Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo thực hiện đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam

Nhằm bảo đảm việc triển khai thực hiện các nội dung về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam theo tinh thần Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW ngày 25/3/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành của tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện.

Một là, tổ chức phổ biến, quán triệt tinh thần Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến cán bộ, đảng viên, hội viên trực thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và các chi hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tại Lào Cai. Liên hệ, kiểm điểm, đánh giá sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tiếp tục động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; về công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh, phản bác các quan điển sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Hai là, thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội. Đối với các chi hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương hoạt động tại Lào Cai, (đồng thời là chi hội thành viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh) đến kỳ tổ chức đại hội, Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai phối hợp với các cơ quan Trung ương hội ngành dọc chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên xây dựng và hoàn thiện nội dung văn kiện trình đại hội gồm: Báo cáo của ban chấp hành chi hội về đánh giá hoạt động của các chi hội thời gian qua (báo cáo cần đánh giá khách quan hoạt động trong nhiệm kỳ, nêu bật những kết quả đạt được, hạn chế khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, kiến nghị, đề xuất); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới; báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ; báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành các chi hội khóa trước. Phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và các chi hội trong việc đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Ba là, chuẩn bị tốt công tác nhân sự bầu vào ban chấp hành các chi hội khóa mới; phương án bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên với tinh thần dân chủ, đúng quy trình. Giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nghiệp vụ chuyên môn cao, có uy tín, năng lực đoàn kết, tập hợp hội viên; bảo đảm cơ cấu hợp lý vùng miền, lứa tuổi, giới tính, dân tộc… đảm bảo thực hiện đúng Quy định số 284-QĐ/TW ngày 05/02/2010 của Trung ương về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật. Số lượng tham gia ban chấp hành phù hợp, đáp ứng với nhiệm vụ của các chi hội trong những năm tới. Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai khóa VIII tập trung xây dựng báo cáo 5 năm thực hiện nhiệm vụ, trong đó nêu bật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai đối với hoạt động văn học, nghệ thuật; những thuận lợi, khó khăn vướng mắc cần sự quan tâm hơn nữa của Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam. Tổ chức đại hội các chi hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tại Lào Cai bảo đảm đúng thời gian, nội dung theo hướng dẫn của các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Bốn là, chỉ đạo thực hiện kịp thời, thường xuyên các hoạt động tuyên truyền. Trong đó giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan truyền thông tích cực tuyên truyền về Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tăng cường phối hợp với Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả hoạt động của các cấp hội trong nhiệm kỳ qua, các tập thể, cá nhân điển hình. Phối hợp với các địa phương, các cơ quan có liên quan để tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, phù hợp với đặc thù hoạt động của tổ chức hội.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Lào Cai cũng giao nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ngành, đơn vị trong tổ chức thực hiện bảo đảm phù hợp với tính chất công việc, chức năng, nhiệm vụ. Trong đó yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc, các cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chỉ đạo, triển khai công tác phổ biến, quán triệt tinh thần Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến cán bộ, đảng viên, hội viên, tạo điều kiện và tích cực phối hợp để Hội văn học, nghệ thuật chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảm bảo đúng quy định và chỉ đạo của Trung ương. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh là đầu mối phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tham mưu tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đại hội các chi hội văn học, nghệ thuật theo tinh thần Chỉ thị số 31-CT/TW, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam./.

 


Tác giả: Phùng Nam Trung
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 244
Tháng 07 : 4.814
Năm 2019 : 141.636