Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong điều kiện hiện nay

Tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên có một vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trong công cuộc đổi mới đất nước, trước những cơ hội và thách thức của hội nhập quốc tế, nâng cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ góp phần làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững niềm tin yêu của quần chúng nhân dân là vấn đề quan trọng và cần thiết.

Dưới sự dẫn dắt, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta ngày càng vững mạnh, cán bộ, đảng viên trưởng thành hơn trong thực tiễn công tác và việc tiếp nhận lý luận. Trong gần 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng cộng sản Việt Nam đã phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Rất nhiều cá nhân và tập thể cán bộ, đảng viên trung kiên trong chiến đấu, lao động và học tập. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua đã có những cán bộ, đảng viên không giữ được mình, không giữ được vai trò tiên phong, gương mẫu. Điều đó đã phần nào làm giảm sút niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, trong các đại hội đảng thời kỳ đổi mới, đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại hội XI, XII, Đảng cộng sản Việt Nam nhấn mạnh đến nội dung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, sức chiến đấu cao theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

BH2 08

Bác Hồ chụp ảnh với đại diện đồng bào các dân tộc Lào Cai khi Người thăm Lào Cai ngày 23/9/1958 (Nguồn: Bảo tàng tỉnh Lào Cai)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến... Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Hồ Chí Minh chính là một tấm gương lớn, tấm gương của nói đi đôi với làm, sáng tạo, đổi mới và phát triển.

Quán triệt quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng ghi rõ: “Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng...”.

Tính tiên phong, gương mẫu là thuộc tính phẩm chất của cán bộ, đảng viên. Mỗi thời kỳ phẩm chất đó có nội dung và yêu cầu cụ thể, trong bối cảnh hiện nay tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được thể hiện trên một số nội dung chủ yếu như sau:

Đối với mình, mỗi cán bộ, đảng viên phải thấy được trách nhiệm của mình với việc nâng cao sức mạnh cho Đảng. Trước hết, sức mạnh đó là tính tiên phong, gương mẫu trong sự tu dưỡng phẩm chất đạo đức. Đây là yêu cầu, tiêu chuẩn của cán bộ, đảng viên; là yếu tố để phân biệt với quần chúng ngoài Đảng. Đồng thời cán bộ, đảng viên phải tiên phong về phẩm chất chính trị đây là yêu cầu, tiêu chuẩn hàng đầu, cơ bản nhất của cán bộ, đảng viên cộng sản. Trong giai đoạn hiện nay, người cán bộ, đảng viên phải có tư duy kiên quyết ủng hộ đổi mới đất nước, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đối với việc, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong các hoạt động thực tiễn, trong học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt. Thực tế cho thấy cán bộ, đảng viên chỉ có thể lãnh đạo được nhân dân khi họ có trình độ, kiến thức và năng lực, trí tuệ cao hơn mặt bằng chung, năng động, sáng tạo, có khả năng giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Trong hoạt động thực tiễn, cán bộ, đảng viên phải là những người kiên quyết nhất, là lực lượng nòng cốt, tổ chức và dẫn dắt phong trào giành thắng lợi. Thông qua hoạt động thực tiễn phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm góp phần xây dựng những chủ trương, chính sách hiệu quả cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Đối với người, cán bộ, đảng viên là người tiên phong, gương mẫu trong phong cách sống, phong cách làm việc, có cuộc sống đời thường, dung dị gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp; giữ mối quan hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên trở thành tấm gương sáng trong cơ quan và khu dân cư.

Trong điều kiện hiện nay nhằm nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên cần quán triệt, thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, người cộng sản phải có kiến thức, trình độ, trí thông minh và năng lực làm việc. Muốn thế, phải không ngừng học tập, học tập một cách kiên trì và nghiêm túc, không được bằng lòng với kinh nghiệm bởi kiêu ngạo cộng sản sẽ luôn đi liền với tụt hậu... Trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay, đòi hỏi phải đổi mới trên tất cả các lĩnh vực một cách toàn diện và sâu sắc. Đặc biệt, cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, kinh tế tri thức phát triển toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ và toàn diện, bên cạnh tạo ra nhiều cơ hội, cũng nảy sinh nhiều thách thức cho mỗi quốc gia. Trước tình hình đó, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tiên phong đi đầu trong học tập, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua học tập mỗi cán bộ, đảng viên sẽ nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị góp phần thúc đẩy xây dựng đất nước.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện Nghị quyết của Đảng, đường lối phát triển của đất nước, đặc biệt là Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình thường xuyên với tinh thần thẳng thắn, không “dĩ hòa vi quý”, nể nang, né tránh, ngại va chạm, không lợi dụng tự phê bình và phê bình để gây mất đoàn kết nội bộ.

Thứ ba, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc giám sát, đóng góp ý kiến, phê bình tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, giúp Đảng giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đảng viên và bảo vệ Đảng.

Tạo mọi điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng Đảng là một trong những cách thức tốt nhất nhằm giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên phải luôn tự giác học tập nâng cao trình độ về lý luận và thực tiễn; không ngừng tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống; nói và làm theo nghị quyết, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của đất nước. Cán bộ, đảng viên là “mắt xích” quan trọng trong quá trình đưa đường lối của Đảng thành hiện thực, quyết định sự phát triển của tổ chức Đảng và là sợi dây tạo mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Vì lẽ đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đầy đủ vai trò tiên phong, gương mẫu của mình để có những hành động thiết thực nhằm hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Mặt khác, mỗi tổ chức Đảng cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên cộng sản, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và đất nước đặt ra trong thời kỳ mới./.

 

 

 

Tài liệu tham khảo:

1. Mác – Ănghen: Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội

3. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011

4. ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016

5. ĐCSVN: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.

 

 


Tác giả: Th.s Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc TTBDCT huyện Văn Bàn
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 69
Tháng 01 : 9.258
Năm 2020 : 9.258