Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tỉnh Lào Cai thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Năm 2019 được tỉnh Lào Cai xác định là thời gian rất quan trọng triển khai nhiều công việc quan trọng của tỉnh, là năm thứ 4 triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và là năm phấn đấu về đích các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, công tác tổ chức xây dựng Đảng được Tỉnh ủy Lào Cai quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Năm 2019, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Ban hành Quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai; Quy định về biệt phái cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, năm 2019 toàn tỉnh kết nạp được 2.340 đảng viên, tặng Huy hiệu Đảng cho 881 đảng viên. Ban hành quy định một số nội dung cụ thể về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai; qua đó thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo làm thủ tục đề nghị: Chủ tịch nước khen thưởng Huân chương cho 4 tập thể, 20 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 8 tập thể, danh hiệu thầy thuốc ưu tú cho 23 cá nhân, tặng Bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND -Ủy ban MTTQ cho 6 đảng bộ, cơ quan có thành tích nhân kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập.

Việc tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đạt kết quả nổi bật. Năm 2019, tỉnh đã tinh giản được 25 đầu mối tổ chức hành chính, trong đó khối Đảng, đoàn thể hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh (giảm 01 đảng bộ và 06 đầu mối trực thuộc, giảm 10 lãnh đạo), Ban Tổ chức Tỉnh ủy giải thể Văn phòng, thành lập Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giảm 01 phòng; khối Nhà nước giảm 6 cơ quan hành chính, giảm 19 đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tinh giản 279 cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Lũy kế đến nay khối Nhà nước tinh giản 3.525/32.358 biên chế, đạt 10,89% (trong đó 1.616 người nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP, Nghị định 29/2012/NĐ-CP; 1.776 người nghỉ  theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và 133 người nghỉ công tác theo nguyện vọng theo NQ 09/2018/NQ-HĐND); khối Đảng, đoàn thể tinh giản biên chế và cắt giảm biên chế 166 người, đạt 14% (166/1151 biên chế giao năm 2015 bằng 14%); giảm 213 đơn vị, đầu mối, 180 lãnh đạo (Khối đảng đoàn thể giảm 34 đầu mối, giảm 40 lãnh đạo; khối nhà nước giảm 179 đầu mối, giảm 140 lãnh đạo).

Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị tại tỉnh Lào Cai; Thông báo kết luận số 54-TB/TW ngày 16/4/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (về tăng cường cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Thực hiện quy trình kiện toàn 02 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 02 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 02 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 32 cán bộ; bổ nhiệm lại đối với 13 cán bộ; hiệp y bổ nhiệm đối với 14 cán bộ; hiệp y bổ nhiệm lại đối với 07 cán bộ. Chỉ định bổ sung 48 ủy viên Ban Chấp hành, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn trực thuộc tỉnh Chuẩn y kết quả bầu 06 ủy viên ban thường vụ, 13 ủy viên, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết thành lập thị xã Sa Pa từ 01/01/2020 (giảm 7 xã, 01 thị trấn; tăng 6 phường). Chỉ đạo sáp nhập 328 thôn, tổ dân phố, lũy kế đến nay toàn tỉnh đã đã sáp nhập giảm 627 thôn, tổ dân phố (từ 2.205 xuống 1578 thôn tổ, dân phố (đạt 29,44%), giảm 4.870 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, giảm phụ cấp và kinh phí chi cho hoạt động của thôn, tổ dân phố cũng như hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố 41.862.52.000 đồng.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã tổ chức 02 Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, triển khai Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Hội nghị trực tuyến quán triệt, hướng dẫn về công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đến nay Tỉnh ủy đang hoàn thiện dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị, ban hành đề cương chi tiết, triển khai xây dựng dự thảo lần 1 Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; rà soát ban hành 4 nghị quyết quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức làm việc với các huyện ủy, thành ủy đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Những kết quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Lào Cai năm 2019, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lào Cai.

 


Tác giả: Đức Việt
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 602
Tháng 02 : 9.944
Năm 2020 : 21.525