Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Si Ma Cai chú trọng, đổi mới trong thực hiện công tác tuyên giáo

Là huyện vùng cao, biên giới, đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao trong đó người Mông chiếm gần 80% dân số toàn huyện. Trong những năm qua bằng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Si Ma Cai đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, các lĩnh vực công tác được quan tâm thực hiện toàn diện trong đó công tác chính trị tư tưởng được Đảng bộ huyện chú trọng thực hiện bằng nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp với thực tiễn qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực, nhiều nội dung đạt kết quả nổi bật trong giai đoạn 2016 - 2019.

Xác định vị trí, vai trò của công tác chính trị tư tưởng trong tổng thể công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Si Ma Cai đã tập trung lãnh đạo đổi mới phương thức hoạt động công tác tuyên giáo, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, định hướng về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương để chủ động lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ. Trong 4 năm qua, Huyện ủy Si Ma Cai đã chỉ đạo ban hành 275 văn bản thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo; tổ chức 74 hội nghị triển khai, học tập, quán triệt nghị quyết TW4, 5, 6, 7, 8 (khóa XII), các chương trình, đề án của tỉnh, của huyện, chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, hội nghị báo cáo viên cấp huyện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị. Việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới cán bộ, đảng viên và quân chúng nhân dân được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Đã cụ thể hóa 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV để triển khai thực hiện; ban hành 4 chương trình, 12 đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng thời chủ động triển khai các đề án, nghị quyết chuyên đề, đặc biệt là Nghị quyết 22-NQ/TU ngày 11/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai đến năm 2020 nhằm phát triển kinh tế - văn hóa xã hội địa phương.

Si Ma Cai đang nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn mình phát triển

Công tác giáo dục lý luận chính trị và nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng, lịch sử các địa phương được tăng cường. Từ năm 2016 đến hết tháng 6 năm 2019 Huyện ủy đã chỉ đạo hoàn thành biên soạn, xuất bản 34 cuốn lịch sử đảng bộ các xã: Sín Chéng, Bản Mế, Si Ma Cai và cuốn lịch sử Đảng bộ Quân sự huyện. Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu của tỉnh. Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác bảo đảm đúng yêu cầu nội dung đồng thời hằng năm đã chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm của mỗi cơ quan, đơn vị, bước đầu đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề và tổ chức đánh giá việc làm theo Bác của tập thể, cá nhân đảng viên trong mỗi kỳ sinh hoạt. Từ năm 2016 đến hết năm 2018, toàn huyện có 16 tập thể và 39 cá nhân được ghi danh bằng hình thức vào sổ ghi danh cấp huyện; năm 2018, huyện đề nghị Tỉnh ủy Lào Cai công nhận, ghi danh cho 7 mô hình, 6 tập thể, 9 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2018.  Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã thực hiện tốt các hoạt động giáo dục lý luận chính trị theo kế hoạch, mở được 121 lớp với 9.226 học viên; trong đó 6 tháng đầu năm 2019 mở được 14/34 lớp; trong 4 năm đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 03 lớp Trung cấp LLCT tại huyện với 139 học viên.  

Công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và địa phương đã tạo được sự lan tỏa trong xã hội, có tác dụng tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được kiện toàn đảm bảo hoạt động hiệu quả, đã tổ chức 42 hội nghị báo cáo viên cấp huyện theo quy định. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tuyên truyền lồng ghép các chỉ thị, nghị quyết, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, đảng viên, vào các nội dung chương trình học tập; thực hiện 800 lượt chương trình, 447 chuyện mục, 2.782 tin, bài; phát hành 42 bản tin nội bộ phục vụ cho công tác sinh hoạt chi bộ; duy trì, thay mới 12 cụm pa nô lớn, 165 cụm pa nô nhỏ tại trung tâm huyện; tổ chức trên 273 buổi văn nghệ quần chúng tại trung tâm huyện và tuyên truyền lưu động tại các xã.

Việc nắm bắtphản ánh dư luận xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, kịp thời giúp cấp ủy có định hướng tư tưởng tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội. Việc mua, cấp phát, sử dụng báo, tạp chí của Đảng được quan tâm, đã có 35/44 (đạt 79,5%) đơn vị đặt mua báo, tạp chí theo quy định. Công tác khoa giáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả; các đơn vị đã xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị phù hợp với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, qua đó, rút ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Công tác tuyên vận được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Huyện ủy đã ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa các ban, ngành, đoàn thể với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện trong thực hiện công tác tuyên vận; chỉ đạo tổ chức bộ máy tuyên vận hoạt động đúng Quy định 11 của Tỉnh ủy, tiến hành khảo sát, kiểm tra trên 140 cuộc về công tác tuyên vận, tổ chức 533 hội nghị tuyên vận cấp xã, 3.776 buổi tuyên truyền tại thôn nhằm cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền vận động quần chúng ở cơ sở. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là các hoạt động lễ hội ở cơ sở được tổ chức phong phú, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, nhất là Kết luận số 368-KL/TU ngày 03/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt kết quả quan trọng; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, cải tạo tập tục lạc hậu.

Với sự quyết tâm, không ngừng đổi mới, công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Si Ma Cai được lãnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương, đồng thời đóng góp chung vào kết quả công tác tuyên giáo tỉnh Lào Cai trong những năm qua./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 121
Tháng 10 : 9.698
Năm 2019 : 179.738