Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kết quả nổi bật trong thực hiện công tác tuyên vận tỉnh Lào Cai năm 2018

Với sự quyết tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh, công tác tuyên vận năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục được thực hiện nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, văn minh đô thị.

Thứ nhất, căn cứ Quy định số 11-QĐ/TU và yêu cầu thực tiễn, trong năm 2018 Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Chỉ đạo một số vấn đề công tác tư tưởng của Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên vận hằng tháng bảo đảm cụ thể. Ban hành Quy chế số 04-QC/TU ngày 02/01/2018 về quản lý, hoạt động, cung cấp thông tin của Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Lào Cai trong đó bổ sung nội dung và giao nhiệm vụ cụ thể đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy trong việc cung cấp tin, bài, tài liệu về công tác tuyên vận từ tỉnh đến cơ sở và ngược lại trên Cổng thông tin điện tử. Từ tháng 01 đến hết tháng 12 năm 2018, 13 cơ quan được phân công đã cử 221 lượt lãnh đạo, cán bộ đi dự hội nghị tuyên vận, khảo sát và nắm bắt công tác tuyên vận tại 226 lượt xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh thống nhất và ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề tuyên truyền, vận động năm 2018 tại hội nghị tuyên vận, theo đó đã triển khai 33 chuyên đề phục vụ hội nghị tuyên vận hằng tháng. Hầu hết các cơ quan đã có sự chủ động, tích cực trong việc biên soạn, cung cấp chuyên đề tuyên truyền thuộc ngành, lĩnh vực theo kế hoạch bảo đảm chất lượng, phù hợp với thực tiễn tại cơ sở và Quy định số 11-QĐ/TU. Năm 2018, UBND tỉnh Lào Cai đã cấp trên 7,3 tỷ đồng phục vụ thực hiện công tác tuyên vận toàn tỉnh. Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy đã viết, biên tập, đăng tải 94 tin, bài phản ánh hoạt động chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên vận của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở cũng như tài liệu nghiệp vụ công tác tuyên vận trên mục “Thông tin tuyên vận” - Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy. Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy đồng thời đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn các huyện ủy, thành ủy trong việc cung cấp thông tin, tài liệu tuyên vận trên hệ thống Cổng thông tin điện tử, thiết lập hòm thư điện tử với tên miền (@laocai.gov.vn) phục vụ việc truyền tải, báo cáo công tác tuyên vận kịp thời, hiệu quả.  

Thứ hai, các huyện ủy, thành ủy tiếp tục chỉ đạo, định hướng, tổ chức thực hiện công tác tuyên vận theo phân cấp đã được nêu trong Quy định số 11-QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường trực các huyện ủy, thành ủy đã ban hành trên 300 văn bản chỉ đạo, triển khai công tác tuyên vận đến đảng ủy các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Công tác tổng hợp, gửi báo cáo, lịch tổ chức hội nghị tuyên vận hằng tháng được hầu hết các huyện ủy, thành ủy thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, có chất lượng; báo cáo đánh giá việc thực hiện của một số đơn vị có số liệu minh chứng, có sự so sánh, đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận tháng trước, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể tháng sau, thuận lợi cho cấp tỉnh tổng hợp, đánh giá, tiêu biểu như các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Bát Xát, thành phố Lào Cai. Trong năm các huyện ủy, thành ủy đã tổ chức được 1.885 cuộc đi dự hội nghị, kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện công tác tuyên vận tại cơ sở; riêng thường trực cấp ủy huyện, thành phố thực hiện được 127 cuộc. Một số đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ phân công ủy viên ban thường vụ đi dự hội nghị và đánh giá công tác tuyên vận hằng tháng gắn với địa bàn được phân công phụ trách, tiêu biểu như thành phố Lào Cai, huyện Văn Bàn. Công tác chỉ đạo kiện toàn, bổ sung thành viên ban tuyên vận, tổ tuyên vận, nhất là chức danh phó trưởng ban chuyên trách được các huyện ủy, thành ủy thực hiện kịp thời, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 164 ban tuyên vận với 1.761 thành viên, ban tuyên vận có ít thành viên nhất là 09 người (chiếm đa số), một số ít ban có từ 18 đến 19 người; các ban tuyên vận đều cơ cấu đủ 02 phó ban theo Quy định. Trong năm 2018 các huyện ủy, thành ủy đã chỉ đạo tổ chức biên soạn được trên 470 tin thời sự của huyện cung cấp triển khai tại hội nghị tuyên vận. Chất lượng tài liệu của một số huyện từng bước được nâng lên, tiêu biểu như huyện Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai, thành phố Lào Cai, Bát Xát, Bảo Yên, Văn Bàn... Công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đối với đội ngũ cán bộ tuyên vận cơ sở được hầu hết các huyện ủy, thành ủy tiếp tục quan tâm thực hiện với nhiều hình thức, phương pháp kịp thời.

Thứ ba, hầu hết Đảng ủy các xã, phường, thị trấn đã có sự nhận thức đúng đắn vai trò, yêu cầu của công tác tuyên vận do đó đã có sự chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung theo Quy định số 11-QĐ/TU. Thực hiện cơ bản đạt yêu cầu hội nghị tuyên vận hằng tháng về đăng ký lịch, thời gian tổ chức, chương trình, phân bổ thời gian cho từng chuyên đề, tài liệu hội nghị, phân công báo cáo viên truyền đạt, báo cáo đánh giá và xác định mục tiêu công tác tuyên vận, chấm điểm và công bố điểm của đảng ủy đối với các chi bộ (tổ tuyên vận), thảo luận, điều hành, kết luận. Trong năm 2018, ban tuyên vận đã tham mưu cho đảng ủy các xã, phường, thị trấn tổ chức được 1.968 hội nghị tuyên vận hằng tháng theo Quy định với sự tham gia của 94.352 lượt cán bộ, đảng viên, thành viên ban tuyên vận, tổ tuyên vận. Việc xây dựng báo cáo đánh giá công tác tuyên vận và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng sau cũng như đánh giá, chấm điểm của đảng ủy xã, phường, thị trấn đối với chi bộ (tổ tuyên vận) tại hầu hết các đơn vị đều thực hiện bảo đảm chất lượng. Việc phân công, bố trí báo cáo viên thực hiện truyền đạt các chuyên đề tại hội nghị tuyên vận ở nhiều xã, phường, thị trấn đã có sự chuyển biến tích cực, có sự phân công bảo đảm phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sở trường của từng người. Hầu hết các xã, phường, thị trấn đã bố trí đồng chí phó trưởng ban tuyên vận chuyên trách chịu trách nhiệm làm công tác tổ chức, thông tin thời sự; đồng chí phó ban là phó Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm 01 chuyên đề tuyên truyền và thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Phần lớn cán bộ tuyên vận, nhất là phó trưởng ban tuyên vận chuyên trách và tổ trưởng tổ tuyên vận có năng lực chuyên môn, ý thức tự giác cao, trách nhiệm, tâm huyết với công việc được phân công.

Thứ tư, việc thực hiện nhiệm vụ tại các tổ tuyên vận tiếp tục được nâng cao. Đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 1.856 tổ tuyên vận với 5.781 thành viên. Việc kiện toàn, bổ sung thành viên tổ tuyên vận được thực hiện kịp thời, nhất là đối với các địa bàn thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố do đó bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Các tổ tuyên vận đều bảo đảm số lượng tổ viên và cơ cấu thành viên theo Quy định. Sau khi tiếp thu thông tin, nhận nhiệm vụ tại hội nghị tuyên vận hằng tháng, căn cứ tình hình thực tế tại thôn, tổ dân phố, nhiều đồng chí tổ trưởng tổ tuyên vận (đa số là bí thư chi bộ) đã chủ động họp các lực lượng tuyên truyền ở thôn, tổ dân phố, chủ yếu là cán bộ các chi hội, đoàn thể để thống nhất và phân công thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đến đoàn viên, hội viên, nhân dân. Do địa bàn rộng (nhất là khi thực hiện ghép một số thôn, tổ dân phố) tổ tuyên vận đã có nhiều cách làm sáng tạo như phân công mỗi thành viên phụ trách một cụm dân cư, có trách nhiệm quan tâm giúp đỡ, nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng nhân dân, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tại địa bàn phụ trách. Tổ trưởng và các thành viên thường xuyên vừa trực tiếp tuyên truyền vận động vừa kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, chú trọng động viên, thu thập thông tin về kết quả tuyên vận từ các tổ chức và cá nhân ghi chép, tổng hợp vào “Sổ nhật ký tuyên vận” theo tiến độ, số lượng, chất lượng kết quả tuyên vận trong tháng, tham mưu cho chi bộ đánh giá, chấm điểm, xếp loại công tác tuyên vận.

Thứ năm, công tác đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ tuyên vận được thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở. Tại cấp tỉnh, hằng tháng Ban Chỉ đạo công tác tư tưởng của Tỉnh ủy chủ trì họp thống nhất cùng với đại diện Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy ủy chấm điểm công tác tuyên vận bảo đảm khách quan và phản ánh đúng thực tế. Theo đó, huyện Si Ma Cai có 11 tháng xếp loại Tốt; huyện Bắc Hà và Bảo Thắng có 10 tháng xếp loại Tốt, 01 tháng xếp loại Khá; huyện Mường Khương, thành phố Lào Cai có 09 tháng xếp loại Tốt, 02 tháng xếp loại Khá; huyện Bảo Yên, Bát Xát có 08 tháng Tốt, 03 tháng xếp loại Khá; huyện Văn Bàn có 6 tháng xếp loại Tốt, 5 tháng xếp loại Khá; huyện Sa Pa có 02 tháng xếp loại Tốt, 06 tháng xếp loại Khá, 03 tháng xếp loại Trung bình. Tại cấp huyện, các huyện ủy, thành ủy đã đánh giá, chấm điểm trong năm 2018 có 98 ban tuyên vận xếp loại Tốt, 64 ban tuyên vận xếp loại Khá, 02 ban tuyên vận xếp loại Trung bình. Cụ thể: Huyện Bát Xát (17 tốt, 5 khá); thành phố Lào Cai (17 tốt); huyện Si Ma Cai (11 tốt, 02 khá); huyện Mường Khương (03 tốt, 13 khá); huyện Bảo Yên (17 tốt, 01 khá); huyện Văn Bàn (11 tốt, 12 khá); huyện Bảo Thắng (12 tốt, 03 khá, 2 trung bình); huyện Bắc Hà (06 tốt, 15 khá); huyện Sa Pa (03 tốt, 13 khá, 02 trung bình). Việc đánh giá, phân xếp loại cán bộ phó ban tuyên vận chuyên trách và đề nghị cấp huyện công nhận được đảng ủy các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc. Qua việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ được phân công, năm 2018 đảng ủy các xã, phường, thị trấn đã xếp loại đề nghị các huyện, thành phố công nhận 28 đồng chí phó trưởng ban tuyên vận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 136 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh những hạn chế còn tồn tại, kết quả trong thực hiện công tác tuyên vận năm 2018 khẳng định sự quyết tâm, năng lực chỉ đạo, triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh. Đây tiếp tục là tiền đề quan trọng để xác định các nhiệm vụ năm 2019 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc 4 chương trình, 19 đề án trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

 


Tác giả: Phùng Nam Trung
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 243
Tháng 07 : 4.813
Năm 2019 : 141.635