Tỉnh Ủy Lào Cai
Đánh giá 5 năm thực hiện Quy định về công tác tuyên vận
Nhằm kịp thời đánh giá tình hình triển khai thực hiện, rút ra những bài học kinh nghiệm cũng như hướng chỉ đạo trong thời gian tới, ngày 12/02/2020 Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 287-KH/TU về tổ chức đánh giá 05 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Quy định 11) quy định tạm thời về công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh.
Những vấn đề đang đặt ra trong thực hiện công tác tuyên vận năm 2020
Trên cơ sở Quy định số 11-QĐ/TU, công tác tuyên vận trong thời gian qua, nhất là năm 2019 tiếp tục được duy trì và thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật. Bên cạnh đó, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên vận trên thực tế còn bộc lộ không ít hạn chế, khó khăn cũng như những vấn đề cần tháo gỡ.
Nâng cao vai trò chỉ đạo của Tỉnh ủy trong thực hiện công tác tuyên vận
Cùng với nhiều thành quả nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Lào Cai, năm 2019 khép lại đánh dấu nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện công tác tuyên vận. Một trong những dấu ấn rõ nét đó là tiếp tục khẳng định vai trò của Tỉnh ủy Lào Cai.
Kết quả nổi bật trong thực hiện công tác tuyên vận năm 2019
Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, cụ thể của Tỉnh ủy đối với công tác tuyên vận trên địa bàn toàn tỉnh; sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là đảng ủy các xã, phường, thị trấn, các nội dung thực hiện công tác tuyên vận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đi vào nền nếp, ổn định có hiệu quả, thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên từ cấp tỉnh xuống cơ sở.
Ban hành kế hoạch chuyên đề thực hiện tại hội nghị tuyên vận năm 2020
Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác tuyên vận. Nhằm bảo đảm tập trung các nội dung và nguồn lực thực hiện công tác tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận theo hướng thiết thực, hiệu quả đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giữa các sở, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp, xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền các chuyên đề tại hội nghị tuyên vận năm 2020.
Văn Bàn ban hành kế hoạch thực hiện công tác tuyên vận năm 2020
 Nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp và người đứng đầu cấp  ủy trong chỉ đạo cũng như nâng cao hiệu quả thực hiện, Thường trực Huyện ủy Văn Bàn đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác tuyên vận năm 2020 với nhiều nội dung quan trọng.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoàn thành biên soạn, xuất bản Sổ tay công tác tuyên vận năm 2019
Trên cơ sở cuốn Sổ tay tuyên vận được biên soạn và phát hành năm 2014, nhằm giúp cán bộ làm công tác tuyên vận nắm vững nghiệp vụ công tác, tiện tra cứu tài liệu, sử dụng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành biên soạn cuốn “Sổ tay công tác tuyên vận” (có bổ sung, điều chỉnh năm 2019) dành cho cán bộ tuyên vận cơ sở.
Bát Xát: Công tác tuyên vận góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của toàn huyện trong năm 2019
Với sự quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và cách làm sáng tạo của các cấp, các ngành, địa bàn trong huyện, công tác tuyên vận năm 2019 tại huyện Bát Xát tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện.
Đảng ủy các xã, phường, thị trấn hoàn thành tổ chức hội nghị tháng 12 gắn với tống kết, đánh giá công tác tuyên vận năm 2019
Trên cơ sở Quy định số 11-QĐ/TU và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tính đến hết ngày 13/12/2019 toàn bộ 164/164 đảng ủy xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã hoàn thành tổ chức hội nghị tháng 12 gắn với tống kết, đánh giá công tác tuyên vận năm 2019.
Thành phố Lào Cai: Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân trồng hoa, chỉnh trang khu dân cư
 Một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác tuyên vận trên địa bàn thành phố Lào Cai trong tháng 11 năm 2019 là đội ngũ cán bộ tuyên vận các xã, phường đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia trồng hoa ven đường giao thông liên thôn, chỉnh trang khu dân cư theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu, góp phần từng bước thay đổi không gian sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần các tầng lớp nhân dân.
Đăng nhập
Hôm nay : 477
Tháng 02 : 9.819
Năm 2020 : 21.400