Lào Cai chủ động phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai

Những năm gần đây, tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan, bất thường; gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống, sản xuất của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh Lào Cai đã xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; quán triệt sâu sắc quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, bảo đảm phát triển bền vững. Tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt phòng ngừa, ứng phó; khắc phục hậu quả thiên tai, đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ" gắn với xây dựng cộng đồng an toàn, xây dựng nông thôn mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai đã có sự thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội cả về nhận thức và hành động trước tình hình tác động tiêu cực ngày càng phức tạp của thiên tai. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW lồng ghép với nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 31-NQ/TU, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền tạo chuyển biến mạnh mẽ sâu sắc về nhận thức, hành động, đặc biệt là người đứng đầu các cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên. Nhiều hình thức tuyên truyền đã đươc thực hiện như: Tài liệu tuyên truyền, sổ tay, Internet, facebook, zalo,...

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp, lồng ghép nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lồng ghép nhiệm vụ của các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã, các cơ quan đơn vị với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, Quyết định 987/QĐ-TTg; chú trọng các lĩnh vực thủy lợi, thủy sản, lâm nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, sửa chữa, nâng cấp, khắc phục các công trình hạ tầng về phòng chống thiên tai, gắn phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai với phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường việc xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chuyên trách, quân đội, công an với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức quần chúng để phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, sát thực tiễn. Chủ động ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lãnh chỉ đạo các sở ngành, các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ trong việc ứng phó với các sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt ứng phó với mưa lớn, dông lốc, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Tích cực rà soát, di dời dân cư kịp thời ra khỏi các khu vực thiên tai nguy hiểm. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, rà soát, quản lý việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống tiêu thoát nước, khu khai thác mỏ, khu dân cư, khu vực ven sông, suối; đánh giá mức độ an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập trọng điểm, xung yếu; chuẩn bị tốt các điều kiện để ứng phó với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí nguồn ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để khắc phục thiệt hại thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai, Phương án ứng phó với thiên tai.

Kiện toàn và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên taiTìm kiếm cứu nạn cấp huyện 243 người; đối với cấp xã và bộ phận thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên taiTìm kiếm cứu nạn , phương, thị trấn hiện có khoảng 3.192 người/152, phường, thị trấn làm kiêm nhiệm công tác phòng chống thiên tai. Ngoài ra, cấp xã còn thành lập các tổ, đội xung kích phòng chống thiên tai và phòng cháy, chữa cháy rừng khoảng 11.505 người (bình quân 76 người/xã) để khi có thiên tai sẽ phản ứng nhanh ngay từ giờ đầu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng cứu hộ, cứu nạn, cấp cơ sở; chú trọng xây dựng Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã đảm bảo hoạt động hiệu quả. Tăng cường công tác tập huấn trực tuyến cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã tổng số có 726 người/22 xã, phường, thị trấn/8 huyện, thị xã đã được tập huấn thông qua hình thức trực tuyến tại 22 điểm cầu trên địa bàn tỉnh. Thông qua buổi tập huấn trực tuyến, các học viên đã hiểu rõ được chức năng, nhiệm vụ, mỗi quan hệ công tác của Đội xung kích cấp xã trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả, sự cố, thiên tai.

Cấp ủy, chính quyền các cấp huy động các nguồn vốn từ Trung ương, ngân sách tỉnh, vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để tham gia đầu tư xây dựng mới, tu bổ, nâng cấp, sửa chữa các công trình hạ tầng phòng chống thiên tai. Đa dạng hóa nguồn lực để xây dựng và triển khai các dự án xử lý cấp bách công trình phòng, chống thiên tai. Các chương trình đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai các cấp. Các chương trình đầu tư công về bố trí, sắp xếp dân cư thiên tai nhằm phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phòng chống thiên tai, Quỹ phòng chống thiên tai, các nguồn lực hợp pháp khác kết hợp với nguồn kinh phí ODA để thực hiện các dự án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo thứ tự ưu tiên, linh hoạt, kịp thời hiệu quả. Kết quả đã thực hiện lồng ghép 97 dự án, công trình với kinh phí 494.293 triệu đồng; để xây mới, sửa chữa, khắc phục thiệt hại thiên tai gây ra.

Do làm tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nên thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra đã giảm thiểu đáng kể. Trong năm 2020, mặc dù mưa lũ, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi tuy nhiên thiệt hại về kinh tế của toàn tỉnh ở mức 417,3 tỷ đồng. Các thiệt hại về thiên tai cơ bản được khắc phục xong và kịp thời đảm bảo ổn định dân cư.

Trong thời gian tới nhằm phát huy sức mạnh tổng hp của cả hệ thống chính trị nhằm giảm nhẹ thiệt hại, phát triển kinh tế - xã hội, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:  Chỉ đạo quyết liệt cấp ủy các cấp và các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã thực hiện đầy đủ các nội dung của Chỉ thị 42-CT/TW; Quyết định số 987/QĐ-TTg; Nghị quyết số 31-NQ/TU và các chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, huy động nguồn lực triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2021 và các năm tiếp theo. Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 đảm bảo lồng ghép với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Bố trí dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và cho cả giai đoạn để triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, tập trung nguồn lực của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ, công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021, rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu; từng bước đầu tư xây dựng, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai của hệ thống kết cấu hạ tầng để đảm bảo an toàn công trình, các khu vực dân cư thường hay xảy ra thiên tai. Tăng cường công tác quản lý để người dân sản xuất theo đúng quy hoạch, mùa vụ, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn khi xảy ra thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại. Tăng cường việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Tăng cường công tác thu nộp Quỹ phòng chống thiên tai; đề xuất sử dụng hiệu quả nguồn lực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Trịnh Xuân Quyết
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 354
  • Trong tuần: 3,137
  • Tất cả: 410,721
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn