Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tỉnh ủy Lào Cai xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên vận năm 2019

Trên cơ sở đánh giá kết quả, hạn chế cũng như những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn thực hiện năm 2018 và những năm trước đây, Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên vận năm 2019 với những nội dung cụ thể, bảo đảm sự lãnh đạo và thực hiện mang tính xuyên suốt.

Thứ nhất, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở yêu cầu trong thực hiện công tác tuyên vận theo đúng Quy định số 11-QĐ/TU cũng như các văn bản hướng dẫn khác có liên quan theo quan điểm công tác tuyên vận là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Việc triển khai thực hiện công tác tuyên vận bảo đảm theo đúng phân cấp đã được quy định, trong đó đặc biệt chú trọng và nâng cao hiệu quả, tính chủ động của cấp ủy cấp huyện và đảng ủy các xã, phường, thị trấn.

Thứ hai, xác định 4 nhóm nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan cấp tỉnh, đó là: (1) Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chất lượng biên soạn, cung cấp thông tin thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, chuyên đề do các sở, ngành chịu trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch, phù hợp với đối tượng, thời gian thực hiện tại hội nghị tuyên vận. Bảo đảm việc cung cấp thông tin đúng thời gian theo Quy định để các huyện ủy, thành ủy bổ sung phần thông tin thời sự của huyện, cung cấp cho đảng ủy các xã, phường, thị trấn biên soạn bổ sung phần thông tin của cấp xã và tổ chức hội nghị tuyên vận theo lịch đăng ký. (2) Tiếp tục thực hiện việc phân công các cơ quan cấp tỉnh đi dự hội nghị tuyên vận hằng tháng gắn với đánh giá, giám sát công tác tuyên vận tại cơ sở theo Quy định, bảo đảm có sự luân phiên địa bàn phụ trách. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, cung cấp hình ảnh hoạt động của ban tuyên vận, tổ tuyên vận ở các địa phương về bộ phận tổng hợp thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phục vụ công tác tổng hợp, tham mưu và cung cấp nội dung cho chuyên mục “Thông tin tuyên vận” - Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy (TTĐT). (3) Ban biên tập Cổng TTĐT Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường số lượng, chất lượng biên tập, cung cấp tin, bài, tài liệu, thông tin thời sự về công tác tuyên vận các cấp, nhất là cấp cơ sở trong chuyên mục Thông tin tuyên vận trên Cổng TTĐT Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy. Định kỳ hằng tháng có thống kê, đánh giá tình hình hoạt động chuyên mục “Thông tin tuyên vận” trên Cổng TTĐT Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đề xuất hình thức khen thưởng đối với những đơn vị có nhiều tin, bài, lượt truy cập. (4) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát tổng thể và đề xuất nội dung điều chỉnh, sửa đổi Quy định số 11-QĐ/TU bảo đảm sát thực tiễn.


Công tác tuyên vận thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, xác định 6 nhóm nhiệm vụ cụ thể đối với các huyện ủy, thành ủy, đó là: (1) Phát huy vai trò chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong chỉ đạo, hướng, dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác tuyên vận tại cơ sở bám sát Quy định, phù hợp với thực tiễn tình hình tại mỗi địa phương, bảo đảm công tác tuyên vận được thực hiện hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; xây dựng đô thị văn minh. (2) Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tuyên vận. Trong đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo kịp thời kiện toàn tổ chức, rà soát, bổ sung quy chế hoạt động ban tuyên vận, tổ tuyên vận đảm bảo phù hợp với thực tế công việc. Quan tâm bố trí, sắp xếp công việc đối với cán bộ được phân công làm phó trưởng ban tuyên vận chuyên trách bảo đảm có đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm, thời gian để tham mưu, thực hiện nhiệm vụ gắn với đánh giá cán bộ tuyên vận bảo đảm khách quan, toàn diện, khuyến thích, động viên cán bộ hăng say thực hiện nhiệm vụ. Nghiên cứu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ tuyên vận cơ sở phù hợp với thực tiễn từng địa phương. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng tập trung vào kỹ năng, nghiệp vụ báo cáo viên; kỹ năng tham mưu xác định mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận và đánh giá việc thực hiện công tác tuyên vận; kỹ năng tổng hợp, sử dụng, khai thác thông tin, tài liệu trên Cổng TTĐT tỉnh, huyện; sử dụng hòm thư điện tử trong truyền tải tài liệu tuyên vận; kỹ năng viết, cung cấp tin, bài, hình ảnh về công tác tuyên vận đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh, huyện. (3) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hội nghị tuyên vận cấp xã hằng tháng theo đúng lịch đã đăng ký, bảo đảm nội dung theo Quy định; báo cáo kịp thời việc điều chỉnh lịch tổ chức; có hình thức nhắc nhở, phê bình đối với người đứng đầu những địa phương không thực hiện nghiêm túc việc tổ chức hội nghị tuyên vận. Nâng cao chất lượng biên soạn phần thông tin thời sự chính trị của huyện, xã bảo đảm có chọn lọc, thông tin nổi bật, số liệu có tính tổng hợp, khái quát. Thực hiện nghiêm túc việc phân công dự hội nghị và đánh giá, giám sát việc thực hiện công tác tuyên vận tại cơ sở theo quy chế phối hợp; cán bộ cấp huyện cần nắm vững các nội dung công tác tuyên vận để có sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể đối với cơ sở. Cần đánh giá, phân loại và tập trung dự hội nghị cũng như hướng dẫn thực hiện công tác tuyên vận đối với những địa bàn còn yếu. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thiết kế “Sổ nhật ký tuyên vận” cho các tổ tuyên vận đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc ghi chép “Sổ nhật ký tuyên vận” theo quy định. (4) Nghiên cứu biện pháp nhằm cải thiện, nâng cao năng lực, kỹ năng truyền đạt của báo cáo viên được phân công thực hiện các chuyên đề tại hội nghị. Tiếp tục nâng cao năng lực xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể công tác tuyên vận hằng tháng, quý, năm để thực hiện đạt hiệu quả gắn với phân công nhiệm vụ và đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiêm vụ của thành viên ban tuyên vận, tổ tuyên vận bảo đảm chính xác, khách quan. (5) Báo cáo tình hình thực hiện công tác tuyên vận hằng tháng (có thể báo cáo riêng hoặc lồng ghép trong báo cáo của cấp ủy huyện) nhưng phải dành dung lượng phù hợp để đánh giá sâu nội dung tuyên vận. Cần làm nổi bật kết quả thực hiện như số lượng, thể loại văn bản chỉ đạo, số liệu về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận (có so sánh, đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra), số lượng cuộc đi dự, kiểm tra công tác tuyên vận trong tháng, kết quả đánh giá, chấm điểm của cấp huyện đối với đảng ủy cấp xã. Phần mục tiêu, nhiệm vụ tháng sau cũng cần thể hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên vận. Thực hiện gửi báo cáo hằng tháng về bộ phận tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đúng thời gian. (6) Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện quản trị, vận hành Cổng TTĐT các huyện ủy, thành ủy theo đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả. Rà soát điều chỉnh, ban hành mới các văn bản thực hiện, nhất là quy chế hoạt động, thành lập và phân công ban biên tập, quy chế chi trả nhuận bút... bảo đảm theo quy định. Phân công cụ thể thành viên ban biên tập phụ trách, chịu trách nhiệm thực hiện chuyên mục Thông tin tuyên vận trên Cổng TTĐT. Nghiên cứu thiết lập mạng lưới cộng tác viên chuyên mục tuyên vận bảo đảm thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin thời sự, tài liệu, chuyên đề phục vụ thực hiện công tác tuyên vận; tin, bài, hình ảnh phản ánh hoạt động tuyên vận tại cơ sở. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị chuyên môn, đảng ủy các xã, phường, thị trấn về nội dung, chế độ và phương pháp cung cấp thông tin, khai thác thông tin, tài liệu trên Cổng TTĐT Tỉnh ủy, Cổng TTĐT cấp mình phục vụ việc tham mưu, thực hiện công tác tuyên vận.

Sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Tỉnh ủy cùng với sự vào cuộc chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương là tiền đề quan trọng để công tác tuyên vận tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương cũng như tỉnh Lào Cai trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 7
Tháng 02 : 14.546
Năm 2020 : 26.127