Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Điểm sáng trong chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên vận năm 2018 của huyện Si Ma Cai

Phát huy kết quả thực hiện năm 2017, công tác tuyên vận năm 2018 trên địa bàn huyện Si Ma Cai tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện với nhiều biện pháp quyết liệt, đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đồng thuận, chung tay thực hiện. Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện thể hiện trên một số mặt như sau.

Thứ nhất, tiếp tục thể chế hóa nội dung chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tham mưu giúp việc cấp huyện.

Nội dung chỉ đạo triển khai công tác tuyên vận năm 2018 được Huyện ủy Si Ma Cai cụ thể hóa thành 70 văn bản các loại, một số nội dung chỉ đạo trọng tâm đó là kế hoạch thực hiện Đế án số 17-ĐA/TU về “tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động, giai đoạn 2016 - 2020” năm 2018; kế hoạch về thực hiện chuyên đề tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận năm 2018;  kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phân xếp loại cuối năm đối cán bộ phụ trách công tác tuyên vận theo Quy định của Tỉnh ủy… Nhìn chung, các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy đã được triển khai sâu rộng đến cơ sở, làm căn cứ để các xã thực hiện công tác tuyên vận trong năm 2018. Việc biên soạn, cung cấp cho ban tuyên vận được huyện thực hiện nghiêm túc, kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Trong năm 2018, Huyện ủy phân công và cử cán bộ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện dự và chỉ đạo tại 156 hội nghị tuyên vận thuộc 13/13 xã trong toàn huyện. Trong quá trình dự và chỉ đạo, đánh giá công tác tuyên vận, nhiều vấn đề đã được giải quyết ngay tại cơ sở. Sau hội nghị, các cá nhân được cử đi dự và các cơ quan phối hợp tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình tổ chức hội nghị về Huyện ủy theo Quy chế phối hợp.

Vai trò tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đoàn thể huyện được phát huy, bảo đảm yêu cầu. Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ và các cơ quan đoàn thể huyện trong việc đi dự, hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên vận tại 13 xã; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc hệ thống đoàn, hội cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên vận; hướng dẫn ban tuyên vận các xã thực hiện tốt công tác phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động và nắm tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân, tình hình tôn giáo, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tỷ lệ chuyên cần ở các cấp học; tình hình thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, tỉnh, huyện; tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết 22-NQ/TU của Tỉnh ủy và Đề án chăn nuôi của huyện; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh, huyện các tháng trong năm 2018; tuyên truyền phòng, chống rét, các loại dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm. Trong năm, Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Dân vận, Văn phòng Huyện ủy tham mưu cho Huyện ủy tổ chức 12 hội nghị báo cáo viên cho các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị huyện, ban tuyên vận các xã, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội huyện. Tại hội nghị các đại biểu đã được tiếp thu những nội dung chuyên đề do các đồng chí báo cáo viên trình bày đồng thời giao ban công tác tư tưởng, đánh giá công tác tuyên vận và định hướng tuyên truyền, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên vận trong thời gian tiếp theo. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện đã tuyên truyền trên sóng phát thanh các tin, bài về công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở; thường xuyên cắt, dán, thay mới băng zôn khẩu hiệu, tại trung tâm huyện, chủ đề tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với các chương trình, đề án của huyện; các ngày kỷ niệm trong năm; tuyên truyền về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền về vệ sinh môi trường… Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy hằng tháng phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện biên soạn tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu và hướng dẫn Ban tuyên vận các xã tuyên truyền về Luật mới ban hành, sửa đổi.

Công tác chỉ đạo tổ chức hội nghị tuyên vận cấp xã được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng. Trong năm 2018 Huyện ủy chỉ đạo 13/13 xã tổ chức hội nghị tuyên vận hằng tháng theo đúng quy định của Tỉnh ủy; tổng hợp báo cáo và biểu đánh giá chấm điểm thực hiện công tác tuyên vận gửi về Huyện ủy trước ngày 20 của tháng. Hội nghị tuyên vận các xã do đồng chí Thường trực Đảng ủy chủ trì. Tại các hội nghị của Ban tuyên vận xã, các buổi họp thôn và sinh hoạt Chi bộ ngoài những nội dung thông tin về tình hình thời sự quan trọng trên thế giới, trong nước, tỉnh, huyện, các chuyên đề như công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Lào Cai; chuyên đề tuyên truyền ngày đại đoàn kết…; chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật, các xã còn bổ sung những nội dung quan trọng như tình hình thời sự của xã; giải đáp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tại thôn, nhất là những khó khăn trong vận động xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết 22 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, Đề án chăn nuôi và các Nghị quyết chuyên đề của huyện.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên vận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng tại các địa phương trong huyện.

Ban tuyên vận xã Sán Chải đã chỉ đạo các tổ tuyên vận thôn vận động 34 hộ gia đình đổ được 1,95km đường liên gia, tuyên truyền vận động 280 hộ gia đình tổng vệ sinh 6,5km đường làng ngõ xóm, vận động 04 hộ mua 04 con bò thuộc ngân hàng bò, vận động 22 hộ gia đình làm nhà tắm và nhà tiêu hợp vệ sinh, 04 hộ làm nhà, xoá 04 nhà tạm, vận động 51 hộ gia đình đóng góp tiền xây dựng đường giao thông nông thôn, triển khai thành công công trình thanh niên “Thắp sáng khu dân cư” tại thôn Lù Dì Sán với trị giá 20 triệu đồng. Ban tuyên vận đã tuyên truyền vận động 332/629 hộ ký cam kết không tham gia mai mối cho các trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, vận động 3000 lượt người tham gia ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ tuyên vận thôn Lù Dì Sán. Bên cạnh đó, các tổ tuyên vận tuyên truyền vận động 10 hộ gia đình trồng và chăm sóc 3,95ha rau trái vụ. Tuyên truyền, vận động học sinh đến trường với tỷ lệ trung bình đạt từ 95% trở lên (riêng trường THCS đạt từ 90% trở lên). Hoàn thành tốt mục tiêu tuyên vận năm 2018.

Ban tuyên vận xã Lùng Sui đã chỉ đạo các tổ tuyên vận thực hiện tốt các mục tiêu tuyên vận đề ra, cụ thể: tuyên truyền vận động được 15 hộ gia đình trên địa bàn xã làm mới 15 chuồng trâu, 49 hộ gia đình tham gia dự án chăn nuôi bò với tổng số 98 con bò, 167 hộ gia đình tham gia nuôi nuôi lợn với tổng số 269 con, 10 hộ gia đình tham gia nuôi vịt tổng số 500 con. Vận động 472 hộ gia đình tham gia đóng góp tiền đổ bê tông tuyến đường từ Lùng Sán đến Seng Sui với chiều dài 3,5km, tuyến đường thôn Lao Dìn Phàng chiều dài 2,2km. Vận động học sinh các cấp học ra lớp đạt tỷ lệ chuyên cần 94-98%. Hoàn thành tốt mục tiêu tuyên vận đề ra.

Ban tuyên vận xã Si Ma Cai chỉ đạo các tổ tuyên vận tuyên truyền, vận động hơn 500 hộ gia đình tích cực tham gia hưởng ứng ‘‘Năm trật tự văn minh đô thị” không lấn chiếm hành lang, vỉa hè, tự động trả lại hành lang cho người đi bộ; phối hợp với ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã vận động học sinh ra lớp duy trì tỷ lệ chuyên cần của các cấp học đạt 98% trở lên; phối hợp với Hội đồng nghĩa quân sự xã tuyên truyền vận động 23/23 công dân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018 tại huyện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch huyện giao; tổ tuyên vận thôn Gia Khâu phối hợp với Đồn Biên phòng Si Ma Cai tuyên truyền về Luật biên giới quốc gia, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cho 210 lượt người tại thôn. Đầu năm 2018 xã được công nhận về đích nông thôn mới, trong năm xã đã duy trì đạt 19/19 tiêu chí.

Ban tuyên vận xã Cán Cấu chỉ đạo các tổ tuyên vận thôn tuyên truyền vận động nhân dân tu sửa và đổ bê tông đường liên gia với tổng số chiều dài 2,955km; phối hợp với Chi đoàn thôn tuyên truyền vận động trên 50 lượt người cùng tham gia thực hiện công trình “Điện đường chiếu sáng khu dân cư” tại thôn với tổng số chiều dài 700m, mức đầu tư 20 triệu đồng; các tổ tuyên vận đã vận động 1.243 lượt người tham gia vệ sinh môi trường, làm 10 lò đốt bao bì…hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Ban tuyên vận xã Lử Thẩn chỉ đạo tuyên truyền vận động 26 hộ gia đình trong thôn thực hiện mô hình trồng mận tả van với 2.150 cây; vận động 90 đoàn viên tham gia mở mới 600m và sửa lại 1,3 km tuyến đường nội đồng; vận động được 76 hội viên trong thôn tham gia mô hình Chi hội phụ nữ “5 không 3 sạch” và mô hình vệ sinh an toàn thực phẩm.  

Ban tuyên vận xã Nàn Sán chỉ đạo tổ tuyên vận tuyên truyền, vận động 03 hộ gia đình trồng được 3 ha cây dược liệu, vận động được 07 hộ gia đình trồng được 18 ha rau, 20 hộ gia đình trồng được 10 ha đậu tương, 08 hộ gia đình nuôi 250 con vịt Sín Chéng, 12 hộ gia đình trồng 1818 cây mận tả van. Tuyên truyền, vận đông 725 hộ gia đình trên địa bàn xã tham gia vệ sinh 35km đường, khơi thông 5 km cống rãnh, dọn dẹp 40m3 đất đá sạt lở do thiên tai xảy ra; tuyên truyền, vận động 50 công dân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018. Tuyên truyền vận động 8 hộ gia đình hiến 1950m2 đất để làm nhà văn hóa, mở đường giao thông; vận động 68 hộ gia đình trong thôn ủng hộ 75 triệu xây dựng nhà văn hóa thôn.  

Ngoài ra, Đảng bộ các xã chỉ đạo Ban tuyên vận tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện, ngày lễ lớn; tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết…đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 11/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy “tăng cường sự lãnh đạo về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Si Ma Cai, giai đoạn 2017 - 2020”; thực hiện tốt Nghị quyết số 22-NQ/TU của Tỉnh ủy và các Đ án chuyên đề của huyện; tăng cường các hoạt động tuyên truyền nhằm phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân không sử dụng thuốc diệt cỏ bừa bãi, bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị, cải tạo tập quán lạc hậu.

Với kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên vận năm 2018, Huyện ủy đã chấm và xếp loại tốt cho 11/13 Ban tuyên vận gồm các xã Si Ma Cai, Cán Hồ, Nàn Sán, Cán Cấu, Thào Chư Phìn, Bản Mế, Sín Chéng, Lử Thẩn, Sán Chải, Nàn Sín, Quan Thần Sán; xếp loại khá cho 2/13 Ban tuyên vận gồm các xã Lùng Sui, Mản Thẩn. Đảng ủy xã chấm và xếp loại tốt đối với 55/91 tổ tuyên vận; xếp loại kđối với 36/91 tổ tuyên vận./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 58
Tháng 08 : 7.236
Năm 2019 : 152.926