Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Bắc Hà đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn

CTTĐT - Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận tổ quốc (MTTQ )các cấp huyện Bắc hà đã tăng cường tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, anh ninh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát và phản biện xã hội; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp trong huyện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Lào cai và Huyện ủy Bắc Hà, MTTQ và các đoàn thể huyện Bắc Hà đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành và vượt mức các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

 

Quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện trong nhiệm kỳ mới 2019-2024

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ huyện đã chủ động xây dựng và hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ 21/21 xã, thị trấn xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Kế hoạch triển khai thực hiện 6 chương trình, 15 đề án của Đảng bộ huyện Bắc Hà khóa XXIII; 4 chương trình, 19 đề án của Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2016-2020; thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Đề án 15 của Đảng bộ huyện về “Nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Đề án 15 của Đảng bộ tỉnh Lào Cai về: “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020”.

Đặc biệt chú trọng thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà về “lãnh đạo, ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020. Trên cơ sở đó Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị 21 xã, thị trấn tổ chức được nhiều hội thảo, tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân, trong đó có nhiều hội thảo chuyên đề về công tác bài trừ tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số gắn với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống… Nhờ đó, nhận thức của Nhân dân các thôn, bản đã có nhiều chuyển biến, người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương.

MTTQ và các đoàn thể huyện đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, sát với thực tiễn cơ sở, đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng, thông qua nhiều mô hình hoạt động phù hợp nhằm phát huy tốt vai trò tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ động xây dựng, củng cố tổ chức, không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, đồng thời có nhiều sáng kiến tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua đa dạng và phong phú. Trong đó, nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tiềm năng và sức mạnh nội lực của mỗi người dân. Năm 2018, toàn huyện có 9.348/12.843 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 72,8%, tăng 1.820 hộ, 12,8% so với năm 2014;  145/198 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, đạt 73,23%, tăng 20 khu dân cư. Trong 3 năm đã có 3.050 hộ gia đình tiêu biểu được biểu dương khen thưởng tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức ở khu dân cư.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn huyện hàng năm đều đạt và vượt mức phấn đấu. Phong trào tự quản trong nhân dân cũng chuyển biến khá tích cực, duy trì tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu phố, thôn, ấp. Đặc biệt, việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể quan tâm chỉ đạo thực hiện, gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Đến nay, huyện đã có 3/19 xã được công nhận xã nông thôn mới (xã Bảo Nhai, Tả Chải và xã Na Hối), xã Nậm Đét đạt 19/19 tiêu chí, chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối tháng 3/2019. Qua đó đã làm cho bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của huyện.

Chăm lo nâng cao đời sống cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh  đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của huyện; trong đó, tập trung vào những vấn đề lớn, có tầm ảnh hưởng rộng, liên quan trực tiếp đến người dân. Công tác phát triển đảng viên ở khu phố, thôn, bản được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân thường xuyên được củng cố. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng được mở rộng và phát triển. Hệ thống chính trị từ huyện đến địa bàn dân cư được củng cố và xây dựng. Việc phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể được triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần làm cho các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống,thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong điều kiện mới, vừa sát hợp với yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

 

Sáng suốt lựa chọn người có đức, có tài tham gia Ủy ban MTTQVN huyện nhiệm kỳ mới

Công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Mặt trận và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tiến bộ. Hằng năm, MTTQ và các đoàn thể các cấp đều tổ chức đăng ký thi đua, tổ chức kiểm tra, bình xét và đề nghị khen thưởng kịp thời đối với các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc. MTTQ huyện luôn được tỉnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng 02 cờ thi đua (01 cờ thi đua do UBND tỉnh tặng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn diện năm 2014; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2016; 01 Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh và UBND huyện tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các đoàn thể phát động đã góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Trong quá trình đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ và các đoàn thể đã chú trọng chỉ đạo công tác có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn, đảm bảo chuyên sâu theo từng chuyên đề, xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm, phát huy vai trò tự quản của nhân dân ở địa bàn dân cư. Qua đó đã nâng cao hiệu quả công tác của MTTQ và đoàn thể các cấp trên từng lĩnh vực, duy trì chế độ giao ban, công tác thông tin, báo cáo, phản ánh tình hình nhân dân theo quy định. Có thể khẳng định, trong 5 năm qua, việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở huyện Bắc Hà đáp ứng với yêu cầu thực tiễn và ngày càng đi vào chiều sâu, gần dân, sát dân. Phát huy vai trò, của MTTQ và các đoàn thể trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quan tâm, chăm lo cho cuộc sống nhân dân ở địa bàn dân cư.

Từ thực tế kết quả đã đạt được, MTTQ huyện Bắc Hà đã rút ra kinh nghiệm từ đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhằm phát huy trong nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó trọng tâm đẩy mạnh công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ví trí, vai trò và nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhằm thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể các cấp.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong hệ thống chính trị; tôn trọng tính độc lập, tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động và thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Để nâng cao chất lượng nội dung hoạt động, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện chủ động tìm cách làm mới, sáng tạo, chú trọng phát triển, bồi dưỡng xây dựng nhân rộng các điển hình. Phát huy tích cực, chủ động của các mô hình, thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

MTTQ và các đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện Bắc Hà chú trọng phát huy vai trò chủ động, tự đổi mới, thường xuyên chăm lo, củng cố, mở rộng tổ chức, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư và chăm lo cuộc sông của nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.


Tác giả: Xuân Cường - Mạnh Cường
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 28
Tháng 05 : 15.735
Năm 2019 : 125.680