằng báo cáo). Để việc triển khai thực hiện bảo đảm yêu cầu, Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các sở ngành, đơn vị liên quan. Cùng với đó là làm tốt công tác tuyên truyền về công tác tuyên vận trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Việc đánh giá 5 năm thực hiện Quy định 11 là một trong những nhiệm vụ trọng tậm của công tác tuyên vận trong năm 2020, là căn cứ quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động giai đoạn 2020 – 2025./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 326
  • Trong tuần: 3,109
  • Tất cả: 410,693
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn