Nâng cao vai trò chỉ đạo của Tỉnh ủy trong thực hiện công tác tuyên vận
Cùng với nhiều thành quả nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Lào Cai, năm 2019 khép lại đánh dấu nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện công tác tuyên vận. Một trong những dấu ấn rõ nét đó là tiếp tục khẳng định vai trò của Tỉnh ủy Lào Cai.

Bảo đảm sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên, cụ thể

Căn cứ Quy định số 11-QĐ/TU và tình hình thực hiện công tác tuyên vận trong năm 2019 Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên vận. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giúp Tỉnh ủy tham mưu phân công các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các sở ngành tỉnh dự hội nghị tuyên vận xã, phường, thị trấn. Trong tháng 3 năm 2019 Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì tổ chức hội nghị toàn tỉnh đánh giá tình hình thực hiện công tác tuyên vận cũng như hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy và các cổng thành viên năm 2018 và chỉ đạo các nội dung cần thực hiện trong năm 2019. Với sự tham gia của đại biểu các sở, ngành, huyện ủy, thành ủy, một số ban tuyên vận xã, phường, thị trấn, đặc biệt là các ý kiến thảo luận tham gia đóng góp, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác tuyên vận và Cổng Thông tin điện tử. Để thuận lợi trong việc tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế số 04-QC/TU ngày 02/01/2018 về quản lý, hoạt động, cung cấp thông tin của Cổng TTĐT Tỉnh ủy Lào Cai, đặc biệt đẩy mạnh việc thực hiện chuyên mục “Thông tin tuyên vận” trên Cổng TTĐT cũng như các cổng thành viên, nhất là các huyện ủy, thành ủy nhằm kịp thời cung cấp, phản ảnh thông tin góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác tuyên vận.

Công tác tuyên vận thường xuyên được Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo, đánh giá

Trong năm 2019, 13 cơ quan được phân công theo Quy định số 11-QĐ/TU đã cử 180 lượt lãnh đạo, cán bộ đi dự hội nghị tuyên vận và nắm bắt công tác tuyên vận tại 192 lượt xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Việc phân công dự hội nghị tuyên vận đã được thực hiện nghiêm túc, thống nhất, có sự luân chuyển địa bàn giữa các đơn vị dự hội nghị hằng tháng, trong đó chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn và hạn chế. Hầu hết các cơ quan đều thực hiện nghiêm túc việc đi dự và gửi báo cáo kết quả dự và nắm bắt tình hình thực hiện công tác tuyên vận theo đúng yêu cầu.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thống nhất và ban hành kế hoạch thực hiện 36 chuyên đề thuộc các lĩnh vực dân vận, giáo dục đào tạo, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, văn hóa và du lịch, … tuyên truyền tại hội tuyên vận năm 2019. Hầu hết các cơ quan đã có sự chủ động, tích cực trong việc biên soạn, cung cấp chuyên đề tuyên truyền thuộc ngành, lĩnh vực theo kế hoạch bảo đảm chất lượng, phù hợp với thực tiễn tại cơ sở và Quy định số 11-QĐ/TU (điển hình như Sở Tư pháp…). Việc tổng hợp, trình thẩm định, cấp kinh phí thực hiện công tác tuyên vận năm 2019 được đổi mới theo hướng cấp ngay từ đầu năm và trực tiếp đến đầu mối thụ hưởng do đó đáp ứng kịp thời việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành; trong năm 2019 tỉnh đã cấp trên 7 tỷ đồng phục vụ thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên vận, trong đó chủ yếu phục vụ hoạt động của ban tuyên vận, tổ tuyên vận.

Thực hiện Quy chế số 04-QC/TU ngày 02/01/2018, Ban biên tập đã viết, biên tập, đăng tải trên 100 tin, bài, tài liệu phản ánh hoạt động chỉ đạo của Tỉnh ủy, việc tổ chức thực hiện công tác tuyên vận của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở cũng như tài liệu nghiệp vụ, thông tin thời sự, tổng hợp lịch tổ chức hội nghị phục vụ thực hiện công tác tuyên vận tại cơ sở trên mục “Thông tin tuyên vận” - Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy.  Tiếp tục quán triệt, thực hiện công tác tuyên vận bảo đảm yêu cầu

Nhằm đáp ứng nhiệm vụ công tác tuyên truyền, vận động năm 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước và tỉnh Lào Cai, nhất là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở yêu cầu trong thực hiện công tác tuyên vận theo quan điểm công tác tuyên vận là nhiệm vụ thường xuyên. Việc triển khai thực hiện công tác tuyên vận bảo đảm theo đúng phân cấp đã được quy định, trong đó đặc biệt chú trọng và nâng cao hiệu quả, tính chủ động của cấp ủy cấp huyện và đảng ủy các xã, phường, thị trấn. Tổ chức hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại 3 cấp xã, huyện, tỉnh từ đó nghiên cứu có sự chỉ đạo, thực hiện bảo đảm phù hợp với tình hình mới.

Trong việc tổ chức thực hiện, Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan cấp tỉnh Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chất lượng biên soạn các thông tin thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, chuyên đề do các sở, ngành chịu trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch, phù hợp với đối tượng, thời gian thực hiện tại hội nghị tuyên vận. Bảo đảm việc cung cấp thông tin đúng thời gian theo Quy định để các huyện ủy, thành ủy bổ sung phần thông tin thời sự của huyện, cung cấp cho đảng ủy các xã, phường, thị trấn biên soạn bổ sung phần thông tin của cấp xã và tổ chức hội nghị tuyên vận theo lịch đăng ký. Văn phòng Tỉnh ủy và Ban biên tập Cổng TTĐT Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường số lượng, chất lượng biên tập, cung cấp tin, bài, tài liệu, thông tin thời sự về công tác tuyên vận các cấp, nhất là cấp cơ sở trong chuyên mục “Thông tin tuyên vận” trên Cổng TTĐT Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy. Định kỳ hằng tháng có thống kê, đánh giá tình hình hoạt động chuyên mục “Thông tin tuyên vận” trên Cổng TTĐT Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đề xuất hình thức khen thưởng đối với những đơn vị có nhiều tin, bài, lượt truy cập.  

Đối với các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, Tỉnh ủy yêu cầu: (1) Phát huy vai trò chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác tuyên vận tại cơ sở bám sát Quy định. Phân công dự hội nghị và đánh giá, giám sát việc thực hiện công tác tuyên vận tại cơ sở theo quy chế phối hợp, linh hoạt và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, trong đó ưu tiên đối với những địa bàn còn yếu, có biến động về nhân sự; có hình thức nhắc nhở, phê bình đối với người đứng đầu những địa phương không thực hiện nghiêm túc việc tổ chức hội nghị tuyên vận. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tuyên vận. (2) Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ tuyên vận cơ sở nội dung tập trung vào kỹ năng, nghiệp vụ báo cáo viên; kỹ năng tham mưu xác định mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận và đánh giá việc thực hiện công tác tuyên vận; kỹ năng tổng hợp, sử dụng, khai thác thông tin, tài liệu trên Cổng TTĐT tỉnh, huyện; sử dụng hòm thư điện tử trong truyền tải tài liệu tuyên vận; kỹ năng viết, cung cấp tin, bài, hình ảnh về công tác tuyên vận đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh, huyện. Nâng cao chất lượng biên soạn phần thông tin thời sự chính trị của huyện, xã bảo đảm có chọn lọc, thông tin nổi bật, số liệu có tính tổng hợp, khái quát. (3) Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thiết kế và ghi chép “Sổ nhật ký tuyên vận” cho các tổ tuyên vận đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn cơ sở. Nghiên cứu biện pháp nhằm cải thiện, nâng cao năng lực, kỹ năng truyền đạt của báo cáo viên được phân công thực hiện các chuyên đề tại hội nghị. Tiếp tục nâng cao năng lực xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể công tác tuyên vận hằng tháng, quý, năm để thực hiện đạt hiệu quả gắn với phân công nhiệm vụ và đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiêm vụ của thành viên ban tuyên vận, tổ tuyên vận bảo đảm chính xác, khách quan. (4) Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện quản trị, vận hành Cổng TTĐT các huyện ủy, thành ủy theo đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả. Rà soát điều chỉnh, ban hành mới các văn bản thực hiện, nhất là quy chế hoạt động, thành lập và phân công ban biên tập, quy chế chi trả nhuận bút... bảo đảm bám sát nội dung Quy chế số 04-QC/TU ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý, hoạt động, cung cấp thông tin của Cổng thông tin điện tử Tỉnh uỷ Lào Cai, Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai. Phân công cụ thể thành viên ban biên tập phụ trách, chịu trách nhiệm thực hiện chuyên mục Thông tin tuyên vận trên Cổng TTĐT. Nghiên cứu mở rộng mạng lưới cộng tác viên chuyên mục tuyên vận bảo đảm thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin thời sự, tài liệu, chuyên đề phục vụ thực hiện công tác tuyên vận; tin, bài, hình ảnh phản ánh hoạt động tuyên vận tại cơ sở. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị chuyên môn, đảng ủy các xã, phường, thị trấn về nội dung, chế độ và phương pháp cung cấp thông tin, khai thác thông tin, tài liệu trên Cổng TTĐT Tỉnh ủy, Cổng TTĐT cấp mình phục vụ việc tham mưu, thực hiện công tác tuyên vận. (5) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đánh giá, xếp loại cuối năm đối với phó ban tuyên vận chuyên trách theo đúng Quy định số 11-QĐ/TU./.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 360
  • Trong tuần: 3,143
  • Tất cả: 410,727
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn