Nâng cao năng lực lãnh đạo công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng
Công tác tư tưởng của Đảng là hệ thống các hoạt động của Đảng về lý luận, tuyên truyền, cổ động, văn hóa, nghệ thuật nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, động viên toàn Đảng, toàn dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy các cấp đề ra. 

Tổ chức cơ sở đảng gồm chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở; tổ chức cơ sở đảng là cấp tổ chức cuối cùng trong hệ thống tổ chức bốn cấp của Đảng, là cơ sở để xây dựng lên toàn bộ hệ thống tổ chức của Đảng, là cấp tổ chức sâu rộng nhất, bám sát các đơn vị cơ sở trên toàn lãnh thổ và các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng tới từng đảng viên, từng đơn vị cơ sở và từng người dân. Tổ chức cơ sở đảng thực hiện sự lãnh đạo toàn diện, trong đó có nhiệm vụ công tác tư tưởng. Đảng ta khẳng định: Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức; thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó cho thấy lĩnh vực công tác tư tưởng là lĩnh vực rất quan trọng đối với sự lãnh đạo của Đảng, song cũng là vấn đề trừu tượng, khó và phức tạp. Bởi tư tưởng của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân là nhận thức của họ, ở trong họ nên rất khó đo lường. Thực tế có người nói hay nhưng làm không như nói; có người cái gì cũng có vẻ biết nhưng chỉ biết hời hợt, bề ngoài, không nhận thức được bản chất của sự vật, hiện tượng; có người chỉ biết làm, còn diễn đạt bằng ngôn ngữ lại khó thực hiện được; có người khi bàn bạc, thảo luận thì đồng ý, nhất trí nhưng khi thực hiện lại phàn nàn, thế này thế khác; có người thiếu trung thành, trung thực; có người thường nói lấy lòng người khác, hoặc lúc nói thế này, lúc nói thế khác; có người trong cuộc họp nói khác, ra ngoài lại nói khác…đó đều là vấn đề tư tưởng.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận xã hội cần phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có một số giải pháp quan trọng:

Thứ nhất, nâng cao trình độ của đội ngũ cấp ủy viên, cấp ủy viên cơ sở phải được trang bị kiến thức, phương pháp nhận biết, đánh giá nhanh, nhạy, chính xác những biểu hiện tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể thực hiện công tác tư tưởng trong các tình huống cụ thể.

Thứ hai, cấp ủy viên cơ sở thường xuyên cập nhật, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ cấp ủy các cấp đề ra; đồng thời nắm chắc đặc điểm tình hình mọi mặt của địa phương, đơn vị để giải thích, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cấp ủy viên và đảng viên cần rèn luyện kỹ năng đối thoại khi cần thiết, sẵn sàng đối thoại để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ ba, tăng cường các phương tiện hỗ trợ nhận thức tư tưởng. Ngoài hoạt động của đội ngũ cấp ủy viên, các cấp có thẩm quyền cần tăng cường hệ thống các phương tiện hỗ trợ như: pa nô, áp phích, bảng tin, hoạt động tuyên truyền, cổ động trước, trong, sau khi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng.

Nâng cao năng lực lãnh đạo công tác tư tưởng là một nội dung quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nếu làm tốt sẽ đóng vai trò mở đường cho quá trình tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị./.   

Bùi Thị Ánh Hồng -Trường Chính trị tỉnh Lào Cai
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 324
  • Trong tuần: 3,107
  • Tất cả: 410,691
Đăng nhập

© Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối 1 - phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214.3840.044 Fax: 0214.3840.053

Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn