Tỉnh Ủy Lào Cai
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tự hào truyền thống 69 năm của Đảng bộ và nhân dân Bắc Hà anh hùng

CTTĐT - Ngày 12/3/1950, Ban cán sự Đảng huyện Bắc Hà được thành lập. Đây là tổ chức tiền thân của Đảng bộ huyện Bắc Hà hiện nay. Sự ra đời của Đảng bộ khi đó khẳng định sức lớn mạnh của tổ chức Đảng gắn với sự phát triển mạnh mẽ phong trào cách mạng ở địa phương. 69 năm đã qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, quê hương vùng cao Bắc Hà đã từng ngày lớn mạnh, Đảng bộ trở thành trung tâm của sự đoàn kết, sáng tạo, tập hợp nguồn lực, sức mạnh cho sự phát triển của địa phương. Mỗi chặng đường đã qua là một bước trưởng thành, ghi nhận sự cố gắng vươn lên của Đảng bộ, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bắc Hà vững bước trên đường đổi mới

Trước cách mạng tháng 8.1945, Bắc Hà là quê hương vùng cao có bề dày truyền thống chống giặc ngoại xâm. Trong thời kì phong kiến, đồng bào các dân tộc Bắc Hà đã đóng góp một phần lớn vào chiến công chung, bảo vệ vững chắc vùng biên cương tổ quốc. Thời kì thực dân Pháp xâm lược, tiếp nối truyền thống cha ông, nhân dân các dân tộc Bắc Hà đã không ngừng đấu tranh, đánh đuổi quân xâm lược giành độc lập cho quê hương. Sau cách mạng tháng 8.1945, vào ngày 25 tháng 10 năm 1946 huyện Bắc Hà được giải phóng hoàn toàn khỏi sự thống trị của Quốc dân đảng. Để làm tốt công tác vận động quần chúng nhằm ổn định mọi mặt sau ngày giải phóng, ngày 27/10/1946 tại nhà Seo Sán – Tư sản người Hán (Nay là Bưu điện huyện Bắc Hà), những cán bộ chủ chốt, cán bộ trưởng thành trong công tác vận động thổ ty đánh Quốc dân đảng đã quyết định thành lập chính quyền quân quản và cử đồng chí Cao Tử Kiến làm chủ tịch.

Nhằm đáp ứng nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, tháng 12 năm 1946, Tỉnh uỷ chỉ định thành lập Uỷ ban hành chính huyện thay thế cho chính quyền quân quản. Trước yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng địa phương, ta đã chú ý công tác xây dựng đảng. Tháng 2 năm 1947 Tỉnh tăng cường thêm 2 đồng chí vào cho tổ công tác Bắc Hà và thành lập chi bộ Đảng tại phố trên gồm 3 đảng viên. Đồng chí Cao Tử Kiến vừa là người đứng đầu chính quyền quân quản vừa trực tiếp làm Bí thư chi bộ. Sự thành lập chi bộ đảng thực sự là điều kiện tiền đề, tiên quyết đối với sự vận động thành lập Ban cán sự Đảng ở huyện sau này.

Tuy Bắc Hà mới được giải phóng khỏi ách chiếm đóng của bọn phản động Quốc dân đảng nhưng tình hình còn nhiều khó khăn phức tạp. Được Pháp hà hơi tiếp sức, một số Thổ ty lớn đã dùng mọi thủ đoạn để chống phá cách mạng. Bọn Thổ ty Hoàng Yến Chao, Hoàng A Tưởng, Hảng Sào Lùng, Hoàng Lao Vu….lộ rõ bộ mặt phản động đòi “địa phương tự trị”.

Ngày 12/03/1950 Tỉnh uỷ quyết định thành lập Ban cán sự Đảng huyện Bắc Hà. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời cũng như bước trưởng thành lớn mạnh của tổ chức đảng hoạt động tại Bắc Hà. Ban cán sự đảng ra đời hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển của cách mạng, đó là kết quả của quá trình đấu tranh hy sinh gian khổ lâu dài của các thế hệ cán bộ, tổ công tác hoạt động, gây dựng cơ sở chiến đấu tại Bắc Hà trong những năm 1946 – 1950. Sự ra đời của Ban cán sự đảng huyện Bắc Hà đánh dấu một bước ngoặt quan trong, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc trong huyện. Đó là nguyên nhân dân đến thắng lợi vẻ vang của công cuộc giải phóng Bắc Hà sau này. Ngày 20/9/1950 Bắc Hà chính thức được giải phóng. Đây là dấu ấn lịch sử, mở ra cho nhân dân các dân tộc Bắc Hà một thời kì mới.

Giai đoạn 1951 – 1954, Ban cán sự Đảng đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục đoàn kết, đứng lên chống phỉ, phối hợp với các lực lượng chủ lực phá tan âm mưu “Phỉ hóa toàn dân” của thực dân Pháp. Cùng với đó, tổ chức khôi phục phát triển kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, củng cố và xây dựng chính quyền, đồng thời đóng góp sức người, sức của chi viện cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Giai đoạn 1955 – 1975, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, quân và dân Bắc Hà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiễu phỉ, trừ gian, khôi phục kinh tế, xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế - xã hội, chi viện nhân lực, vật lực cho cách mạng miền Nam. Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ I (kỳ 2) diễn ra từ ngày 25/02 đến 04/3/1961 đã bầu ra được Ban Chấp hành Đảng bộ thay cho Ban cán sự Đảng. Với nền tảng được xây dựng những năm 1955 – 1960, bước vào các kế hoạch 5 năm, Bắc Hà đã vững vàng trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất cho thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Năm 1955, tổng sản lượng lương thực của huyện mới đạt trên 5.000 tấn, đến năm 1975 tăng lên 14.000 tấn; từ chỗ phần lớn người dân trong huyện mù chữ, đến năm 1975 đã cơ bản xóa được mù chữ. Từ năm 1960 đến năm 1975, hàng nghìn thanh niên Bắc Hà đã gia nhập quân đội vào chiến trường miền Nam chiến đấu và hàng trăm chiến sỹ đã hy sinh… Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Bắc Hà nhận thức rõ muốn giác ngộ được đông đảo quần chúng, làm cho quần chúng tuyệt đối tin tưởng vào Đảng và chế độ mới, thì phải tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mạnh về mọi mặt. Những năm 1955 – 1957, toàn huyện mới có 17 đảng viên, nhưng từ năm 1958, số lượng đảng viên ở Bắc Hà phát triển nhanh chóng và đến năm 1975 đã có 492 đảng viên; các xã trong huyện đều xây dựng được tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, hệ thống chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị từ huyện tới xã được xây dựng và củng cố, thể hiện rõ nét chức năng làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Giai đoạn 1976 – 1985, cả nước bước vào thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng bộ huyện Bắc Hà tiếp tục lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng hợp tác xã bậc thấp ở các xã vùng cao; hợp tác xã bậc cao ở các xã vùng thấp, toàn huyện như một công trường thủ công rầm rập tiến quân vào mặt trận khai hoang ruộng bậc thang, ổn định đời sống nhân dân, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là Chiến tranh biên giới năm 1979. Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, năm 1979, Si Ma Cai lại được sáp nhập với Bắc Hà, thành lập huyện Bắc Hà có địa giới hành chính như trước năm 1967. Đảng bộ huyện Bắc Hà đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Giai đoạn 1986 – 2000, cả nước thực hiện công cuộc đổi mới. Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân chuyển dịch từ kinh tế tự cấp, tự túc sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đa dạng hóa các ngành nghề sản xuất – kinh doanh. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng tập trung vào đổi mới tư duy, đổi mới công tác cán bộ và bộ máy lãnh đạo, quản lý; đổi mới phong cách làm việc và nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường công tác tư tưởng, sự đoàn kết trong Đảng bộ.

Sau khi chia tách huyện (tháng 9/2000), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định rõ cơ cấu kinh tế đến năm 2020 để tập trung lãnh đạo, đó là: Nông, lâm nghiệp - du lịch, dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trong đó, phát triển nông, lâm nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu, xuyên suốt, phục vụ cho phát triển du lịch; phát triển du lịch, dịch vụ là khâu quan trọng và là hướng phát triển lâu dài.

Giai đoạn 2001 – 2010, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp đổi mới trên quê hương, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chủ trương tập trung mọi khả năng, tiềm lực sẵn có, nắm bắt thời cơ, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, tận dụng ưu thế, tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ ngoại lực lãnh đạo phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, gắn với nâng cao dân trí. Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đưa huyện Bắc Hà tiến lên vững chắc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2010 – 2015), trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết. Kinh tế tăng trưởng khá; nông nghiệp có sự chuyển biến mạnh, an ninh lương thực được đảm bảo, các cây trồng thế mạnh, đặc sản địa phương bước đầu phát triển, tạo được thương hiệu hàng hóa. Lâm nghiệp được coi trọng, nhận thức của nhân dân về lợi ích từ trồng rừng được nâng lên. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì đà phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhân dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có sự phát triển vượt bậc. Các hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động. Chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7,6%/năm. Bản sắc văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, giữ vững. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được đẩy mạnh, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn.

Giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ huyện xác định nông - lâm nghiệp, nông thôn giữ vai trò trọng tâm, xuyên suốt; du lịch - dịch vụ là mũi nhọn; công nghiệp, tiểu thủ - xây dựng là quan trọng; xây dựng Đảng là then chốt. Phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển. Không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

69 năm sau ngày thành lập, đến nay, Đảng bộ huyện Bắc Hà đã có một đội ngũ đảng viên hùng hậu; hiện Đảng bộ huyện có 64 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 4.110 đảng viên. Tất cả các thôn, tổ dân phố, các trường học, trạm y tế đều có tổ chức đảng. Phát huy truyền thống và sức mạnh đoàn kết, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện qua các thời kỳ, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà đã ra sức thi đua đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt đời sống kinh tế- xã hội, chính trị, quốc phòng- an ninh. Kết thúc năm 2018, kinh tế của huyện có bước phát triển vượt bậc, toàn diện, tốc độ tăng trưởng đạt mức cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay với 12,6%. Các chỉ tiêu chính của từng ngành, lĩnh vực tăng cao so với năm 2017, nhiều chỉ tiêu đã tiệm cận, đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội khóa XXIII đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp 35,5%, công nghiệp - xây dựng 25,5%, dịch vụ 39%. GRDP bình quân đầu người đạt 26,8 triệu đồng. Thu ngân sách gần 137,2 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch năm; tổng sản lượng lương thực có hạt 34.607 tấn, đạt 108% mục tiêu Nghị quyết; giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác 39,4 triệu/ha, bằng 103,2% kế hoạch năm, đạt mục tiêu Nghị quyết. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gần 183 tỷ đồng, bằng 140,6% kế hoạch năm và đạt 91,4% mục tiêu Đại hội XXIII; lượng khách du lịch trên 400 nghìn lượt, đạt 100% mục tiêu đại hội; tỷ lệ giảm nghèo toàn huyện 10,67%, đạt 194% kế hoạch năm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhất là việc xây dựng cơ chế nhằm huy động nhiều nguồn vốn xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Lĩnh vực văn hóa - xã hội của huyện cũng có những chuyển biến tích cực.Quy mô, mạng lưới trường, lớp học được sắp xếp phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Mạng lưới y tế cơ sở hoạt động tốt, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và thực hiện các chương trình y tế dự phòng quốc gia.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi. Các lễ hội truyền thống được giữ gìn, phát huy; công tác tổ chức lễ hội bảo đảm mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo.

Đặc biệt, công tác xây dựng hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ quan tâm, chăm lo. Đảng bộ đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng Đảng đã gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII)…, từng bước tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống chính trị, kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Nhìn lại chặng đường 69 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà tự hào về những kết quả đã đạt được. Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Hà ra sức thi đua, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Hướng về chặng đường phía trước; thể hiện tư tưởng chỉ đạo nhất quán, kiên trì mục tiêu đã đề ra; kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Bắc Hà quyết tâm đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, sớm đưa Bắc Hà ra khỏi huyện nghèo./.


Tác giả: Lý Bình Minh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Đăng nhập
Hôm nay : 39
Tháng 05 : 15.746
Năm 2019 : 125.691