Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai hiện có 65 tổ chức cơ sở đảng (trong đó: 34 đảng bộ và 31 chi bộ cơ sở) với 53 tổ chức cơ sở đảng thành lập trong các cơ quan hành chính nhà nước, 12 tổ chức cơ sở đảng được lập trong các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. Xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng, ngay từ đầu năm 2018 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bám sát vào những định hướng, chủ trương lớn của tỉnh, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để tập trung trí tuệ lãnh đạo các cấp ủy cơ sở và các đoàn thể trực thuộc tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng các cấp, 05 nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về công tác xây dựng đảng.

. Đặc biệt để tạo bước đột phá trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 08-QĐ/TU, ngày 05/12/2018 “Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh” và ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 20/6/2018 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thuộc Đảng bộ Khối”.  

Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy cơ sở phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tập trung lãnh đạo tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nhiều cấp ủy cơ sở đã cụ thể hóa nghị quyết của Đảng để lãnh đạo cơ quan, đơn vị các tổ chức đoàn thể trực thuộc; làm tốt công tác tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên các lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quan hệ đối ngoại, trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, trọng tâm là 04 Chương trình, 19 Đề án công tác  của Tỉnh ủy. Tập trung thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan nhà nước và cơ quan đảng, đoàn thể. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cả hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần quan trọng vào thực hiện vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018. 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Triển khai quán triệt, học tập nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 khóa XII; kết quả 65/65 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho 6.731 lượt đảng viên và 3.279 lượt quần chúng; Việc học tập, quán triệt nghị quyết đã có sự đổi mới theo phương châm “đầy đủ – kịp thời – thiết thực – chất lượng – hiệu quả”; việc quán triệt, nghiên cứu, học tập Nghị quyết đã có sự đổi mới, thiết thực, không qua loa, hình thức. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết được quan tâm thực hiện tốt, qua đó đã góp phần, nâng cao nhận thức, phát huy được năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên thông qua đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ Khối; đề cao cảnh giác cách mạng, tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bìnhcủa các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối đã xuất hiện một số mô hình hay, cách làm tốt như: Chi bộ Báo Lào Cai có quy định cán bộ làm Báo “Mắt sáng, long trong, bút sắc”, Chi bộ Tỉnh hội phụ nữ xây dựng “Quy tắc ứng xử đối với cán bộ làm việc trong các cấp Hội phụ nữ tỉnh Lào Cai”, Chi bộ Bệnh viện Y học cổ truyền xây dựng chuẩn mực của cán bộ bệnh viện “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”… Năm 2018, Đảng ủy Khối đã mở 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 157 đảng viên mới kết nạp, 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 150 quần chúng ưu tú; kết quả 100% học viên đều đạt yêu cầu và xếp loại khá, giỏi.

Công tác xây dựng tổ chức đảng được thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo thường xuyên kịp thời nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiêm túc, nội dung sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt Đảng; xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó xác định trọng tâm thực hiện nghiêm túc việc chấm điểm, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng theo Kế hoạch số 99-KH/TU của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đã thành lập các tổ công tác đi nắm tình hình dự sinh hoạt với 08 cấp ủy và 18 chi bộ, qua đó đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện, chỉ ra được một số cách làm mới, hiệu quả trong sinh hoạt đảng để nhân rộng; kết quả trong năm có 90% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được xếp loại chất lượng sinh hoạt tốt, 10% xếp loại chất lượng khá; 96,7% chi bộ cơ sở được xếp loại chất lượng sinh hoạt tốt, 3,3% xếp loại chất lượng khá; không có chi bộ xếp loại trung bình và kém. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt kiện toàn cấp ủy, đặc biệt là sắp xếp các tổ chức đảng sau khi các cơ quan, đơn vị sáp nhập. Công tác nhận xét, đánh giá, đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý được thực hiện theo quy định phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đảm bảo dân chủ và công khai. Công tác phát triển đảng được quan tâm cả về số lượng và chất lượng; quyết định kết nạp 191 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 59% kế hoạch năm 2018, vượt 14,16% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XXIII đề ra. Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ luôn được quan tâm thực hiện tốt nhất là trong việc thẩm tra, xác minh các trường hợp phục vụ công tác kết nạp đảng viên mới, thẩm định hồ sơ cán bộ, đảng viên chuẩn bị đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp được duy trì và thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Năm 2018, Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối đã tiến hành kiểm tra, giám sát 31 tổ chức cơ sở đảng, 19 đảng viên; đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát đối với 27 chi bộ trực thuộc, 79 đảng viên; các chi bộ đã kiểm tra, giám sát đối với 109 đảng viên; nổi bật trong công tác kiểm, giám sát  năm 2018 Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra được 06 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Qua các các cuộc kiểm tra, giám sát cấp ủy và UBKT các cấp đã có kết luận cụ thể, yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Năm 2018, Đảng ủy Khối đã xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, kết quả: Quyết định công nhận 14 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 47 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 04 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy Khối đã tặng giấy khen cho 14 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2018, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo các cấp uỷ đảng và các tổ chức đoàn thể trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và về đích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả:   Nguyễn Thị Thu Hà - Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 65
Tháng 08 : 7.243
Năm 2019 : 152.933