Những vấn đề đang đặt ra trong thực hiện công tác tuyên vận năm 2020
Trên cơ sở Quy định số 11-QĐ/TU, công tác tuyên vận trong thời gian qua, nhất là năm 2019 tiếp tục được duy trì và thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật. Bên cạnh đó, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên vận trên thực tế còn bộc lộ không ít hạn chế, khó khăn cũng như những vấn đề cần tháo gỡ.

Vai trò tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan cấp tỉnh, huyện còn chưa hiệu quả

Mặc dù đã được chỉ ra từ nhiều năm trước nhưng đánh giá đến hết năm 2019 vẫn còn tình trạng một số cơ quan cấp tỉnh chưa chủ động trong biên soạn tài liệu tuyên vận hằng tháng, còn phải đôn đốc nhiều, chất lượng biên soạn tài liệu chưa bảo đảm (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở LĐTB&XH). Còn có đơn vị chưa bố trí cán bộ đi dự hội nghị tuyên vận trong tháng theo phân công; việc tổng hợp, gửi báo cáo dự hội nghị của một số cơ quan, đơn vị còn chậm, báo cáo sơ sài gây khó khăn trong việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo (Hội nông dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh). Số lượng các sở, ngành, đơn vị đăng ký chuyên đề tuyên truyền tại hội nghị tuyên vận hằng tháng còn ít, chủ yếu tập trung vào một số cơ quan, đơn vị đã có sự phối hợp thực hiện từ những năm trước.

Việc sáp nhập, điều chỉnh về địa giới, công tác tổ chức cán bộ có tác động không nhỏ ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu, thực hiện công tác tuyên vận.

Đối với các huyện ủy, thành ủy còn một số đơn vị còn thiếu cương quyết trong hướng dẫn, đôn đốc thực hiện đối với cấp ủy cấp xã, việc tham mưu thực hiện một số nội dung công tác tuyên vận chưa bảo đảm yêu cầu, chưa thể hiện được tính chủ động, tích cực của cấp ủy đảng cơ sở dẫn đến hiệu quả trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế. Việc triển khai tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên vận cho cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ mới kiện toàn, cán bộ yếu về năng lực theo kế hoạch và kinh phí được cấp chưa được một số huyện quan tâm thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm; một số đơn vị không gửi kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng năm 2019 về Ban Tuyên giáo tổng hợp. Việc thực hiện quy chế phối hợp trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác tuyên vận của các cơ quan tham mưu, phối hợp còn hạn chế; công tác chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở để phối hợp các thành viên ban tuyên vận, tổ tuyên vận tổ chức các hoạt động tuyên vận ở cơ sở chưa nhịp nhàng.

Chất lượng tổng hợp báo cáo tại một số tháng đầu năm của một số địa phương còn sơ sài, ít số liệu, không có sự đối chiếu, không rõ nội dung, kết quả công tác tuyên vận (huyện Sa Pa, Bảo Yên),… Qua theo dõi, tổng hợp của các cơ quan cấp tỉnh cũng như tự đánh giá của các địa phương, còn một số cơ quan chuyên môn cấp huyện chưa thực hiện nghiêm túc trong việc cử cán bộ đi dự hội nghị cũng như chỉ đạo công tác tuyên vận cấp xã hằng tháng. Thậm chí tại một số ít huyện trong một số tháng nhiều xã trên địa bàn không có đơn vị phụ trách cử cán bộ dự hội nghị tuyên vận cũng như không nắm được sự thay đổi lịch tổ chức hội nghị do đó chưa kịp thời chỉ đạo, định hướng, giúp đỡ cấp ủy cấp xã thực hiện công tác tuyên vận. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng một số cán bộ cấp huyện được phân công dự nhưng việc nắm các nội dung theo Quy định số 11-QĐ/TU cũng như việc thực hiện công tác tuyên vận tại địa bàn không chắc do đó không phát biểu ý kiến chỉ đạo hoặc có ý kiến chỉ đạo nhưng còn chung chung, chưa chỉ ra những hạn chế, định hướng, yêu cầu trong tổ chức thực hiện cho cơ sở.

Một số đơn vị trong một vài tháng việc biên soạn tài liệu thông tin thời sự chưa được chú trọng do đó chất lượng còn hạn chế, thông tin thời sự chính trị ít hoặc không có, chủ yếu là số liệu báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Một số địa phương chưa chú trọng quan tâm điều chỉnh, bổ sung, thay thế cán bộ tuyên vận một cách kịp thời, đáp ứng yêu cầu do đó còn tình trạng năng lực tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được phân công của cán bộ tuyên vận còn hạn chế, cán bộ chưa thật sự tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn cán bộ tuyên vận cơ sở truy cập, khai thác tin, bài, tư liệu phục vụ thực hiện công tác tuyên vận cũng như viết, cung cấp tin bài về công tác tuyên vận trên Cổng Thông tin điện tử còn nhiều hạn chế. Việc vận hành chuyên mục “Thông tin tuyên vận” trên Cổng Thông tin điện tử tại một số đơn vị còn hạn chế do đó nội dung thực hiện chuyên mục “Thông tin tuyên vận” còn đăng tải ít tin, bài, tỷ lệ truy cập còn ít.

Nội dung triển khai nhiệm vụ của đảng ủy các xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố còn bộc lộ hạn chế.

Việc phân công nhiệm vụ cho đồng chí phó ban tuyên vận chuyên trách hầu hết chưa đúng Quy định, còn kiêm nhiệm nhiều công việc chuyên môn khác nên công tác tham mưu cho Thường trực Đảng ủy chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện công tác tuyên vận còn nhiều hạn chế, chưa thực hiện được hết chức năng, nhiệm vụ theo Quy địnhVẫn còn tình trạng một số ban tuyên vận thực hiện việc chấm điểm chưa nghiêm túc, chưa công bố điểm tại hội nghị tuyên vận; báo cáo chưa đánh giá được chất lượng, hiệu quả công tác tuyên vận bằng số liệu cụ thể, nhiều báo cáo còn lấy số liệu phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền làm kết quả công tác tuyên truyền, vận động, chưa xác định được mục tiêu, nhiệm vụ tuyên vận tháng sau do đó chưa có sự phân công nhiệm vụ một cách cụ thể đối với ban tuyên vận, tổ tuyên vận.

Việc biên soạn và cung cấp tài liệu, báo cáo viên một số địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu như: Chưa nghiên cứu kỹ nội dung chuyên đề, lúng túng, dập khuôn, chưa thoát ly văn bản, truyền đạt không có sự phân tích, liên hệ với thực tiễn địa phương. Một số nơi đảng ủy phó mặc công tác tuyên vận cho ban tuyên vận, ít quan tâm chỉ đạo, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động. Một số cán bộ ban tuyên vận, tổ tuyên vận chưa tự giác, trách nhiệm, tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ được giao, ít dành thời gian nghiên cứu, tham mưu thực hiện công tác tuyên vận.

Đối với tổ tuyên vận (chi bộ thôn, tổ dân phố) tình trạng vắng đại biểu hoặc cử không đầy đủ thành phần (tổ viên tổ tuyên vận) tham dự hội nghị tuyên vận cấp xã hằng tháng; không nghiên cứu tài liệu, ít ghi chép, ít phát biểu, sử dụng điện thoại làm việc riêng,… trong khi dự hội nghị còn diễn ra phổ biến ở nhiều đơn vị. Việc bảo quản, ghi chép “Sổ nhật ký tuyên vận” tại một số nơi còn chưa được thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ nội dung theo phụ biểu hướng dẫn trong Quy định số 11-QĐ/TU do đó hiệu quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động chưa cao, gây khó khăn trong tổng hợp báo cáo, đánh giá, phân xếp loại hằng tháng của ban tuyên vận. Tinh thần trách nhiệm của một số tổ trưởng tổ tuyên vận chưa cao, thiếu nghiêm túc, sát sao, chủ động trong chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ được phân công.

Những nguyên nhân cơ bản

Những vấn đề hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân cơ bản đó là:

Thứ nhất, vai trò tham mưu, hướng dẫn việc thực hiện công tác tuyên vận ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu, quá trình thực hiện còn máy móc, thiếu linh hoạt dẫn đến một số hạn chế để kéo dài, chậm được khắc phục.

Thứ hai, nhận thức chưa đầy đủ về công tác tuyên vận, coi công tác tuyên vận là của đảng ủy, dẫn đến việc phân công nhiệm vụ đối với phó trưởng ban tuyên vận chuyên trách tại một số xã, phường, thị trấn chưa được coi trọng, thời gian dành cho việc tham mưu thực hiện công tác tuyên vận ít, kiêm nhiệm cùng lúc nhiều nhiệm vụ.

Thứ ba, trách nhiệm thực hiện của một số cơ quan cấp tỉnh theo Quy định còn hạn chế, thể hiện ở việc cử cán bộ đi dự, kiểm tra công tác tuyên vận hằng tháng, chất lượng, tiến độ biên soạn tài liệu phục vụ hội nghị tuyên vận theo kế hoạch.

Thứ tư, việc chấm điểm sử dụng kết quả chấm điểm trong đánh giá, bình xét, phân xếp loại của cấp ủy chưa được thực hiện nghiêm túc. Còn tình trạng chấm điểm lấy lệ, không công bố, phân tích kết quả chấm điểm trong hội nghị tuyên vận.

Thứ năm, việc biến động về nhân sự ban tuyên vận, tổ tuyên vận do luân chuyển, điều động cán bộ, sáp nhập địa giới hành chính, gộp chức danh… ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu, thực hiện công tác tuyên vận.

Thực tế trên đòi hỏi cần tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở yêu cầu trong thực hiện công tác tuyên vận theo quan điểm công tác tuyên vận là nhiệm vụ thường xuyên. Việc triển khai thực hiện công tác tuyên vận bảo đảm theo đúng phân cấp đã được quy định, trong đó đặc biệt chú trọng và nâng cao hiệu quả, tính chủ động của cấp ủy cấp huyện và đảng ủy các xã, phường, thị trấn. Tổ chức đánh giá 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại 3 cấp xã, huyện, tỉnh từ đó nghiên cứu có sự chỉ đạo, thực hiện bảo đảm phù hợp với tình hình mới.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 329
  • Trong tuần: 3,112
  • Tất cả: 410,696
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn