Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Mường Khương triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị “về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, trong những năm qua Huyện ủy Mường Khương đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức quán triệt triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sáng tạo Chỉ thị số 30-CT/TW và các quy định khác của Đảng và Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thông qua đó nhận thức về dân chủ và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân đã có nhiều chuyển biến rõ nét, tinh thần làm chủ và trách nhiệm thực hành dân chủ của Nhân dân được phát huy, giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề đặt ra ở cơ sở, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện phát triển.

 

Ảnh: Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế dân chủ và công tác tôn giáo năm 2018 của huyện Mường Khương

          Về thực hiện quy chế dân chủ theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI “về thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn”, Cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn trong huyện đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực nắm tình hình nhân dân phát huy vai trò dân chủ trong nhân dân, thực hiện tốt dân chủ trong phát triển kinh tế xã hội và các lĩnh vực khác của địa phương. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm, các quy định, trình tự giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” liên thông… đều được niêm yết công khai tại trụ sở, tuyên truyền phổ biến qua các cuộc họp thôn, tổ dân phố, các cuộc tiếp xúc cử tri… Các nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: điện, đường, trường, trạm; các chính sách hỗ trợ, vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; đối tượng, mức thu các loại quỹ, các khoản phí, lệ phí, các khoản đóng góp khác... đều được công khai tại các cuộc họp thôn, tổ dân phố để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã, thị trấn được củng cố, kiện toàn, hằng năm các thành viên của Ban đều được tham gia tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, các ban chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, trong đó tập trung giám sát các nội dung như: Việc thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn; giám sát việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn; thu các loại phí, lệ phí…, kết quả 100% các công trình, dự án khi được triển khai tại các xã, thị trấn đều được Ban giám sát cộng đồng thực hiện giám sát đảm bảo theo quy định, chất lượng, hiệu quả công trình sau đầu tư ngày càng được nâng lên; các khoản thu phí, lệ phí được thực hiện theo đúng quy định. Công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “Một cửa liên thông” được thực hiện nghiêm túc, hằng năm cấp xã tiếp nhận trên 14.800 hồ sơ, 100% hồ sơ đã được giải quyết và trả kết quả đúng quy định. Công tác đối thoại, giải quyết khiếu nại được quan tâm, Huyện ủy đã chỉ đạo chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tổ chức trên 50 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, tiếp nhận trên 500 ý kiến, kiến nghị, nội dung các ý kiến đề nghị về đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, hệ thống điện, nước sinh hoạt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát triển kinh tế... các ý kiến được các cơ quan đơn vị có liên quan trả lời, giải quyết đúng quy định. Tổ chức tốt việc tiếp dân, công khai lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp xảy ra, hằng năm tiếp trên 100 lượt công dân, trên 50 đơn, nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai và việc thực hiện chế độ chính sách... các đơn thư, ý kiến kiến nghị của công dân được giải quyết kịp thời, đúng quy định.

các hạng mục xây dựng đều được cấp ủy, chính quyền bàn bạc, thống nhất công khai, xin ý kiến nhân dân, qua đó được nhân dân nhiệt tình ủng hộ, tích cực tham gia, hằng năm nhân dân hiến trên những việc nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp như: Mức đóng góp xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng, đường giao thông liên thôn, bình chọn các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, xây dựng công trình phúc lợi liên quan trực tiếp đến người dân. Đặc biệt Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện tích cực, Thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch trong quản lý ngân sách, mua sắm tài sản, 10.000 m2 đất, tham gia 3.000 ngày công lao động; ủng hộ tiền mặt trên 900 triệu đồng để làm đường GTNT và nhà văn hóa thôn...

ưẢnh: Nhân dân đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn

Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Các cơ quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm túc việc thực hiện Quy chế dân chủ; phát huy mạnh mẽ tinh thần làm chủ của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt việc công khai chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị, kế hoạch công tác hằng năm, hàng quý, hàng tháng, kinh phí hoạt động hằng năm, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua hằng năm... gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, thay đổi vị trí làm việc, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, phân xếp loại; khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức đều được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình. Cán bộ công chức, viên chức được tham gia ý kiến về kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, các phong trào thi đua, các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của mình, đồng thời được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện quyền kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, các cuộc họp định kỳ, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Các kiến nghị, đề xuất của công chức, viên chức, người lao động đều được xem xét giải quyết, nhiều sáng kiến của công chức, viên chức, người lao động đã được công nhận, áp dụng vào thực tế, góp phần không nhỏ vào kết quả chung của các cơ quan, đơn vị và huyện Mường Khương.

Ảnh: Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 của các cơ quan khối đảng Huyện ủy và CĐCS Cơ quan Huyện ủy

Về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn đều thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 của Chính phủ. Các nguồn vốn kinh doanh, chế độ tiền lương, tiền công, khen thưởng và các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động đều được thảo luận công khai. Công nhân, viên chức và người lao động được phát huy tinh thần xây dựng tập thể, không có hiện tượng khiếu kiện, tố cáo của người lao động đối với chủ doanh nghiệp. Hàng tháng các doanh nghiệp đã công khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh; thông báo tình hình thực hiện các chế độ, định mức lao động và các loại quỹ do người lao động đóng góp. Hiện nay toàn huyện có trên 35 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổng số lao động thường xuyên trong các doanh nghiệp, hợp tác xã gần 500 lao động, thu nhập bình quân của người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã là 5 triệu đồng/tháng. Do thực hiện tốt quy chế dân chủ tại các các doanh nghiệp, hợp tác xã  không xảy ra tình trạng khiếu kiện về tiền lương và các chế độ chính sách khác.

Thực hiện quy chế dân chủ ở huyện Mường Khương trong những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Dân chủ đại diện được phát huy, dân chủ trực tiếp được mở rộng; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa trên tất cả các lĩnh vực ở cơ sở. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” tiếp tục được thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả tích cực; chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, các cơ quan Nhà nước, tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được cải thiện, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đã đề ra./.

                                                                                                         

 

 


Tác giả: Phạm Kim Chính
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 120
Tháng 10 : 9.697
Năm 2019 : 179.737