Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị phiên bất thường

Ngày 29/01/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị phiên bất thường, dưới sự chủ trì của các đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Hà Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đặng Xuân Phong - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị đã thực hiện các nội dung: 1) Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. (2) Quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai. (3) Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ  Tỉnh ủy năm 2018.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư Tỉnh uỷ quán triệt các nội dung hội nghị

  Trước khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 01/02/2018, theo kế hoạch đối với cấp xã tỉnh Lào Cai sẽ chỉ đạo: Rà soát, xây dựng Đề án sáp nhập, sắp xếp, thu gọn hợp lý các xã, phường, thị trấn chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (hiện nay tỉnh Lào Cai có 18 đơn vị hành chính cấp xã không đạt 50% cả hai tiêu chí diện tích và dân số theo quy định; 45 đơn vị hành chính cấp xã có diện tích dưới 50% tiêu chuẩn quy định; 47 đơn vị hành chính cấp xã có dân số dưới 50% tiêu chuẩn quy định). Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm cấp xã, xác định số người làm việc ở mỗi vị trí theo hướng tiếp tục giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã và nâng cao về chất lượng. Thực hiện bố trí cán bộ kiêm nhiệm công tác Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội. Bố trí số lượng, sắp xếp công chức phù hợp với yêu cầu công việc và điều kiện cụ thể của địa phương; giảm số công chức thuộc 5 chức danh: Kế toán - Tài chính, Văn phòng - thống kê, Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp..., Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội. Rà soát, giảm số lượng thôn, tổ dân phố cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố để đảm bảo tiêu chí: có 100 hộ trở lên đối với thôn (trừ những thôn biên giới); có 150 hộ trở lên đối với tổ dân phố. Các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể. Tiếp tục rà soát để ghép các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo hướng tăng cường kiêm nhiệm, giảm xuống mỗi thôn, tổ dân phố còn 3 người đảm nhiệm các chức danh theo tinh thần Kết luận số 64-KL/TW. Xây dựng, hoàn thiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố dưới sự chủ trì của Mặt trận Tổ quốc và bảo đảm sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự quản lý của chính quyền.

 

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã chỉ rõ sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975 đến nay, đơn vị hành chính các cấp ở nước ta đã được điều chỉnh, sắp xếp lại phù hợp với từng giai đoạn lịch sử và đã đạt được một số kết quả tích cực góp phần phát huy nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã quy mô quá nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng; nguồn lực của địa phương và Trung ương cho phát triển kinh tế - xã hội bị phân tán, nhất là trong điều kiện Trung ương đang đẩy mạnh phân cấp, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương. Việc tăng số lượng đơn vị hành chính các cấp đã dẫn đến tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương tăng; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị làm việc tăng; đại đa số các đơn vị cấp huyện, cấp xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối chi thường xuyên, chủ yếu Trung ương phải hỗ trợ.

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị nêu ra quan điểm: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ; thực hiện theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn có trọng tâm, cách làm phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, chắc chắn, nơi đã rõ, có điều kiện thuận lợi thì làm trước; phù hợp với quy hoạch tổng thể, yêu cầu phát triển; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, không gây xáo trộn lớn. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng; tuân thủ Hiến pháp. Gắn sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vừa căn cứ theo các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số; đồng thời, phải chú trọng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý - tự nhiên, cộng đồng dân cư và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội. Trong quá trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải đồng thời giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan và có lộ trình bố trí, sắp xếp hợp lý để bảo đảm đúng số lượng quy định.

Mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2021: Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Từ năm 2022 - 2030, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện giai đoạn 2019 - 2021, xác định lộ trình thực hiện để đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính.

Hội nghị cũng tiến hành báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, dự báo, đánh giá đúng tình hình, lường trước những khó khăn, chủ động xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới. Các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2015 – 2020, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; phát huy được tính tích cực, sáng tạo, năng động của cá nhân, tạo nên sức mạnh trí tuệ tập thể; chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phù hợp với thực tế tại địa phương. Những công việc được uỷ quyền theo Quy chế làm việc đều được thực hiện đúng quy định. Căn cứ vào nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, các đồng chí Ủỷ viên Ban Thường vụ đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, thường xuyên đi cơ sở để kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các ngành, các địa phương. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và cao nhất từ trước đến nay trên các lĩnh vực so với cùng kỳ nhiều năm.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 10,23% là năm có mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay (đứng thứ 3/14 trong các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc). GRDP bình quân đầu người đạt 61,84 triệu đồng/người, tăng 9,6 triệu đồng so thực hiện năm 2017. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa; diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được mở rộng, chăn nuôi phát triển ổn định, công tác bảo vệ và trồng rừng mới được tích cực triển khai. Năm 2018 toàn tỉnh có thêm 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 180% mục tiêu Nghị quyết 14, lũy kế có 44/143 xã hoàn thành nông thôn mới, bằng 30,07% tổng số xã trên địa bàn, đạt 88% mục tiêu Đại hội. Sản xuất công nghiệp được quan tâm theo hướng chế biến sâu, nâng cao giá trị sản xuất, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 đạt 29.043 tỷ đồng, tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội đạt 35.100 tỷ đồng, xuất nhập khẩu đạt 3.000 triệu USD. Năm 2018, có 4,247 triệu lượt khách du lịch đến Lào Cai, vượt 6,1% mục tiêu Đại hội. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cả năm đạt 8.368 tỷ đồng, đạt 93% so với mục tiêu Đại hội. Văn hóa, thông tin, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Đã hoàn thành giai đoạn 1 nhà ở bán trú cho học sinh và nhà ở công vụ cho giáo viên; hoàn thành xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm trường học; số trường học đạt chuẩn quốc gia tăng nhanh đến nay là 359/628 trường bằng 57,16%, vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội (54%); tỷ lệ hộ nghèo còn lại chiếm 16,25% tổng số hộ trên địa bàn, vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, các chỉ thị, nghị quyết do Trung ương ban hành được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

 

 


Tác giả: Đức Việt
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 58
Tháng 08 : 7.236
Năm 2019 : 152.926