Tỉnh Ủy Lào Cai
Thống kê truy cập
Hôm nay : 116
Hôm qua : 668
Tổng số câu hỏi: 0
Gửi câu hỏi
Tin văn
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 19
Ngày 04/10/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 19. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Công ty Apatit Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua thực tiễn tại Đảng bộ tỉnh Lào Cai
Ngay từ khi mới thành lập Đảng 03/2/1930, trong những thời kỳ khó khăn nhất, đất nước mất độc lập, tự do, nhân dân sống dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến, Đảng phải hoạt động bí mật; với đường lối chính trị đúng đắn, cùng với sự tiền phong, gương mẫu, của cán bộ, đảng viên, Đảng ta đã thu hút, lãnh đạo được nhân dân một lòng đi theo Đảng làm lên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp, giải phóng miền Bắc năm 1945 - 1954, chống Mỹ cứu nước đấu tranh thống nhất nước nhà 1954 - 1975, bảo vệ biên giới, thực hiện sự nghiệp đổi mới. Để làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Đảng luôn quan tâm đến công tác giáo dục, xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.
Lào Cai quan tâm công tác chăm lo đối với người có công, gia đình chính sách và các chính sách an sinh xã hội
Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, xác định việc thực hiện các chính sách ưu đãi người có công là trách nhiệm, nghĩa vụ của các cấp, các ngành. Đến nay tỉnh Lào Cai đã xác nhận mới cho trên 23.000 người, nâng tổng số người có công và thân nhân lên trên 25.000 người.
Bắc Hà: Tập trung tuyên truyền việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã tại hội nghị tuyên vận
Nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân và nâng cao hiệu quả thực hiện, trong tháng 9 năm 2019 Huyện ủy Bắc Hà đã chỉ đạo biên soạn tài liệu và tăng cường tuyên truyền chủ trương, tình hình thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện tại hội tuyên vận. Bên cạnh đó, các nội dung công tác tuyên vận được duy trì thực hiện nền nếp theo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn cơ sở.
Bát Xát: Công tác tuyên vận quan tâm tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện
 Đó là một nội dung trọng tâm được Huyện ủy Bát Xát chỉ đạo ban tuyên vận, tổ tuyên vận các địa phương trong huyện triển khai thực hiện trong tháng 9 năm 2019.Trong tháng 9, Huyện ủy Bát Xát tiếp tục ban hành kết luận tại Hội nghị giao ban thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND huyện, trong đó chỉ đạo các ban tuyên vận, tổ tuyên vận đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện (10/10/1949 - 10/10/2019) và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu công tác tuyên vận của Tỉnh uỷ cho cơ sở: Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền cơ sở về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác xuất khẩu lao động và quản lý lao động qua biên giới; triển khai chính sách hỗ trợ lao động thuộc diện chính sách ở các huyện nghèo và lao động ở ngoài huyện nghèo tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và lao động qua biên giới làm việc theo quy định của pháp luật; những nội dung cơ bản của Luật Du lịch năm 2017; một số thành tựu quan trọng trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thông tin thời sự trong nước…
Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển toàn diện
Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thể dục, thể thao quần chúng của tỉnh Lào Cai đã có bước phát triển toàn diện, thu hút đông đảo cán bộ, người lao động, người dân ở mọi lứa tuổi tham gia luyện tập. Góp phần nâng cao đời sống văn hóa, sức khỏe, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 trong những năm qua Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tích cực triển khai thực hiện. Việc thực hiện Nghị quyết đã góp phần xây dựng các chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời, sáng tạo qua các nhiệm kỳ đại hội, được sự đồng thuận, đóng góp của Nhân dân, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao. Lào Cai đã từng bước vượt qua khó khăn, tạo dựng cơ sở vật chất, cải thiện đời sống nhân dân, đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Bắc.                             
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng xã hội
Trong những năm qua Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai đã phối hợp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Công tác phối hợp giữa Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai nhận ủy thác ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng hoạt động tín dụng ủy thác ngày càng được nâng cao.
Tỉnh Lào Cai thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội
Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt đến các ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên; ban hành Chương trình hành động số 218-CTr/TU ngày 10/8/2018 về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để chỉ đạo, thực hiện.
Thực hiện giám sát của các cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp tỉnh Lào Cai
Trong những năm qua, công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Hoạt động của các cơ quan tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực; công tác cải cách tư pháp được triển khai thực hiện đồng bộ, ngày càng đi vào chiều sâu và có chuyển biến mạnh mẽ góp phần quan trọng vào việc ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để kinh tế phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, văn hóa, xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao.
Nhiều hoạt động kỷ nhiệm nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người
Nhiều tháng qua, trên khắp mọi miền của đất nước cũng như tỉnh Lào Cai, các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019), 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thể hiện sự thành kính của người dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng ta, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa.
Hình ảnh hoạt động