Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Văn Bàn coi trọng quán triệt và thực hiện Nghị quyết 33 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Kịp thời quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, sau 5 năm (2014-2019) huyện Văn Bàn đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần vào sự phát triển toàn diện của huyện.

Một là, công tác quán triệt, cụ thể hóa các nội dung thực hiện bảo đảm kịp thời, sát yêu cầu thực tiễn.

Văn Bàn là một huyện miền núi, nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lào Cai với 11 dân tộc cùng chung sống trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ trên 85%. Với sự quan tâm đầu tư của tỉnh cũng như sự năng động trong lãnh đạo, triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí của nhân dân các dân tộc trong huyện, trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của Văn Bàn đã đạt được những kết quả quan trọng, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW và Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Chương trình số 201-CTr/TU, Huyện ủy Văn Bàn đã tổ chức triển khai quán triệt nội dung Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với tình hình thực tế tại địa phương và từng cơ quan đơn vị.

Việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW được lồng ghép trong các Đề án cụ thể, đó là: Đề án số 11-ĐA/HU của BCH Đảng bộ huyện khóa XIX về phát triển thiết chế văn hoá, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc huyện Văn Bàn giai đoạn 2011 - 2015; Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ban hành Kế hoạch số 152/KH-BCĐ ngày 23/12/2011 về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 - 2015. Trong giai đoạn năm 2015 - 2020, Huyện ủy đã ban hành Đề án số 05 về "Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, cải tạo tập tục tập quán lạc hậu, phát triển phong trào thể dục, thể thao huyện Văn Bàn giai đoạn 2016 - 2020", ngay sau đó UBND huyện ban hành kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Quán triệt Kết luận số 368-KL/TU ngày 03/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ hội, huyện đã xây dựng kế hoạch về việc tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt đời sống  trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020.

Huyện ủy đã triển khai trong hội nghị Ban Chấp hành m rộng, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ s triển khai rộng rãi tới đảng viên và quần chúng nhân dân Nghị Quyết 33-NQ/TW. Từ đó, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và nhân dân đã nhận thức rõ, sâu sắc tinh thần Nghị quyết, hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong giai đoạn mới, nhất là trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, mở cửa. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan đưa nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam vào nhiệm vụ lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp thực hiện các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, "Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, cải tạo tập tục tập quán lạc hậu, phát triển phong trào thể dục, thể thao huyện Văn Bàn giai đoạn 2016 - 2020". Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo 100% các chi, đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt tinh thần, nội dung của Nghị quyết. Các cơ quan trong khối tuyên truyền đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức. Qua học tập và tuyên truyền, nhận thức của cán bộ đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân về gia đình đã có bước chuyển biến tích cực.

Hai là, chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa không ngừng được nâng cao

Văn Bàn đã làm tốt việc huy động nguồn lực của toàn xã hội để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa dân tộc bản địa. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc được quan tâm, đến nay trên địa bàn huyện đã có 01 di tích được xếp hạng Quốc gia (Đền Cô Tân An), 04 di tích được xếp hạng cấp tỉnh (khu di tích Gia Lan, chiến thắng Đồn Coóc, chiến thắng Đồn Khau Co, Đền Ken), 08 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Hát Nôm, Xuống đồng, Then của người Tày, Cầu làng của người Dao họ, Chữ nôm Dao, Nét hoa văn trên trang phục người Xa phó, Kéo co, Cấp sắc của người Dao), 01 di sản thiên nhiên được công nhận (05 cây Xui tại Đền Ken xã Chiềng Ken).

Hiện nay huyện đang chỉ đạo tiến hành lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia đối với phế tích Trấn Hà thuộc xã Tân An, di tích lịch sử cấp tỉnh đối với di tích chiến thắng Đồn Pháp tại xã Dương Quỳ; 05 di sản văn hóa phi vật thể (Lễ cơm mới của người Xa Phó, Lễ Cúng rừng của người Giáy, Lễ cúng thổ công của người Tày, Điệu múa Bát của người Tày - người Giáy, Không gian văn hóa Pí Lè người Tày). Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được chú trọng, các địa phương đã phục dựng lại các lễ hội, các làn điệu dân gian, các trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống..., góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa huyện Văn Bàn. Phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện những nhân tố mới, những điển hình trong xây dựng kinh tế, phát triển xã hội, tích cực lao động sản xuất để thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, các phong tục tập quán lạc hậu từng bước được xóa bỏ thay vào đó là thực hiện lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh; môi trường văn hóa được cải thiện, thiết chế văn hoá được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng Nông thôn mới.

Đã đẩy mạnh việc xây dựng và dần hoàn thiện đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực xã hội thông qua đẩy mạnh công tác xã hội hóa. Hiện trên địa bàn có 164/212 thôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng (trong đó có 160 nhà xây cấp 4 và 4 nhà sàn); 18/22 xã có nhà văn hóa (đạt 81,8%). Ở các địa phương đều có quy hoạch các thiết chế văn hóa, thể thao trong việc thực hiện chương trình nông thôn mới. Cấp huyện hiện có 01 nhà thi đấu đa năng, 01 sân ten-nis, 01 sân vận động. Ngoài ra, huyện đã tạo cơ chế và kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao như: 02 sân bóng cỏ nhân tạo, 03 bể bơi tư nhân đáp ứng một phần nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của quần chúng. Bên cạnh đó đã khuyến khích cho các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa.  

Với nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của việc xây dựng và phát triển văn hóa cũng như sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền trong huyện, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư và phát triển. Các nét đẹp văn hóa truyền thống được quan tâm giữ gìn qua đó đã thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, đã xuất hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, trự tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Văn Bàn./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 217
Tháng 07 : 4.787
Năm 2019 : 141.609