Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thành ủy Lào Cai chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên vận năm 2019

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện năm 2018 đồng thời đáp ứng yêu cầu trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động trên địa bàn thành phố góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Thành ủy Lào Cai đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác tuyên vận năm 2019 với nhiều nội dung chỉ đạo cụ thể, sát thực.

Một là, tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, quy chế hoạt động của ban tuyên vận, tổ tuyên vận bảo đảm chất lượng, đúng yêu cầu quy định. Đối với những trường hợp Phó Trưởng ban Tuyên vận và tổ trưởng, thành viên tổ tuyên vận chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên vận, đảng ủy các xã, phường kịp thời có phương án kiện toàn, thay thế, đảm bảo công tác tham mưu, thực hiện liên tục, hiệu quả. Thực hiện nghiêm việc phân công Phó Trưởng ban chuyên trách được lựa chọn trong số công chức cấp xã và được bố trí vào chức danh có 02 biên chế trở lên có thể kiêm nhiệm không quá 20% công việc khác có liên quan. Rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện quy chế hoạt động của ban tuyên vận, tổ tuyên vận nhằm bảo đảm cơ chế điều hành, tổ chức hoạt động khoa học, hiệu quả, sát với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình tổ chức của ban tuyên vận, tổ tuyên vận, đồng thời thuận lợi cho việc phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của thành viên Ban Tuyên vận, tổ tuyên vận hằng tháng, quý, năm. Đảng ủy các xã, phường tiếp tục thực hiện theo nội dung chỉ đạo của Thành ủy Lào Cai về việc đôn đốc tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên vận trên địa bàn thành phố.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nghị tuyên vận hằng tháng. Bảo đảm việc tổ chức hội nghị theo đúng hướng dẫn về quy trình, nội dung theo Quy định 11-QĐ/TU của Tỉnh ủy. Đổi mới, điều chỉnh nội dung hội nghị tuyên vận hằng tháng theo hướng: (1) Tổng hợp tóm tắt và cung cấp thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, tỉnh, thành phố, xã, phường; dành thời lượng phù hợp lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng chống phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, chống tuyên truyền đạo trái pháp luật, an toàn giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự; (2) Tăng thời gian, chất lượng nội dung thảo luận, đánh giá hiệu quả hoạt động tuyên vận trong tháng, nắm bắt tình hình dư luận xã hội của nhân dân tại các thôn, tổ dân phố và giao nhiệm vụ cụ thể đối với công tác tuyên truyền, vận động tháng tiếp theo. Có thể luân phiên tổ chức hội nghị tại các tổ tuyên vận và mời thêm đại diện các hộ gia đình đến dự. (3) Thực hiện nghiêm túc cơ chế điều hành, chỉ đạo, tổ chức, đánh giá các lực lượng tuyên truyền tại cơ sở của Ban tuyên vận.

Ba là, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuyên vận năm 2019. Các xã, phường xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động của ban tuyên vận, tổ tuyên vận sát với kế hoạch, chương trình của cấp ủy, chính quyền cấp thành phố và cấp xã, phường. Trọng tâm tập trung tuyên truyền về thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng của tỉnh, thành phố như tuyên truyền về Kỷ niệm 89  năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2019), 72 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019… tuyên truyền về việc cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền việc thực hiện các nội dung quản lý đô thị tại các phường và việc xây dựng các thôn kiểu mẫu tại các xã theo chủ đề năm của Thành ủy… Kế hoạch thực hiện cần chi tiết, cụ thể về nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, không viết chung chung và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên ban tuyên vận, tổ tuyên vận để tập trung thực hiện trong tháng. Thực hiện nghiêm túc việc lưu trữ hồ sơ, văn bản công tác tuyên vận một cách hệ thống, khoa học, thuận tiện trong công tác triển khai nhiệm vụ cũng như kiểm tra. Ngoài việc triển khai các nội dung thông tin thời sự, cần triển khai các nội dung chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật và các chuyên đề khác bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Bốn là, xác định các nội dung, chuyên đề tuyên truyền trọng tâm hằng quý theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tổ chức đánh giá, chấm điểm, phân xếp loại việc thực hiện công tác tuyên vận với mục đích nhằm tăng cường nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên vận theo quy định, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Công tác này được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, khách quan trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm của địa phương, đơn vị được đánh giá; vai trò theo dõi, giám sát, đánh giá của cơ quan cấp trên. Kết quả đánh giá của cấp trên trực tiếp phân công nhiệm vụ, theo dõi là kết quả cuối cùng để phân xếp loại. Việc đánh giá, chấm điểm được thưc hiện trên cơ sở kết quả đi dự, kiểm tra tình hình thực hiện công tác tuyên vận tại cơ sở hằng tháng, quý của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên vận của các địa phương hằng tháng; kết quả tự chấm, tự xếp loại của các xã, phường.

Năm là, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm nghiêm túc, trách nhiệm. Theo đó : (1) Ban Tuyên giáo Thành uỷ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy, đảng ủy các xã, phường và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên vận đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan trong khối tuyên truyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên vận. Hướng dẫn triển khai, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc duy trì thực hiện công tác tuyên vận tại các xã, phường. Theo dõi tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định. (2) Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công liên quan đến công tác chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên vận năm 2019. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong khối Dân vận tích cực, chủ động thực hiện công tác tuyên vận theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của cấp ủy. (3) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan đoàn thể phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận dự chỉ đạo và báo cáo kết quả hội nghị tuyên vận tại Đảng ủy các xã, phường về Thành ủy Lào Cai (qua Ban Dân vận) sau 02 ngày dự Hội nghị, hướng dẫn hệ thống tổ chức mặt trận và các đoàn thể cơ sở thực hiện công tác tuyên vận theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. (4) Đảng uỷ các xã, phường chủ động, trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên vận và chịu trách nhiệm trước Thành ủy về hiệu quả hoạt động trên địa bàn. Tích cực đề xuất, phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy và các cơ quan liên quan để thực hiện kế hoạch, trọng tâm là thực hiện nền nếp công tác tuyên vận tại các xã, phường. Làm tốt công tác định hướng hoạt động, chỉ đạo ban tuyên vận biên soạn, cung cấp tài liệu tuyên truyền cho tổ tuyên vận hằng tháng, quý trên cơ sở tài liệu hướng dẫn của thành phố và tình hình thực tiễn địa phương. Tăng cường thông tin 2 chiều; nội dung định hướng vừa có tính lâu dài, đồng thời tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trước mắt đặt ra trong công tác chính trị tư tưởng, công tác dân vận... Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện công tác tuyên vận theo quy định. Nghiêm túc kiểm tra, đánh giá, phân xếp loại, phân công nhiệm vụ đối với thành viên Ban tuyên vận, hoạt động thực tiễn tại cơ sở của tổ tuyên vận trong thực hiện công tác tuyên vận hằng tháng. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả tổ chức thực hiện các nội dung công tác tuyên vận.  Hồ sơ lưu trữ đảm bảo đầy đủ, khoa học kinh phí hoạt động, hồ sơ quyết toán đúng theo quy định. (5) Các cơ quan, đơn vị khác như: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông căn cứ nội dung và kế hoạch tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung liên quan, nhất là việc bố trí nguồn lực; hướng dẫn, giải quyết chế độ chính sách; quy hoạch, bố trí, sắp xếp cán bộ làm công tác tuyên vận; rà soát, đầu tư, nâng cấp thiết chế văn hóa thông tin,... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tuyên vận.

Việc chỉ đạo kịp thời, ngay từ đầu năm của Thành ủy Lào Cai là căn cứ quan trọng góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện công tác tuyên vận tại 17 xã, phường trên địa bàn thành phố. Phát huy trách nhiệm, vị trí, vai trò của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở, các cơ quan liên quan nhằm đưa công tác tuyên vận hoạt động hiệu quả trong thực tiễn, góp phần phục vụ đắc lực việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, đặc biệt là các nội dung về “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt quản lý đô thị”./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 38
Tháng 05 : 15.745
Năm 2019 : 125.690