Ban hành kế hoạch chuyên đề thực hiện tại hội nghị tuyên vận năm 2020

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác tuyên vận. Nhằm bảo đảm tập trung các nội dung và nguồn lực thực hiện công tác tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận theo hướng thiết thực, hiệu quả đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giữa các sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp, xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền các chuyên đề tại hội nghị tuyên vận năm 2020.

 

Trên cơ sở đăng ký các nội dung tuyên truyền năm 2020 của các sở, ngành, đơn vị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp, xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền các chuyên đề tại hội nghị tuyên vận xã, phường, thị trấn với 38 chuyên đề được phân bổ theo từng quý.

Việc triển khai các chuyên đề tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận hằng tháng được các xã, phường, thị trấn thực hiện sáng tạo, mang lại hiệu quả tích cực.

Trong quý 1 năm 2020 thực hiện 9 chuyên đề, trong đó có 3 chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp chịu trách nhiệm biên soạn (Quyết định số 14/2019/QĐ - TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Quản lý thuế). Liên đoàn Lao động tỉnh biên soạn chuyên đề việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật và tỉnh Lào Cai. Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn 02 chuyên đề  gồm: (1)  Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 - 2021 (tháng 8/2020); công tác bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1; (2) Định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT; công tác ôn tập chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia năm 2020. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh biên soạn chuyên đề về kỷ niệm 110 năm Ngày quốc tế phụ nữ 08/3 và chủ đề hoạt động của Hội phụ nữ năm 2020. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biên soạn chuyên đề về chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy biên soạn chuyên đề về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đừng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh theo Quy chế của Tỉnh ủy.

Trong quý 2 thực hiện 10 chuyên đề trong đó có 3 chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp biên soạn gồm: (1) Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở trong việc triển khai chuẩn tiếp cận pháp luật cấp xã gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; (2) Pháp luật về Đất đai; (3) Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Sở Khoa học và Công nghệ biên soạn 2 chuyên đề gồm: Sở hữu trí tuệ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của địa phương và thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu, phát triển vào sản xuất, kinh doanh. Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn 3 chuyên đề gồm: Công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 – 2021; an toàn cho trẻ em, học sinh trong kỳ nghỉ hè năm 2020; công tác bồi dưỡng chương trình sách giáo khoa mới và bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý, giáo viên năm 2020. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh biên soạn chuyên đề về công tác tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai gắn với Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biên soạn chuyên đề về phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy biên soạn chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy.

Quý 3 thực hiện 10 chuyên đề, trong đó có 3 chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp biên soạn gồm: Luật Thi hành án hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn 2 chuyên đề về chuẩn bị cho năm học mới 2020 - 2021 và ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường; tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục. Liên đoàn Lao động tỉnh biên soạn chuyên đề nội dung Bộ Luật Lao động sửa đổi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biên soạn chuyên đề một số nội dung triển khai Luật Du lịch theo Thông tư của Bộ VHTTDL trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biên soạn chuyên đề phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy biên soạn chuyên đề về kỷ niệm 90 ngày truyền thống ngành.

Quý 4 thực hiện 9 chuyên đề, trong đó có 3 chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp biên soạn gồm: Nghị quyết số 08/2019/NQ - HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở; Pháp luật về tiếp cận thông tin (Nghị quyết số 13/2019/NQ - HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Quy định hỗ trợ thực hiện Dự án hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai); Pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Các chuyên đề còn lại do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biên soạn tài liệu (Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; vấn đề hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Kết quả 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Nghị quyết số 45/2019/NĐ-CP, ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch); Sở Giáo dục và Đào tạo (Tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị số 315-CT/TU về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo); Liên đoàn Lao động tỉnh (Vấn đề thực hiện tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật); Sở Khoa học và Công nghệ (Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, hình thành các cơ sở ươm tạo khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo).

Nhằm phát huy hiệu quả tuyên truyền các chuyên đề, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, đơn vị đăng ký nội dung tuyên truyền phối hợp tốt trong việc bảo đảm chất lượng biên soạn, thời gian cung cấp trước ngày 20 hằng tháng để tổng hợp, gửi cơ sở đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cơ quan ngành dọc cấp huyện, xã, cử báo cáo viên phối hợp với cán bộ tuyên vận trực tiếp truyền đạt, triển khai các chuyên đề của ngành tại hội nghị tuyên vận hằng tháng./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 312
  • Trong tuần: 3,095
  • Tất cả: 410,679
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn